Pagina preluata din SUPERLEX

Hnr.781 publicat înM.Of.nr.575din data:08/05/2002

HG781/2002

Hotărâre nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu


Guvernul României

Hotărâre nr. 781
din 25 iulie 2002
privind protecția informațiilor secrete de serviciu
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 575 din 5 august 2002


În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, precum și ale art. 31 alin. (1), art. 32 și ale art. 42 lit. h) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, se aplică în mod corespunzător și informațiilor secrete de serviciu în ceea ce privește:
a) clasificarea, declasificarea și măsurile minime de protecție;
b) regulile generale de evidență, întocmire, păstrare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere și distrugere;
c) obligațiile și răspunderile ce revin conducătorilor autorităților și instituțiilor publice, agenților economici și altor persoane juridice;
d) accesul cetățenilor străini, al cetățenilor români care au și cetățenia altui stat, precum și al persoanelor apatride la informații clasificate și în locurile în care se desfășoară activități, se expun obiecte sau se execută lucrări din această categorie;
e) exercitarea controlului asupra măsurilor de protecție.
Art. 2. - (1) Pentru identificarea documentelor cu caracter secret de serviciu numărul de înregistrare al acestora va fi precedat de litera S, iar pe fiecare pagină se va înscrie "secret de serviciu".
(2) Informațiile secrete de serviciu constituite în dosare, precum și cele legate în volume distincte se marchează pe copertă și pe pagina de titlu.
Art. 3. - Evidența documentelor secrete de serviciu se ține separat de cea a documentelor secrete de stat și nesecrete, în registrul special destinat acestui scop, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.
Art. 4. - Este interzisă scoaterea din incinta unității deținătoare a informațiilor secrete de serviciu fără aprobarea conducătorului acesteia.
Art. 5. - Funcțiile care presupun accesul la informații secrete de serviciu se stabilesc de către conducătorii unităților deținătoare.
Art. 6. - (1) Accesul personalului la informațiile secrete de serviciu este permis numai în baza autorizației scrise, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, emisă de conducătorul unității.
(2) Evidența autorizațiilor de acces la informații secrete de serviciu se ține centralizat de structura/funcționarul de securitate în Registrul pentru evidența autorizațiilor de acces la informații secrete de serviciu, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.
Art. 7. - (1) În vederea eliberării autorizației de acces la informații secrete de serviciu persoana care urmează să ocupe o funcție ce presupune accesul la astfel de informații prezintă structurii/funcționarului de securitate, în condițiile legii, recomandări și referințe asupra onestității și profesionalismului, din partea persoanelor cu funcții de conducere cărora li se subordonează direct sau a reprezentanților autorizați ai altor persoane juridice, după caz, și va semna un angajament de confidențialitate.
(2) După ce verifică autenticitatea documentelor menționate la alin. (1) structura/funcționarul de securitate prezintă conducătorului unității propuneri privind oportunitatea eliberării autorizației de acces la informațiile secrete de serviciu.
Art. 8. - (1) Retragerea autorizației de acces la informații secrete de serviciu se face de către conducătorul unității deținătoare, în următoarele cazuri:
a) la încetarea raporturilor de muncă ori de serviciu, după caz, dintre unitate și deținătorul autorizației sau a calității de demnitate publică;
b) când atribuțiile specifice postului pe care este încadrat deținătorul autorizației nu mai presupun accesul la astfel de informații;
c) când deținătorul autorizației a încălcat reglementările privind protecția informațiilor secrete de serviciu.
(2) După retragerea autorizației de acces la informații secrete de serviciu structura/funcționarul de securitate procedează la distrugerea acesteia, pe bază de proces-verbal.
Art. 9. - Accesul cetățenilor străini, al cetățenilor români care au și cetățenia altui stat, precum și al persoanelor apatride la informații secrete de serviciu este permis în condițiile stabilite prin Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, pe baza autorizației speciale de acces.
Art. 10. - Transportul informațiilor secrete de serviciu se efectuează conform reglementărilor în materie, stabilite prin hotărâre a Guvernului.
Art. 11. - (1) În cazul compromiterii informațiilor secrete de serviciu conducătorii unităților deținătoare vor dispune efectuarea cercetării administrative pentru a stabili condițiile în care s-a produs, responsabilitățile și posibilitățile de recuperare sau limitare a prejudiciilor.
(2) Unitățile deținătoare de informații secrete de serviciu vor aduce de îndată la cunoștință instituțiilor învestite cu atribuții de coordonare a activității și de control al măsurilor privitoare la protecția informațiilor clasificate, conform competențelor materiale, cazurile de compromitere a informațiilor secrete de serviciu.
(3) Pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de compromiterea informațiilor secrete de serviciu unitățile deținătoare se pot adresa instanțelor judecătorești.
Art. 12. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea penală, civilă, contravențională sau disciplinară, după caz, în condițiile legii.
Art. 13. - (1) Sancțiunile contravenționale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 se aplică și în cazul nerespectării normelor ce privesc protecția informațiilor secrete de serviciu, în măsura în care se referă la obligațiile ce rezultă din activitățile prevăzute la art. 1.
(2) Limitele amenzilor contravenționale în cazul nerespectării normelor ce privesc protecția informațiilor secrete de serviciu se reduc la jumătate, fără ca limitele minime speciale astfel stabilite să se situeze sub limitele minime generale prevăzute de lege.
Art. 14. - Nerespectarea prevederilor art. 4 și ale art. 6 alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu avertisment sau cu amendă de la 500.000 lei la 10.000.000 lei.
Art. 15. - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritățile și instituțiile publice, agenții economici cu capital integral sau parțial de stat și celelalte persoane juridice de drept public sau privat care utilizează informații secrete de serviciu vor emite norme proprii de aplicare a prezentei hotărâri.
Art. 16. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

   Contrasemnează:
   ---------------
   p. Directorul Serviciului Român de Informații,
   Vasile Iancu
   Ministrul apărării naționale,
   Ioan Mircea Pașcu
   p. Ministrul de interne,
   Toma Zaharia,
   secretar de stat
   Ministrul finanțelor publice,
   Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 25 iulie 2002.
Nr. 781.
ANEXA Nr. 1

ROMÂNIA Secret de serviciu
.................. (după completare)
(unitatea) Exemplar unic
Compartimentul ................
Nr. ......... din .............
REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a informațiilor secrete de serviciu

Data deschiderii evidenței ..................
Data închiderii evidenței ...................
Intrare
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Data | Numărul și |De la cine| Conținutul | |Număr de|Număr|Număr|Cui i s-a |
| Numărul de |înregistrării | data | provine |pe scurt al |Număr de | file/ | de | de |repartizat|
|înregistrare|--------------|documentului|documentul|documentului|exemplare|exemplar|anexe|file |documentul|
| |anul|luna|ziua|la expeditor| | | | | |anexe| |
|------------+----+----+----+------------+----------+------------+---------+--------+-----+-----+----------|
|------------+----+----+----+------------+----------+------------+---------+--------+-----+-----+----------|
|------------+----+----+----+------------+----------+------------+---------+--------+-----+-----+----------|
|------------+----+----+----+------------+----------+------------+---------+--------+-----+-----+----------|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ieșire
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Data | | | | |Număr| Numărul | Numărul dosarului și | |
| expedierii | |Număr de |Număr|Număr| de |borderoului| fila unde a fost | |
|--------------|Destinatarul|exemplare| de | de |file | de |clasat documentul (nr.|Observații|
|anul|luna|ziua| | |file |anexe|anexe| expediere | procesului-verbal de | |
| | | | | | | | | | distrugere) | |
|----+----+----+------------+---------+-----+-----+-----+-----------+----------------------+----------|
|----+----+----+------------+---------+-----+-----+-----+-----------+----------------------+----------|
|----+----+----+------------+---------+-----+-----+-----+-----------+----------------------+----------|
|----+----+----+------------+---------+-----+-----+-----+-----------+----------------------+----------|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXA Nr. 2

Antetul unității
AUTORIZAȚIE DE ACCES LA INFORMAȚII SECRETE DE SERVICIU
Seria ......... numărul ......

   Prin prezenta se autorizează accesul la informații secrete de serviciu al
   domnului/doamnei ..............................................................,
   (numele, prenumele, codul numeric personal)
   angajat/angajată al/a unității noastre în funcția de ......................... .
   Prezenta autorizație este valabilă până la data de ..................... .

   Șeful unității,
   .........................
   (semnătura și ștampila)
   Șeful structurii de securitate/
   Funcționarul de securitate,
   ............................
ANEXA Nr. 3

ROMÂNIA Secret de serviciu
.................. (după completare)
(unitatea) Exemplar unic
Compartimentul ................
Nr. ......... din .............

REGISTRUL
pentru evidența autorizațiilor de acces la informații secrete de serviciu

Data deschiderii evidenței ................
Data închiderii evidenței .................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Numele, | Funcția și | | | | | | |
|Nr. | prenumele și |compartimentul| Data | Seria | Perioada | Data | Motivul |Observații|
|crt.| datele de | în care își | eliberării | și numărul | de |retragerii|retragerii| |
| | identificare | desfășoară |autorizației|autorizației|valabilitate| | | |
| |ale posesorului| activitatea | | | | | | |
|----+---------------+--------------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|
|----+---------------+--------------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|
|----+---------------+--------------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|
|----+---------------+--------------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|
|----+---------------+--------------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------