« Înapoi la pagina de start a D.C.R.I.          
  
D.C.R.I. - Informaţii generale - Acte necesare
   
ACTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIREDirecţia Coordonare, Reglementare Infrastructură

Sediu: B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucureşti, et. 2, cam. 233,
Telefon: 021/305.55.00
int:1041/1039

   Dacă doriţi să obtineţi o Autorizaţie de Construire pentru o lucrare edilitară, trebuie să obţineţi unul sau mai multe avize dintre următoarele:
1. Avizul de Traseu pentru lucrări edilitare în domeniul public, ce atestă acordul de principiu al Primăriei Municipiului Bucureşti pentru traseul propus de solicitant.
Acest aviz impune respectarea regimului juridic, economic, tehnic şi a condiţiilor cerute de Certificatul de Urbanism.
Acte necesare:
 • adresă de solicitare
 • memoriu justificativ
 • plan topografic de încadrare în zonă 1:2000
 • planuri topografice de situaţie 1:500
 • Certificat de urbanism (copie)
 • dovada de achitare a taxei de 30 RON, în copie
 • dosar de încopciat.


 • 2. Avizul de Traseu Netcity (privind înfiiţarea Reţelei metropolitane de fibră optică - Netcity).
  Acesta atestă acordul de principiu al Primăriei Municipiului Bucureşti pentru traseul propus de solicitant, în funcţie de traseele Reţelei metropolitane de fibră optică pentru telecomunicaţii - Netcity, cu respectarea regimului juridic, economic, tehnic şi a condiţiilor cerute de Certificatul de Urbanism.
  De regulă, acest aviz este necesar pentru obţinerea Autorizaţiei de construire pentru orice fel de lucrări la reţele (inclusiv echipamente) de energie electrică sau de comunicaţii electronice, realizate pe domeniul public, în subteran sau la sol în cazurile prevăzute în lege.
  Acte necesare:
 • adresă de solicitare
 • Certificat de urbanism (copie)
 • memoriu tehnic (justificativ)
 • plan topografic de încadrare în zonă (1:2000)
 • plan topografic de situaţie (1:500)
 • dovada de achitare a taxei (original)
 • dosar de încopciat.

 • Observaţii:
  a) Planul de situaţie va fi însoţit de secţiunile tranversale (profilele) caracteristice ale traseului (canalizaţiei) cotate corespunzător (adâncime, raportare la carosabil).
  b) Traseul / traseele va / vor fi reprezentat(e) clar, folosindu-se (eventual) tipuri diferite de linii. Se recomandă şi utilizarea culorilor.
  c) Pentru toate echipamentele situate la sol se vor întocmi planuri de amplasament detaliate în care va fi precizată (cotată) poziţia fiecărui echipament faţă de bordura trotuarului şi/sau alte elemente de construcţii: clădiri, împrejmuiri, suporţi de infrastructură.
  d) Taxa de avizare se va plăti după confirmarea întocmirii avizului.

  3. Avizul Comisiei de Coordonare, prin care administratorii de reţele îşi dau avizul tehnic de funcţionare a noii reţele simultan cu cele existente.
  Acte necesare:
 • adresa de solicitare
 • memoriu justificativ detaliat
 • Certificat de urbanism (copie)
 • Aviz de traseu (copie)
 • copii după avizele deţinătorilor de terenuri (ADP-ul de sector sau Administraţia Străzilor)
 • copii după avizele deţinătorilor de reţele edilitare (Radet, Apa Nova, RATB, SC Distrigaz Sud SA, Romtelecom, SC Luxten Lighting Company SA, Enel Distribuţie Muntenia SA)
 • plan coordonator, cu tabelul coordonator cu semnăturile pe plan (2 exemplare)
 • dovada de achitare a taxei în valoare de 50 RON, în copie
 • dosar de încopciat.


 • 4. Acord Primar General, pe străzile recent modernizate conform Dispoziţiei Primarului General nr. 160/1999
  Acte necesare:
 • cerere solicitare Acord Primar General
 • memoriu justificativ din care să reiasă imposibilitatea de a fi efectuat lucrarea înainte de reabilitare
 • copie după certificatul de urbanism PMB, Primărie de sector (după caz), sau adresă de la Direcţia de Urbanism în care se solicită Acord Primar General, înaintea emiterii Certificatului de Urbanism PMB
 • plan topografic de situaţie scara 1:500, cu traseul lucrării colorat
 • adeverinţă macheta de la Administraţia Străzilor şi/sau Administraţia Domeniului Public de sector, din care să rezulte anul de reabilitare sau modernizare a străzii.
 • set de fotografii cu porţiunea de traseu proiectat care afectează strada modernizată
 • contract refacere pavaje încheiat cu societatea constructoare care a realizat reabilitarea sau modernizarea străzii, în vederea refacerii pavajului
 • graficul de execuţie a lucrării pentru traseul din carosabil şi /sau trotuarul modernizat afectat
 • dovada de achitare a taxei în valoare de 30 RON (copie).


 • 5. Autorizaţia de Construire constituie actul de autoritate al administraţiei publice locale pe bază căruia se asigură aplicarea normelor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor.
  Dacă lucrarea nu a început în perioada de valabilitate a Autorizaţiei de Construire, se poate solicita Prelungirea Autorizaţiei de Construire, dar cu cel puţin 15 zile înainte de expirare şi numai o dată.
  Acte necesare:
 • cerere tip
 • memoriu justificativ detaliat
 • Certificatul de urbanism (copie)
 • Avizul Primăriei de Sector
 • Lista cu semnăturile proiectanţilor
 • Devizul general al lucrărilor
 • Avize specifice cerute prin Certificatul de urbanism:
              - Aviz Comisie de Coordonare
              - Aviz SC Distrigaz Sud SA
              - Aviz ENEL Distribuţie Muntenia
              - Aviz Romtelecom
              - Aviz RADET
              - Aviz SC Apa Nova Bucureşti SA
              - Aviz RATB
              - Aviz SC Luxten Lighting Company
              - Aviz Administraţia Străzilor
              - Macheta Administraţia Străzilor
              - Aviz ADP
              - Macheta ADP
              - Aviz Comisie Circulaţie
              - Aviz Brigada Poliţie Rutieră
              - Aviz Spaţii Verzi
              - Aviz SNCFR
              - Aviz Pompieri
              - Aviz S.R.I.
              - Aviz M.A.I.
              - Aviz Apărare Civilă
              - Aviz Direcţia Cultura Patrimoniu
              - Aviz Metrorex
              - Acord Primar General
              - Acord Proprietari
              - Aviz Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
 • Referat de specialitate
 • Grafic de lucrări
 • Contract execuţie sau deviz cu valoare lucrare
 • Plan anexă la Certificatul de urbanism ( scara 1 : 500 )
 • Plan încadrare în teritoriu ( scara 1 : 2000; 1: 5000 )
 • Plan Coordonator - 2 exemplare( cu ştampila MLPTL )
 • Contract refacere pavaje
 • Contract evacuare deşeuri
 • Proiect refacere pavaje
 • Acord Primar General pentru străzi modernizate cerut de Certificatul de urbanism şi de deţinătorul de teren (Administraţia Străzilor sau ADP de sector).
 • Taxa pentru Autorizaţia de construire.
 • Aceasta constituie 1% din valoarea lucrării declarate şi se plăteşte cu Ordin de plată în contul RO26TREZ70021180250XXXXX deschis la Direcţia de Trezorerie Centrală a Municipiului Bucureşti (Codul Fiscal PMB: 4267117).
 • dosar de încopciat.


 • 6. Prelungirea Autorizaţiei de Construire
  Acte necesare:
 • cerere de prelungire Autorizaţie de Construire, cu evidenţierea motivului pentru care se solicită prelungirea (stadiul în care se află lucrarea în execuţie, sau motivul pentru care nu s-a inceput incă lucrarea)
 • Autorizaţia de Construire (în original)
 • toate avizele necesare cerute în Certificatul de urbanism, în situaţia în care Autorizaţia de Construire iniţială a fost emisă în regim de urgenţă
 • Anunţul de începere a lucrării şi adresa de sistare dacă s-au oprit lucrările
 • taxa de prelungire: 30% din valoarea iniţială a taxei de autorizare
 • dosar de încopciat.


 • MENŢIUNI SUPLIMENTARE:
  1. Taxele pentru Avizul de Traseu şi Avizul Comisiei de Coordonare se plătesc la Casieria PMB, prin Dispoziţie de încasare întocmită la camera 409, etaj 4.
  2. Nu se plăteşte taxa pentru eliberarea Autorizaţiei de Construire, precum şi pentru prelungirea acesteia în următoarele situaţii:
 • lăcaşuri de cult,
 • construcţii anexe ale lăcaşurilor de cult
 • construcţiii ale căror beneficiari sunt instituţii publice.
  3. Conform actelor normative în vigoare, după finalizărea lucrării, beneficiarul are următoarele obligaţii:
               - să depună la Direcţia de Coordonare Reglementare Infrastructură o copie după procesul verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor, din care să rezulte valoarea finală a lucrării autorizate.
               - să realizeze regularizarea taxei de autorizare.