« Înapoi la pagina de start a D.C.R.I.          
  
D.C.R.I. - Informaţii generale - Acte normative
   Direcţia Coordonare, Reglementare Infrastructură

Sediu: B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucureşti, et. 2, cam. 233,
Telefon: 021/305.55.00
int:1041/1039

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ
LUCRĂRILE DE INFRASTRUCTURĂ
1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (cu modificările şi completările ulterioare)
2. Ordinul nr. 1430/2005 al Ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea nr. 215/2001 - legea administraţiei publice locale (cu modificările şi completările ulterioare)
4. Legea nr. 188/1999 - privind statutul funcţionarilor publici (cu modificările şi completările ulterioare)
5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
6. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002
7. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
8. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
9. Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
10. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
11. Legea nr. 591/2002 pentru aprobarea O.U.G. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
12. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare
13. O.G. nr. 34/2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora cu modificările şi completările ulterioare
14. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
15. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
16. Ordin nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
17. Ordin nr. 1.184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă
18. Ordin nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat de Ordinul nr.786/2005
19. Legea nr. 319/2006 legea securităţii şi sănătăţii în muncă
20. S.R. 8591/1997 - Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare
21. O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin legea nr.265/2006
22. Legea nr.107/1996 - legea apelor, modificată şi completată cu legea nr.310/2004 si legea nr.112/2006
23. O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, modificată şi completată cu O.U.G. nr.61/2006 şi legea nr.426/2001
24. H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestionării deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase completată de H.G. nr.210/2007
25. Ordin nr.1.121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective
26. H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor
27. H.G. nr. 349/2002 privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun modificată şi completată cu legea nr.275/2003, legea nr.90/2004, O.T.U. nr.58/2006, O.T.A. nr.13/2003, legea nr.553/2004.

Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti:
28. HCLMB nr. 16/1994 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor tehnico-edilitare de pe teritoriul municipiului Bucureşti
29. HCLMB nr. 3/1995 privind aprobarea Normelor de ocupare a terenurilor aparţinând domeniului public al municipiului Bucureşti pentru executarea de lucrări tehnico-edilitare
30. HCGMB nr. 62/1998 privind procedura de avizare şi autorizare a reţelelor de transmisie date, care nu fac parte din sistemul de comunicaţii Romtelecom
31. HCGMB nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General cu modificările şi completările ulterioare
32. HCGMB nr. 251/2008 pentru completarea HCGMB nr.269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti
33. HCGMB nr. 220/2001 privind instituirea taxei locale pentru ocuparea domeniului public şi privat al municipiului Bucureşti cu reţele de cabluri (inclusiv din fibră optică), îngropate şi aeriene
34. HCGMB nr. 27/2002 privind aprobarea schemei generale a reţelei principale de fibră optică a municipiului Bucureşti pentru transmisii de fluxuri informaţionale
35. HCGMB nr. 109/2004 privind aprobarea unor măsuri de protecţie a mediului şi a infrastructurii urbane în municipiul Bucureşti
36. HCGMB nr. 126/2004 privind Condiţiile de refacere a sistemului rutier şi pietonal de pe teritoriul municipiului Bucureşti
37. HCGMB nr. 134/2004 privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri si a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Bucureşti
38. HCGMB nr. 148/2005 privind colectarea selectivă a ambalajelor reciclabile refolosibile
39. HCGMB nr. 103/2006 privind corelarea lucrărilor de modernizare/reabilitare drumuri cu ridicarea la cotă a echipamentelor reţelelor edilitare
40. HCGMB nr. 104/2006 pentru modificarea HCGMB 126/2004 privind "Condiţile de refacere a sistemului rutier şi pietonal de pe teritoriul municipiului Bucureşti"
41. HCGMB nr. 105/2006 privind amplasarea pe domeniul public a reţelelor tehnico – edilitare şi a echipamentelor tehnice aferente
42. HCGMB nr. 86/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru investiţia "Reţea metropolitană de fibră optică a municipiului Bucureşti pentru telecomunicaţii - Netcity"
43. HCGMB nr.108/2008 privind aprobarea contractului de concesiune de lucrări publice pentru obiectivul de investiţii "Reţea metropolitană de fibră optică a municipiului Bucureşti pentru telecomunicaţii - Netcity"
44. HCGMB nr. 227/2008 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti, pentru anul 2008
45. HCGMB nr. 252/2008 privind amplasarea în subteran a echipamentelor şi reţelelor de comunicaţii electronice pe teritoriul Municipiului Bucureşti
46. HCGMB nr. 254/2008 privind administrarea reţelei stradale principale şi a lucrărilor de artă din municipiul Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005 cu modificările şi completările ulterioare

Dispoziţii ale Primarului General:
47. DPG nr. 160/1999 privind executarea lucrărilor de avarie pe carosabilul şi trotuarul străzilor reabilitate în ultimii 2 ani
48. DPG nr. 1609/2000 prin care autorizaţiile de construire pentru lucrările tehnico - edilitare şi de drumuri se vor emite numai după prezentarea graficelor de execuţie
49. DPG nr. 1601/2006 privind completarea DPG 1609/2000
50. DPG nr. 1795/2000 privind refacerea pavajelor şi evacuarea utilajelor, materialelor şi deşeurilor
51. DPG nr. 60/2001 în vederea asigurării unei mai bune desfăşurări a activităţii tehnico-edilitare
52. DPG nr. 2028/2001 prin care se aprobă execuţia lucrărilor de branşamente la reţelele de utilităţi publice existente, în perioada sezonului rece
53. DPG nr. 233/2002 privind măsurile necesare întocmirii şi urmăririi derulării Programului coordonator anual de execuţie pentru lucrările tehnico – edilitare şi de drumuri pe teritoriul municipiului Bucureşti
54. DPG nr. 1068/2003 activitatea de exploatare, întreţinere şi reabilitare a tronsonului din Şos. Mihai Bravu cuprins între Splaiul Unirii şi Bd.Basarabiei, în lungime de 3200 m, trece la Administraţia Străzilor
55. DPG nr. 1108/2005 privind activitatea Centrului de Informare şi Documentare pentru relaţii cu Cetăţenii (C.I.D.R.C.)