«« Înapoi la pagina de start a administraţiei locale         Micşorează fontul Măreşte Fontul
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
         Anunţ 05 iunie 2012 -Concurs de proiecte
    Anunţuri diverse

Primăria Municipiului Bucureşti

Sediu:
Splaiul Independenţei nr.291-293, sector 6, Bucureşti

Tel: 021. 305.55.00


Anunţ 05 iunie 2012 - concurs de proiecte de management pentru Teatrul „C.I. Nottara”, Casa de Cultură „Friedrich Schiller” şi Şcoala de Artă Bucureşti

ANUNŢ-ANUNŢ PUBLIC

Primăria Municipiului Bucureşti organizează, la sediul său din Splaiul Independenţei nr. 291-293, sector 6,concurs de proiecte de management pentru Teatrul „C.I. Nottara”, Casa de Cultură „Friedrich Schiller” şi Şcoala de Artă Bucureşti

 

Concursul se organizează în condiţiile respectării prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management în instituţiile publice de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti prevăzut în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 110/2010, cu modificările ulterioare, elaborat în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.269/2009, precum şi a prevederilor HG nr.1301/2009  pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură.

 CALENDARUL CONCURSULUI:

1) 3 iulie 2012, ora 15.00, termenul limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;
2) 4 iulie 2012, selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor acesteia;
3) 9 - 17 iulie 2012, analiza proiectelor de management – prima etapă;
4) 18 iulie 2012, aducerea la cunoştinţa candidaţilor a notei obţinute la prima etapă şi afişarea acesteia;
5)  23 iulie 2012, susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă;
6)  24 iulie 2012, aducerea la cunoştinţa candidaţilor şi la cunoştinţă publică a rezultatului concursului;
7)  25 - 26 iulie 2012, depunerea contestaţiilor, până la ora 16.00 ;
8)  27 iulie 2012, aducerea la cunoştinţă publică a rezultatului final al concursului, în situaţia în care nu au fost depuse contestaţii;
9)  27 - 31 iulie 2012, soluţionarea contestaţiilor, după caz ;
10)  1 august 2012, aducerea la cunoştinţă publică a rezultatului final al concursului, după soluţionarea contestaţiilor;

Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti,  Direcţia Managementul Resurselor Umane, etaj 5, la persoana desemnată de către conducerea direcţiei pentru a asigura secretariatul comisiei de concurs, până marţi, 3 iulie 2012, ora 15.00.

DOSARUL DE CONCURS  trebuie să conţină:
• cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresa de e-mail;
• curriculum vitae (model european, cf. H.G. nr. 1021/2004);
• copia  actului de identitate;
• adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
• diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări, dobândirea de competenţe  lingvistice etc., conform condiţiilor de participare la concurs;
• documente care să ateste experienţa profesională în domeniul specific de activitate al instituţiei şi experienţa managerială cerute conform condiţiilor de participare la concurs (copie de pe carnetul de muncă, adeverinţă de salariat, etc.);
• cazier judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;
PROIECTUL DE MANAGEMENT, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format printat şi pe suport electronic (CD sau DVD). Proiectul de management nu trebuie să conţină informaţii privind identitatea autorului.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management în instituţiile publice de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti prevăzut în Anexa nr. 1 la HCGMB nr. 110/2010, cu modificările ulterioare, se regăseşte pe site-ul www.pmb.ro – secţiunea Acte normative, respectiv:
http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexeH110_10.pdf sau se poate consulta  la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti - Direcţia Managementul Resurselor Umane şi Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism.

Câştigătorul concursului de proiecte de management cu care se încheie contractul de management la Teatrul „C.I. Nottara”, la Casa de Cultură „Friedrich Schiller” şi respectiv la Şcoala de Artă Bucureşti nu poate să deţină o funcţie de conducere la o altă instituţie din România.
Condiţiile de participare la concursul de proiecte de management, bibliografia, precum şi alte informaţii sunt prezentate în Anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul anunţ, după cum urmează:

 1. pentru Teatrul „C.I. Nottara” – Anexa nr. 1;
 2. pentru Casa de Cultură „Friedrich Schiller” – Anexa nr. 2;
 3. pentru Şcoala de Artă Bucureşti – Anexa nr. 3.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism (Splaiul Independenţei nr. 287, etaj 1, Sector 6, Bucureşti, telefon: 021.305.55.00 int. 1001, 1002) sau de la Direcţia Managementul Resurselor Umane (Splaiul Independenţei nr. 291-293, etaj 5, Sector 6, Bucureşti, telefon: 021.305.55.00 int. 1506) din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti.

ANEXA nr. 1

Condiţii de participare la concursul de proiecte de management
pentru Teatrul „C.I. Nottara”, bibliografia, precum şi alte informaţii

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
• are cetăţenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
• are studii superioare de lungă durată în domeniul specific de activitate al instituţiei: artele spectacolului (teatru);
• are experienţă profesională în domeniul specific de activitate al instituţiei – minim 5 (cinci) ani;
• are experienţă managerială minim 3(trei) ani, dobândită în conducerea unei instituţii publice de cultură;
• cunoaşterea cel puţin la nivel mediu a unei limbi de circulaţie internaţională;
• nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;
• nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 BIBLIOGRAFIE: 

 • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 aprobată şi modificată cu Legea nr.353/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 53 /2003 -  Codul Muncii,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar - fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.273/2006- Legea finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, aprobată cu modificări prin Legea nr. 204/2001;

ALTE INFORMAŢII:

- Caietul de obiective pentru Teatrul „C.I. Nottara” a fost aprobat prin Dispoziţia Primarului General nr. 481/2012 şi se regăseşte pe site-ul www.pmb.ro – secţiunea Acte normative, respectiv: 

http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexaD0481_12.pdf şi pe site-ul Teatrului „C.I. Nottara” (http://www.nottara.ro/) sau se poate consulta  la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti - Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism, respectiv  la sediul instituţiei.

ANEXA nr. 2

Condiţii de participare la concursul de proiecte de management
pentru Casa de Cultură „Friedrich Schiller”, bibliografia, precum şi alte informaţii

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
• are cetăţenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
• are studii superioare de lungă durată în domeniul specific de activitate al instituţiei: ştiinţe umaniste (filologie); 
• are experienţă profesională în domeniul specific de activitate al instituţiei – minim 5 (cinci) ani;
• are experienţă managerială minim 3(trei) ani, dobândită în conducerea unei instituţii publice de cultură;
• cunoaşterea limbii germane – nivel avansat;
• nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;
• nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 BIBLIOGRAFIE: 

 • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;
 • Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr.102/1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul educaţional, aprobată cu modificări prin Legea nr.133/2000;
 • Ordonanţa Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.375/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 53 /2003 -  Codul Muncii,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar - fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.273/2006- Legea finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, aprobată cu modificări prin Legea nr. 204/2001;

ALTE INFORMAŢII:
- Caietul de obiective pentru Casa de Cultură „Friedrich Schiller” a fost aprobat prin Dispoziţia Primarului General nr. 482/2012 şi se regăseşte pe site-ul www.pmb.ro – secţiunea Acte normative, respectiv: 
http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexaD0482_12.pdf şi pe site-ul  Casei de Cultură „Friedrich Schiller” (http://www.casaschiller.ro/) sau se poate consulta  la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti - Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism, respectiv  la sediul instituţiei.

ANEXA nr. 3

Condiţii de participare la concursul de proiecte de management
pentru Şcoala de Artă Bucureşti, bibliografia, precum şi alte informaţii

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
• are cetăţenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
• are studii superioare de lungă durată în domeniul  artelor spectacolului (teatru);
• are experienţă profesională în domeniul specific de activitate al instituţiei – minim 5 (cinci) ani;
• are experienţă managerială minim 3(trei) ani, dobândită în conducerea unei instituţii publice de cultură;
• cunoaşterea cel puţin la nivel mediu a unei limbi de circulaţie internaţională;
• nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;
• nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 BIBLIOGRAFIE: 

 • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 aprobată şi modificată cu Legea nr.353/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările ulterioare;
 • Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 102/1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul educaţional, aprobată cu modificări prin Legea nr.133/2000;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.375/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 53 /2003 -  Codul Muncii,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar - fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.273/2006- Legea finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, aprobată cu modificări prin Legea nr. 204/2001;

ALTE INFORMAŢII:
- Caietul de obiective pentru Şcoala de Artă Bucureşti a fost aprobat prin Dispoziţia Primarului General nr. 483/2012 şi se regăseşte pe site-ul www.pmb.ro – secţiunea Acte normative, respectiv: 
http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexaD0483_12.pdf şi pe site-ul Şcolii de Artă Bucureşti (http://www.sarta.ro/) sau se poate consulta  la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti - Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism, respectiv la sediul instituţiei.

 

Primăria Municipiului Bucureşti © 1996 - 2012