COLECŢIE DE LEGI APLICATE ÎN DOMENIUL IT
(în principal, cele care afectează activitatea informaticienilor)
Pentru alte legi şi acte normative, consultaţi SUPERLEX - biblioteca de acte normative a Minsterului Justiţiei.
De asemenea, trimiteţi sugestiile dvs numind şi alte acte normative care să apară în lista de mai jos:
Ordonanţa de Urgenţă nr. 73/2007- privind organizarea şi funţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale
Decizie 57/EN/2005 (IT) - decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii privind publicarea Listei Standardelor şi specificaţiilor tehnice pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, precum şi pentru infrastructură şi serviciile asociate
Ordin 54/2005 (IT) - privind procedura acordării, suspendării şi retragerii deciziei de acreditare a furizorilor de servicii de certificare (semnatura electronică)
HG 135/2005 (IT) - pentru aprobarea Memorandului dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei din România şi Ministerul Informaţiei şi Comunicaţiilor din Republica Ungară privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Budapesta la 14 ianuarie 2005
HOTARAREA 134/2005 (IT) - pentru aprobarea Memorandului de înţelegere dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din România şi Ministerul Industriei Informaţiei din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2004
Legea 506/2004 (IT) - privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în cadrul comunicaţiilor electronice
Ordonanţa de Guvern nr.4/2004 (IT) - privind acordarea de facilităţi fiscale pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicaţii şi informatică ale NATO în România
Legea 64/2004 (IT) - pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind criminalitatea informatică
Ordin 70/2004 (IT) - privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti şi Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti
Ordin 152/2004 (IT) - privind stabilirea termenilor de referinţă pentru organizarea şi funcţionarea Sistemului integrat de administrare şi control
HG 544/2004 (IT) - privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti
ORDIN 184/2004 (IT) - privind aprobarea documentelor de politică şi strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice
LEGEA 247/2004 (IT) - pentru ratificarea memorandului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la programul comunitar în domeniul schimburilor electronice de date dintre administraţii (IDA), semnat la Geneva la 10 decembrie 2003 şi pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare aferente participării la acest program în anul 2004
ORDIN 250/2004 (IT) - privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe calculator
HOTARAREA 1228/2004 (IT) - pentru aprobarea finanţării unor cheltuieli privind exploatarea Reţelei naţionale de calculatoare în domeniul cercetării - dezvoltării
ORDIN 1430/2004 (IT) - privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative
H G 1362/2004 (IT) - privind înfiinţarea Centrului Informatic Naţional al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi operaţionalizarea sistemului e- Administraţie
H G 1778/2004 (IT) - pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna extinderea contractului comercial de închiriere de licenţe, încheiat la 15 aprilie 2004 , pentru produsele educaţionale Microsoft
Legea 161/2003 (IT) - privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (în această lege, Cartea I, Titlul II si Titlul III tratează transparenţa în administrarea informaţiilor şi serviciilor publice prin mijloace electronice şi prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice - inclusiv protecţia confidenţialităţii şi integrităţii datelor)
Ordin 252/2003 (IT) - privind instruirea şi specializarea în domeniul informaticii a funcţionarilor publici
HG 1085/2003 (IT) - pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional
Ordin 52/2002 (IT) - privind aprobarea cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal
Ordonanţa de Guvern 69/2002 (IT) - privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate
Legea 213/2002 (IT) - privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a programelor pentru calculator
Legea 455/2001 (IT) - privind semnătura electronică
HG 1007/2001 (IT) - pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administraţiei publice
HG 1259/2001 (IT) - privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică
Ordonanţa de Guvern nr.124/2000 (IT) - pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a programelor pentru calculator
HG 58/1998 (IT) - pentru aprobarea Strategiei naţionale de informatizare şi implementare în ritm accelerat a societăţii informaţionale şi a Programului de acţiuni privind utilizarea pe scară largă şi dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţiei în România

De asemenea, prin grija dl. Miklos Gabor - CJ Harghita - consultaţi lista exhaustivă a actelor normative din domeniul IT.
LEGI DE INTERES GENERAL

ORDIN 680/2007 - privind modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000
LEGEA 259/2007 - pentru modificarea şi completarea Legii Contabilităţii nr. 82/1991
HOTĂRÂREA 525/2007 - privind organizarea şi funcţionarea ANRMAP
LEGEA 188/2007 - pentru completarea articolului 5 din Lg 544/2001
ORDIN 448/2007 - privind aprobarea caracteristicilor tehice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia
DECIZIE 194/2007 - pentru stabilirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii serviciilor publice
LEGEA 231/2007 - pentru aprobarea OG 10/2007
LEGEA 237/2007 - privind modificarea al.1 art. 269 din Lg 53/2003 - Codul Muncii
LEGEA 250/2007 - pentru modificarea Lg 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
HOTĂRÂREA 557/2007 - privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă
Legea 109/2007 - privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
Ordin 337/2007- al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind actualizarea clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN
Ordonanţa de Guvern nr.10/2007 - privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalului contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
Legea 7/2007 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
LEGE nr. 286/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
HOTĂRÂREA 53/2006 - pentru modificarea alin.(2) al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor
Ordin 2198/2006 - pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 546/2005 privind modelul şi conţinutul fişei fiscale, cu modificările şi completările ulterioare
Legea 15/2006 - pentru aprobarea OUG nr.59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii 348/2004 privind denominarea monedei
Ordin 112/2005-Ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei privind punerea în funcţiune a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
Circulara (BNR) nr.14/2005 - Circulara privind punerea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor, emisiunea 2005
Ordonanţa nr.40/2005 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.60/2001 privind achiziţiile publice
Ordonanţa nr.47/2005 - privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
Ordonanţa nr.63/2005 - pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
Ordonanta nr.65/2005 - privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii
Ordin 712/2005 - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta
Legea 228/2005 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2005 pentru modificarea art 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
Legea 194/2005 - pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei muncii nr.90/1996
Legea 237/2005 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
OUG33/2005 - privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
OUG48/2005 - pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar
HG 1825/2005 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
Regulament de organizare şi desfăşurare (2006) la HG 1833/2005 - privind aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere la programele de formare specializată în Administraţia Publică - anul de studii 2005-2006
Normele Metodologice (2006) la HG 1859/2005 - pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin HG nr.174/2002
HG 538/2004 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitătilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional
Legea 52/2003 - privind transparenţa decizională în administraţia publică
HG 857/2003 - pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional
Ordonanţa de Guvern nr.36/2002 - privind impozitele şi taxele locale
Legea 182/2002 - privind protecţia informaţiilor clasificate
Legea 291/2002 - pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale
HG 585/2002 - pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România
HG 781/2002 - privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu
Ordin 53/2002 - privind aprobarea formularelor tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
Ordin 54/2002 - privind stabilirea unor situaţii în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date
Legea 10/2001 - privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Ordonanţa de Guvern nr 84/2001 - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor
Legea 215/2001 - Legea administraţiei publice locale
Ordin 534/2001 - privind aprobarea normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
Legea 544/2001 - Legea privind liberul acces la informaţiile de interes publice
HG 614/2001 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Legea 677/2001 - pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
Legea 7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
Legea 8/1996 - privind dreptul de autor şi drepturile conexe