vizitatori (pe această pagină)
din 03-Jan-2006:
105899

LEGEA nr 544 din 12 octombrie 2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

Vezi TEXTUL INTEGRAL
Art. 1. - Accesul liber şi neângrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul din principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
Art. 5. /- (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligţia să comunice din oficiu urmatoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilantul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vatamată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1).
(3) Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.
(4) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:
a) afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;
b) consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop.

!!! Solicitările ce nu se regăsesc în întregime în lista publicată,vor urma traseul solicitărilor curente, în sensul că solicitarea se depune la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii însoţită de toate actele necesare soluţionării;
Actele necesare fiecărui tip de cerere, acte transmise către C.I.D.R.C.;
Cererile în formatul transmis de Direcţia Patrimoniu şi lista actelor necesare fiecărui tip de solicitare în parte.
Vezi NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII

 

Dacă doriţi să trimiteţi prin poştă cererea/ reclamaţia, puteţi lista documentul-tip
Model cerereModel reclamatie administrativa raspuns negativModel reclamatie privind neprimirea informatiilor solicitate in termenul legal
 


 

Pentru relaţii suplimentare contactaţi Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Transparenţă Decizională.