MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

 

 

P A R T E A  I

 

Anul 172 (XVI) - Nr. 368         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE

Marti, 27 aprilie 2004

 

 

 

538. -

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003

pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri

pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a

functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea

coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National

 

 

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

 

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor

prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea

transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si

în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la

implementarea Sistemului Electronic National, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 675 din 24 septembrie 2003, se modifică si se

completează după cum urmează:

 

1. La articolul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul

cuprins:

 

“(2) Neînregistrarea de către institutiile publice mentionate în anexa nr. 1

în Sistemul Electronic National constituie contraventie si se sanctionează

cu amendă de la 35.000.000 lei la 75.000.000 lei.”

 

2. La articolul 3 se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) si (6),

cu următorul cuprins:

 

“(4) Neelaborarea de către autoritătile publice de proceduri interne de

preluare si prelucrare a datelor cuprinse în formularele prevăzute în anexa

nr. 2 sau neaplicarea acestor proceduri în termenul prevăzut la alin. (1),

precum si nerealizarea interfetei cu Sistemul Electronic National,

constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 35.000.000 lei la

75.000.000 lei.

 

(5) Nerespectarea de către institutiile si autoritătile publice prevăzute în

anexa nr. 1 a prevederilor alin. (2) lit. a) constituie contraventie si se

sanctionează cu amendă de la 35.000.000 lei la 75.000.000 lei.

 

(6) Nerespectarea de către un functionar public sau de către o persoană

încadrată cu contract individual de muncă în institutiile si autoritătile

publice cuprinse în anexa nr. 1, a prevederilor alin. (2) lit. b),

constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la

15.000.000 lei.”

 

3. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul

cuprins:

 

“(2) Nerespectarea dispozitiilor alin. (1) de către autoritătile

administratiei publice constituie contraventie si se sanctionează cu amendă

de la 35.000.000 lei la 75.000.000 lei.”

 

4. La articolul 6 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul

cuprins:

 

“(4) Necomunicarea de către utilizatorii înregistrati a modificărilor

datelor si documentelor prevăzute la alin. (1) constituie contraventie si se

sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei.”

 

5. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul

cuprins:

 

“Art. 61. - (1) Toate paginile de Internet ale institutiilor publice, prin

care informatiile si serviciile publice sunt oferite prin intermediul

mijloacelor electronice, se vor actualiza lunar sau ori de câte ori este

necesar, data ultimei actualizări fiind afisată pentru fiecare pagină.

 

(2) Nerespectarea de către o institutie publică a prevederilor alin. (1)

constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 35.000.000 lei la

75.000.000 lei.”

 

6. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolul 71 si articolul

72, cu următorul cuprins:

 

“Art. 71. - Neacceptarea efectuării plătilor prin intermediul mijloacelor

electronice, de către un functionar public sau de către o persoană încadrată

cu contract individual de muncă în cadrul unei institutii publice, care are

pus în functiune un sistem de încasare prin plată electronică a taxelor,

impozitelor, contributiilor si altor sume colectate, constituie contraventie

si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei.

 

Art. 72. - (1) Constatarea contraventiilor prevăzute în prezenta hotărâre si

aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul Ministerului

Administratiei si Internelor si al Ministerului Comunicatiilor si

Tehnologiei Informatiei anume împuterncit pentru aceasta.

 

(2) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la contraventii se

completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul

juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea

nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.”

 

7. La pozitia 26 din anexa nr. 1 sintagma “Primăriile de sector” se

înlocuieste cu “Primăriile”.

 

Art. II. - (1) În scopul standardizării transmiterii informatiilor prevăzute

la art. 28 alin. (1) si (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri

pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a

functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea

coruptiei, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei

hotărâri, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul

Administratiei si Internelor vor întocmi si vor transmite tuturor

autoritătilor publice centrale si locale un formular standard de raportare

cu privire la:

 

a) pagina de Internet prin care fiecare dintre aceste institutii oferă

informatii si servicii publice prin intermediul mijloacelor electronice;

 

b) sistemele informatice existente în cadrul acestora si serviciile publice

astfel oferite, precum si categoriile de utilizatori cărora li se adresează.

 

(2) În cazul autoritătilor administratiei publice locale, formularul

prevăzut la alin. (1) va fi transmis prin intermediul prefecturilor.

 

(3) În termen de 60 de zile de la comunicarea formularului standard de

raportare prevăzut la alin. (1), institutiile publice au obligatia de a

transmite informatiile solicitate Ministerului Administratiei si Internelor

si Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

 

(4) Nerespectarea de către institutiile publice a prevederilor alin. (3)

constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 35.000.000 lei la

75.000.000 lei.

 

(5) Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (4) si aplicarea

sanctiunilor se fac de către personalul Ministerului Administratiei si

Internelor si al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

anume împuternicit pentru aceasta.

 

(6) Prevederile prezentului articol, referitoare la contraventii, se

completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul

juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea

nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor

prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea

transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si

în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la

implementarea Sistemului Electronic National, cu modificările si

completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

 

 

PRIM-MINISTRU

 

ADRIAN NĂSTASE

 

Contrasemnează:

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

 

Dan Nica

 

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

 

Ioan Rus

 

Ministrul delegat pentru administratia publică,

 

Gabriel Oprea

 

p. Ministrul finantelor publice,

 

Gheorghe Gherghina,

 

secretar de stat

 

 

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

 

Nr. 538.