Rectificări la H.G. nr. 857/2003

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri

pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a

functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea

coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National

 

 

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (2), art. 20 alin.

(2), art. 24 alin. (2) si art. 25 alin. (1) din

 

cartea I titlul II din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru

asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor

publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu

modificările si completările ulterioare,

 

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

 

 

Art. 1. - Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea autoritătilor

administratiei publice care au obligatia de a se înregistra în Sistemul

Electronic National, a serviciilor publice, a formularelor disponibile în

format electronic, precum si stabilirea conditiilor si procedurii de

înregistrare în acest sistem.

 

Art. 2. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei

hotărâri, autoritătile administratiei publice prevăzute în anexa nr. 1 au

obligatia să solicite înregistrarea în Sistemul Electronic National.

 

Art. 3. - (1) În termen de maximum 6 luni de la data înregistrării,

autoritătile publice vor asigura preluarea în format electronic, prin

intermediul Sistemului Electronic National, a datelor cuprinse în

formularele prevăzute în anexa nr. 2, completate de persoanele fizice si

juridice autorizate. În acest termen autoritătile publice vor pregăti

proceduri interne de preluare si prelucrare a datelor si vor realiza

interfata cu Sistemul Electronic National.

 

(2) De la data înregistrării în Sistemul Electronic National, fiecare

autoritate a administratiei publice are următoarele obligatii:

 

a) furnizarea, în format electronic, a formularelor prevăzute în anexa nr.

3;

 

b) acceptarea formularelor depuse de persoanele fizice si juridice, în

format hârtie, obtinute prin tipărirea si completarea formularelor furnizate

de Sistemul Electronic National.

 

(3) Persoanele juridice înregistrate în Sistemul Electronic National care

depun la autoritătile publice documentele prevăzute în anexa nr. 2 sunt

obligate ca, începând cu luna calendaristică următoare datei înregistrării,

să utilizeze serviciile exclusiv în format electronic, ca unic canal de

comunicatie cu administratia publică.

 

Art. 4. - Autoritătile administratiei publice înregistrate în Sistemul

Electronic National au obligatia ca la modificarea unui formular

administrativ din Sistemul Electronic National să transmită către operatorii

sistemului, în termen de 48 de ore, formularul actualizat si instructiunile

de completare a acestuia, atât în formă scrisă, cât si în formă electronică.

 

Art. 5. - (1) Persoanele fizice se pot înregistra în Sistemul Electronic

National pe baza documentelor care atestă identitatea si domiciliul

persoanei, fără plata unui tarif de utilizare către operatorul sistemului,

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (4) din Legea nr. 161/2003.

 

(2) Înregistrarea în Sistemul Electronic National este refuzată, iar dacă a

fost deja acordată, este suspendată sau revocată, după caz, în situatia în

care solicitantul, persoană fizică, încalcă normele si procedurile de

securitate ale Sistemului Electronic National.

 

Art. 6. - (1) Persoanele juridice care solicită înregistrarea în Sistemul

Electronic National, altele decât autoritătile administratiei publice,

prevăzute în anexa nr. 1, la momentul înregistrării, au obligatia să

prezinte următoarele documente:

 

a) certificat de înregistrare, continând codul unic de înregistrare conform

dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind

simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si

autorizarea functionării comerciantilor, republicată, cu modificările si

completările ulterioare, în cazul comerciantilor;

 

b) documentul care atestă autorizarea functionării si certificatul de

înregistrare fiscală, în cazul persoanelor juridice care nu au calitatea de

comerciant;

 

c) împuternicirea dată reprezentantului desemnat să efectueze formalitătile

de înregistrare, semnată si stampilată;

 

d) dovada achitării tarifului de utilizare a procedurii electronice,

potrivit dispozitiilor art. 20 din Legea nr. 161/2003.

 

(2) Înregistrarea în Sistemul Electronic National este refuzată, iar dacă a

fost deja acordată, este suspendată sau revocată, după caz, în situatia în

care solicitantul, persoană juridică, încalcă normele si procedurile de

securitate ale Sistemului Electronic National.

 

(3) Orice utilizator înregistrat în Sistemul Electronic National are

obligatia să comunice operatorilor Sistemului Electronic National, în termen

de 3 zile, orice modificare a datelor sau documentelor prevăzute la alin.

(1).

 

Art. 7. - Tariful anual de utilizare a procedurii electronice pentru

obtinerea de servicii puse la dispozitie de “Sistemul e-guvernare” este în

cuantum de 460.000 lei si se achită de persoanele prevăzute la art. 6 către

Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, operator

al Sistemului Electronic National.

 

Art. 8. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

PRIM-MINISTRU

 

ADRIAN NĂSTASE

 

Contrasemnează:

 

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

 

Armeanu Cezar Manole,

 

secretar de stat

 

Ministrul administratiei si internelor,

 

Ioan Rus

 

Ministru delegat pentru administratia publică,

 

Gabriel Oprea

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

 

Elena Dumitru

 

p. Ministrul finantelor publice,

 

Gheorghe Gherghina,

 

secretar de stat

 

 

 

Bucuresti, 11 septembrie 2003.

 

Nr. 1.085.

 

 

 

ANEXA Nr. 1

 

 

 

LISTA

 

autoritătilor administratiei publice ce au obligatia de a utiliza procedura

electronică

 

pentru furnizarea serviciilor si informatiilor publice

 

 

 

Nr. crt.

  Institutii si autorităti publice

  Institutii subordonate

 

1.

  Ministerul Finantelor Publice

 

 

2.

  Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

 

 

 

  2.1. Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

 

 

  2.2.Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

 

 

  2.3. Inspectoratul teritorial de muncă

 

 

 

  2.4.Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap

 

3.

  Ministerul Sănătătii

  3.1. Directia de sănătate publică a judetului

 

4.

  Casa Natională de Asigurări de Sănătate

 

 

5.

  Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

 

 

6.

  Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

 

7.

  Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

 

8.

  Ministerul Administratiei si Internelor

 

 

9.

  Primăria Municipiului Bucuresti

 

 

10.

  Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

 

11.

  Ministerul Justitiei

 

 

11.1.

  Oficiul National al Registrului Comertului

 

 

12.

  Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 

 

13.

  Ministerul Afacerilor Externe

  13.1. Departamentul pentru Comert Exterior si Promovare Economică -

Directia de licente

 

14.

  Regia Autonomă “Monitorul Oficial”

 

 

15.

  Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii

 

 

16.

  Ministerul Apărării Nationale

 

 

17.

  Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

 

 

18.

  Ministerul Economiei si Comertului

 

 

19.

  Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

 

 

20.

  Ministerul Integrării Europene

 

 

21.

  Prefecturi

 

 

22.

  Consiliile judetene

 

 

23.

  Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

 

24.

  Consiliile locale municipale

 

 

25.

  Consiliile locale orăsenesti

 

 

26.

  Primăriile de sector

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

 

 

LISTA

 

serviciilor publice furnizate prin procedură electronică prin intermediul

Sistemului Electronic National

 

 

 

Nr. crt.

  Serviciul public furnizat

  Autoritatea publică

 

1.

  Declaratie privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de

plată către bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul asigurărilor

pentru somaj

  Ministerul Muncii, Sociale si Familiei - Agentia Natională Solidaritătii

pentru Ocuparea Fortei de Muncă*)

 

2.

  Declaratie privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de

plată către bugetul asigurărilor sociale de stat

  Ministerul Muncii, Sociale si Familiei - Agentia Natională Solidaritătii

pentru Ocuparea Fortei de Muncă*)

 

3.

  Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat

  Ministerul Finantelor Publice*)copyrightdsc.net

 

4.

  Decont privind taxa pe valoarea adăugată

  Ministerul Finantelor Publice*)

 

5.

  Depunerea situatiei financiare a agentilor economici

  Ministerul Finantelor Publice*)

 

6.

  Declaratie privind impozitul pe profit

  Ministerul Finantelor Publice*)

 

7.

  Colectarea de date statistice de către

  Institutul National de Statistică Institutul National de Statistică

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------

----

 

*) Pentru contribuabilii aflati în evidenta Directiei generale de

administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul

Ilfov.

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

 

 

LISTA

 

formularelor furnizate prin procedură electronică prin intermediul

Sistemului Electronic National

 

 

 

1. Ministerul Finantelor Publice

 

1.1. Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru

persoane juridice - cod M.F. 14.13.25.99/a

 

1.2. Cerere de eliberare a unui certificat fiscal – cod 14.13.25.99

 

1.3. Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru

persoane juridice, asociatii familiale si asociatii fără personalitate

juridică (010) - cod M.F.P.14.13.01.10.11/1

 

1.4. Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru

persoane fizice române cu domiciliul în România (020) - cod M.F.P.

14.13.01.10.11/2

 

1.5. Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru

persoane fizice străine si persoane fizice române fără domiciliu în România

(030) - cod M.F.P.14.13.01.10.11/3

 

1.6. Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru

institutii publice (040) - cod M.F.P. 14.13.01.10.11/4

 

1.7. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal - cod

14.13.25.15/1

 

1.8. Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal - cod

14.13.25.15/2

 

1.9. Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat, cod

14.13.01.01

 

1.10. Decont privind accizele, cod 14.13.01.03

 

1.11. Decont privind taxa pe valoarea adăugată, cod 14.13.01.02

 

1.12. Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din

productia internă, cod 14.13.01.05

 

1.13. Declaratie privind impozitul pe venitul din activităti de expertiză

contabilă, tehnică judiciară si extrajudiciară, cod 14.13.01.13.3i

 

1.14. Declaratie privind taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei

electrice si termice, cod 14.13.01.14

 

1.15. Situatia principalilor indicatori economico-financiari realizati din

activitatea de exploatare a jocurilor de noroc, cod 14.13.08.14

 

1.16. Declaratie rectificativă, cod 14.13.01.00/R

 

2. Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

2.1. Formulare generale

 

2.1.1. Cerere de alocatie de stat pentru copil

 

2.1.2. Cerere de alocatie suplimentară pentru familiile cu copii

 

2.2. Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

2.2.1. Cerere de repartitie

 

2.2.2. Cerere pentru acordarea indemnizatiei de somaj

 

2.2.3. Certificat privind stagiul de cotizare

 

2.2.4. Contract de asigurare pentru somaj

 

2.2.5. Contract de prestări de servicii pentru măsuri destinate stimulării

ocupării fortei de muncă

 

2.2.6. Declaratie de contributie la fondul de somaj a angajatorului

 

2.2.7. Declaratie individuală de contributie la fondul de somaj

 

2.2.8. Declaratie privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor

de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj

 

2.2.9. Fisă pentru înregistrarea persoanei în căutarea unui loc de muncă

 

2.2.10. Înstiintare privind salariatii care urmează să primească preaviz în

vederea acordării serviciilor de preconcediere

 

2.3. Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

2.3.1. Cerere pentru acordarea pensiei de invaliditate

 

2.3.2. Cerere pentru acordarea pensiei de urmas

 

2.3.3. Cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale,

altele decât pensiile

 

2.3.4. Contract de asigurare socială

 

2.3.5. Declaratie de asigurare conform art. 6 alin. (2) din Legea nr.

19/2000, cu modificările ulterioare

 

2.3.6. Declaratie privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor

de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat

 

2.4. Inspectoratul teritorial de muncă

 

2.4.1. Cerere pentru înscrierea la un curs de perfectionare organizat de

către inspectoratele teritoriale de muncă

 

2.4.2. Cerere privind eliberarea autorizatiei de functionare din punct de

vedere al protectiei muncii, conform Ordinului ministrului muncii si

solidaritătii sociale nr. 657/2001

 

2.4.3. Model de contract individual de muncă

 

2.4.4. Declaratie pe propria răspundere privind respectarea legislatiei de

protectia muncii, conform Ordinului ministrului muncii si solidaritătii

sociale nr. 657/2001

 

2.4.5. Model de notă de lichidare

 

2.5. Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap

 

2.5.1. Cerere de finantare

 

3. Ministerul Sănătătii

 

3.1. Formulare generale

 

3.1.1. Declaratie referitoare la conditiile igienico-sanitare

 

3.1.2. Fisa de consultatii medicale tip a(b) pentru conducătorii de

autovehicule

 

3.1.3. Fisa de solicitare a examenului medical la angajare

 

3.1.4. Referat de evaluare pentru avizare sanitară

 

3.2. Directia de sănătate publică a judetului

 

3.2.1. Contract de comodat

 

4. Casa Natională de Asigurări de Sănătate

 

4.1. Declaratie privind obligatiile de constituire si plata fondului de

asigurări sociale de sănătate datorate de alte persoane decât cele care

desfăsoară activitate în baza unui contract individual de muncă si/sau a

unei conventii (perioadă/an)

 

5. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

 

5.1. Cerere de înscriere la examenul de admitere în vederea obtinerii

calitătii de expert contabil/contabil autorizat cu studii medii/cu studii

superioare

 

5.2. Cerere pentru dobândirea calitătii de membru provizoriu al Camerei

Auditorilor din România

 

5.3. Fisa pentru persoane fizice

 

5.4. Fisa pentru societăti comerciale

 

6. Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

6.1. Certificat de echivalare a examenului de capacitate

 

6.2. Cerere pentru acordarea rentei viagere

 

7. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

7.1. Autorizatie de functionare a laboratorului de examinare psihologică

 

7.2. Cerere de autorizare pentru efectuarea de constructii în zona liberă

 

7.3. Aprobarea schimbării seriei de motor

 

7.4. Aprobarea schimbării seriei de sasiu

 

7.5. Cerere de eliberare a atestatului pentru practicarea activitătii de

taximetrie în municipiul Bucuresti

 

8. Ministerul Administratiei si Internelor

 

8.1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate

 

8.2. Cerere pentru anuntarea resedintei

 

8.3. Cerere pentru eliberarea unui nou pasaport

 

8.4. Cerere pentru prelungirea valabilitătii pasaportului

 

8.5. Cerere pentru eliberarea unui nou pasaport în caz de furt, pierdere,

deteriorare

 

8.6. Cerere pentru includerea copiilor sub 14 ani în pasaport

 

8.7. Cerere pentru dobândirea statutului de cetătean român cu domiciliul în

străinătate

 

8.8. Cerere pentru stabilirea domiciliului în România

 

8.9. Cerere pentru emiterea pasaportului si stabilirea domiciliului în

străinătate a minorilor, cetăteni români adoptati de cetăteni străini

 

8.10. Cerere pentru clarificarea statutului juridic fată de statul român

 

8.11. Cerere pentru prelungirea dreptului de sedere temporară

 

8.12. Cerere pentru reîntregirea familiei

 

8.13. Cerere pentru aprobarea stabilirii domiciliului în România a

cetătenilor străini

 

8.14. Cerere pentru eliberarea permisului de sedere permanentă

 

8.15. Cerere pentru preschimbarea permisului de conducere

 

8.16. Cerere de eliberare a unei noi autorizatii de circulatie provizorie

 

8.17. Cerere de înmatriculare a autovehiculului

 

8.18. Cerere pentru preschimbarea certificatului de înmatriculare

 

8.19. Cerere pentru obtinerea unui duplicat al certificatului de

înmatriculare

 

8.20. Contract de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit

 

8.21. Cerere de radiere a autovehiculului

 

8.22. Delegatie pentru reprezentare în vederea radierii/înmatriculării auto

(persoană juridică)

 

8.23. Fisa de înmatriculare a vehiculului

 

8.24. Fisa de scolarizare pentru conducerea autovehiculelor

 

8.25. Fisa detinătorului permisului de conducere

 

8.26. Cerere pentru eliberarea pasaportului pentru persoană fără cetătenie

cu domiciliul în România

 

8.27. Cerere de eliberare a unui certificat de cazier judiciar

 

8.28. Cerere de acordare a statutului de refugiat

 

8.29. Cerere de eliberare/prelungire a documentului temporar de identitate

pentru solicitantii statutului de refugiat

 

8.30. Cerere de eliberare/prelungire a documentului de călătorie pentru

străinii care au primit o formă de protectie în România

 

8.31. Cerere pentru acordarea ajutorului material temporar pentru

solicitantii statutului de refugiat

 

8.32. Cerere de eliberare/prelungire a documentului de identitate pentru

refugiati si pentru persoanele cărora li s-a acordat protectie umanitară

conditionată

 

8.33. Cerere pentru acordarea ajutorului rambursabil pentru refugiati

 

8.34. Angajament pentru rambursarea ajutorului

 

8.35. Cerere de participare în programul de integrare socioprofesională

pentru străinii care au primit statutul de refugiat

 

9. Primăria Municipiului Bucuresti

 

9.1. Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism

 

9.2. Cerere pentru eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare

 

9.3. Cerere de delegare

 

9.4. Cerere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei

 

9.5. Cerere pentru acordarea indemnizatiei de nastere

 

9.6. Declaratie privind achitarea taxei de regularizare

 

10. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

10.1. Cerere de eliberare a avizului tehnic

 

10.2. Cerere de eliberare a licentei de emisie pentru difuzarea serviciilor

de programe audiovizuale

 

10.3. Cerere de eliberare/modificare a autorizatiei tehnice de functionare

pentru statii de emisie/retele de telecomunicatii utilizate pentru difuzarea

sau retransmiterea serviciilor de programe audiovizuale

 

10.4. Model de cerere de informatii - cerere-tip

 

10.5. Model de reclamatie administrativă I

 

10.6. Model de reclamatie administrativă II

 

10.7. Cerere de eliberare a avizului pentru Internet banking

 

11. Ministerul Justitiei

 

11.1. Oficiul National al Registrului Comertului

 

11.1.1. Cerere de autorizare sedii secundare/obiective si/sau activităti,

reluare procedură, revizuire/reînnoireaviz/autorizatie si/sau acord

 

11.1.2. Cerere de depunere a bilantului

 

11.1.3. Cerere de depunere si/sau mentionare de acte

 

11.1.4. Cerere de îndreptare a erorilor materiale - Declaratie de mentiuni

 

11.1.5. Cerere de înregistrare, de înregistrare a modificării actului

constitutiv, de autorizare a functionării

 

11.1.6. Cerere de preschimbare

 

11.1.7. Cerere de radiere. Declaratie de mentiuni

 

11.1.8. Cerere de verificare disponibilitate si/sau rezervare emblemă

 

11.1.9. Cerere de verificare disponibilitate si/sau rezervare firmă

 

11.1.10. Declaratie pe propria răspundere - din punct de vedere al

prevenirii si stingerii incendiilor - model 1

 

11.1.11. Declaratie pe propria răspundere - din punct de vedere al

prevenirii si stingerii incendiilor - model 2

 

11.1.12. Declaratie pe propria răspundere - din punct de vedere al

protectiei muncii - model 1

 

11.1.13. Declaratie pe propria răspundere - din punct de vedere al

protectiei muncii - model 2

 

11.1.14. Declaratie pe propria răspundere - din punct de vedere sanitar

veterinar - model 1

 

11.1.15. Declaratie pe propria răspundere - din punct de vedere sanitar

veterinar - model 2

 

11.1.16. Declaratie pe propria răspundere - privind respectarea legislatiei

de protectia mediului - model 1

 

11.1.17. Declaratie pe propria răspundere - privind respectarea legislatiei

de protectia mediului - model 2

 

11.1.18. Declaratie pe propria răspundere - privind respectarea legislatiei

de protectia mediului - model 3

 

11.1.19. Declaratie pe propria răspundere – referitoare la conditiile

igienico-sanitare - model 1

 

11.1.20. Declaratie pe propria răspundere – referitoare la conditiile

igienico-sanitare - model 2

 

11.1.21. Declaratie pe propria răspundere

 

11.1.22. Fisa de prezentare a activitătilor cu impact redus sau semnificativ

asupra mediului

 

11.1.23. Fisa de prezentare a sediului si domeniului de activitate

 

11.1.24. Memoriu tehnic veterinar

 

11.1.25. Optiuni de comunicare

 

11.1.26. Specimen de semnături

 

12. Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 

12.1. Cerere pentru acordarea autorizatiei societătii comerciale care

desfăsoară activităti de proiectare si executie în sectorul gazelor naturale

 

13. Ministerul Afacerilor Externe

 

13.1. Departamentul pentru Comert Exterior si Promovare Economică - Directia

de licente

 

13.1.1. Cerere pentru licenta de export

 

13.1.2. Cerere pentru licenta de import

 

14. Regia Autonomă “Monitorul Oficial”

 

14.1. Aprobarea publicării pierderii/furtului certificatului de

înmatriculare a autovehiculului - persoană fizică

 

14.2. Aprobarea publicării pierderii/furtului certificatului de

înmatriculare a autovehiculului - persoană juridică

 

14.3. Aprobarea publicării pierderii/furtului permisului de conducere

 

15. Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii

 

15.1. Cerere de acordare a licentei individuale privind furnizarea de

servicii postale incluse în sfera serviciului universal

 

15.2. Cerere de înscriere a modificărilor privind furnizarea serviciilor

postale

 

15.3. Certificat-tip de atestare a dreptului de furnizare de servicii

postale pe baza regimului de autorizare generală

 

15.4. Notificare privind furnizarea de servicii postale pe baza regimului de

autorizare generală

 

15.5. Notificare privind furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii

electronice