Pagina preluata din SUPERLEX

OU nr. 36 publicată în M.Of. nr. 670din data: 09/10/2002

Prescurtarea legii: OUG36/2002V

Titlul actului normativ: Ordonanță nr. 36 din 30 ianuarie 2002 privind impozitele și taxele locale

Emitent: GV

Republicată: 1


Guvernul României
Ordonanță nr. 36
din 30 ianuarie 2002
privind impozitele și taxele locale
Republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 670 din 10 septembrie 2002

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Impozitele și taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale și sunt reglementate prin prezenta ordonanță.
(2) Informațiile referitoare la impozitele și taxele locale sunt de interes public, autoritățile administrației publice locale având obligația să asigure accesul liber și neîngrădit la acestea.
Art. 2. - Resursele financiare constituite din impozitele și taxele locale se utilizează pentru cheltuielile publice a căror finanțare se asigură de la bugetele locale, în condițiile legii.
Art. 3. - (1) Persoanele fizice și persoanele juridice, denumite în continuare contribuabili, datorează impozitele și taxele locale reglementate prin prezenta ordonanță.
(2) Sunt asimilați persoanelor fizice, în sensul prezentei ordonanțe, contribuabilii care desfășoară activități economice pe baza liberei inițiative ori exercită în mod individual sau prin asociere orice profesie liberă.
(3) Prin persoane juridice, în sensul prezentei ordonanțe, se înțelege acele entități reprezentate de persoanele fizice, înregistrate legal, ce au un patrimoniu distinct, în scopul desfășurării unei activități, precum:
a) comercianții și filialele acestora, definiți astfel de Codul comercial, inclusiv unitățile economice ale persoanelor juridice de drept public, precum și cele ale organizațiilor politice, sindicale, patronale și cooperatiste, instituțiilor publice, asociațiilor și fundațiilor, cultelor religioase și altora asemenea, cu excepția celor menționate la alin. (2);
b) cultele religioase și unitățile locale ale acestora, cu personalitate juridică.
(4) Sunt asimilate persoanelor juridice, în sensul prezentei ordonanțe, și sucursalele și reprezentanțele autorizate să funcționeze pe teritoriul României, aparținând persoanelor fizice sau juridice străine, și altele asemenea.
(5) Sunt exceptate instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării.
CAPITOLUL II
Impozitul pe clădiri

Art. 4. - (1) Impozitul pe clădiri este anual și se datorează de către contribuabili pentru clădirile aflate în proprietatea lor, indiferent de locul unde sunt situate și de destinația acestora.
(2) În cazul clădirilor proprietate publică și privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, aflate în administrarea sau în folosința, după caz, a contribuabililor, impozitul pe clădiri se datorează de către cei care le au în administrare sau în folosință.
(3) În sensul prezentei ordonanțe, prin clădire se înțelege orice construcție care servește la adăpostirea de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalații și de altele asemenea.
(4) Pentru stabilirea impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice, la dimensionarea unei clădiri se are în vedere suprafața construită desfășurată care se determină prin însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv a celor situate la subsol. În calcul nu se cuprind suprafețele podurilor, cu excepția mansardelor, precum și cele ale treptelor și teraselor neacoperite.
Art. 5. - (1) Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% în mediul urban și de 0,1% în mediul rural asupra valorii impozabile a clădirii, determinată potrivit criteriilor și normelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 1.
(2) În cazul contribuabililor menționați la alin. (1), care dețin mai multe clădiri cu destinația de locuință, altele decât cele închiriate, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:
a) cu 15% pentru prima clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 50% pentru cea de a doua clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 75% pentru cea de a treia clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;
d) cu 100% pentru cea de a patra clădire și următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu.
(3) Ordinea numerică a proprietăților se determină în raport de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atestă calitatea de proprietar.
(4) Contribuabilii care intră sub incidența alin. (2) au obligația să depună o declarație specială la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale în a căror rază teritorială își au domiciliul, precum și la cele în a căror rază teritorială sunt situate clădirile respective.
(5) Modelul declarației speciale menționate la alin. (4) se aprobă prin normele metodologice referitoare la impozitele și taxele locale.
Art. 6. - (1) Impozitul pe clădiri, în cazul contribuabililor prevăzuți la art. 3 alin. (3), se calculează prin aplicarea cotei stabilite de consiliile locale, care poate fi cuprinsă între 0,5% și 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Dacă persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu anul 1998 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, cota impozitului pe clădiri este între 3% și 5%, aplicată la valoarea de inventar a clădirii, până la data primei reevaluări, înregistrată în contabilitatea acestora.
(3) Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se determină asupra valorii negociate între părți și înscrise în contract și se datorează de către proprietar.
(4) Începând cu data transferului de proprietate către beneficiar a clădirilor ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul se determină prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (2), până la data primei reevaluări înregistrate în contabilitate.
Art. 7. - (1) La determinarea impozitului pe clădiri, în cazul contribuabililor prevăzuți la art. 3 alin. (3), se au în vedere atât clădirile aflate în funcțiune, cât și cele în rezervă sau în conservare.
(2) Clădirile aflate în funcțiune și a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării sunt supuse în continuare impozitului pe clădiri, calculat pe baza valorii de inventar înregistrate în contabilitate.
Art. 8. - Clădirile dobândite în cursul anului, indiferent sub ce formă, se impun cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care acestea au fost dobândite. Impozitul se calculează proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului.
Art. 9. - (1) Scăderea de la impunere, în cursul anului, pentru situațiile de dezafectare, demolare, dezmembrare sau distrugere a clădirilor, precum și de transfer al dreptului de proprietate ori locațiune asupra clădirilor, după caz, se face cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs una dintre aceste situații. Scăderea se acordă proporțional cu partea de clădire supusă unei astfel de situații, precum și cu perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal.
(2) Lista cuprinzând clădirile care nu sunt supuse impozitului pe clădiri este redată în anexa nr. 2.
(3) Avizarea de către consiliile locale a construcțiilor speciale prevăzute la subpunctul 20 al pct. 7 din anexa nr. 2 se va face anual, în cursul lunii noiembrie, și se aplică în anul fiscal următor.
Art. 10. - Impozitul pe clădiri se stabilește pe baza declarației de impunere depuse de contribuabili, în condițiile prezentei ordonanțe, și se plătește trimestrial în patru rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie și până la 15 noiembrie.
CAPITOLUL III
Impozitul și taxa pe teren

Art. 11. - Contribuabilii care dețin în proprietate terenuri situate în municipii, orașe și comune, în intravilanul sau în extravilanul localităților datorează impozit pe teren.
Art. 12. - (1) Impozitul pe teren se stabilește anual, în sumă fixă pe metru pătrat de teren, în mod diferențiat, în intravilanul localităților, pe ranguri de localități și zone, iar în extravilanul localităților, pe ranguri de localități și categorii de folosință a terenurilor, pe zone, potrivit anexei nr. 3 și, respectiv, anexei nr. 4.
(2) În cazurile în care terenurile situate în intravilanul localităților sunt înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, acestea se vor supune impozitului pe teren conform anexei nr. 4.
Art. 13. - Încadrarea terenurilor pe zone și pe categorii de folosință, în intravilan și extravilan, se face de către consiliile locale, în funcție de poziția terenurilor față de centrul localității, de rețelele edilitare, precum și de alte elemente specifice fiecărei unități administrativ-teritoriale, conform documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, registrelor agricole, evidențelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidențe agricole ori cadastrale.
Art. 14. - (1) Pentru terenurile dobândite în cursul anului, indiferent sub ce formă, impozitul pe teren se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care acestea au fost dobândite, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal.
(2) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul terenurilor a căror încadrare se modifică în cursul anului fiscal.
Art. 15. - În situația în care în cursul anului se modifică rangul localității, impozitul pe teren se modifică corespunzător noii încadrări a localității, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit această modificare.
Art. 16. - (1) Impozitul pe teren nu se aplică asupra terenurilor pentru care se plătește taxa pe teren datorată potrivit art. 17 din prezenta ordonanță.
(2) Scăderea de la impunere, în cursul anului, pentru oricare dintre situațiile care corespund dispozițiilor legale în vigoare, se face cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs acea situație, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal.
(3) Lista cuprinzând terenurile pentru care nu se datorează impozitul și taxa este redată în anexa nr. 5.
Art. 17. - Pentru terenurile proprietate publică și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, aflate în administrarea sau în folosința regiilor autonome, a societăților comerciale și a altor persoane juridice, utilizate în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, acestea datorează taxa pe teren, care se stabilește în aceleași condiții ca și impozitul pe teren prevăzut la art. 12.
Art. 18. - (1) Pentru terenurile ocupate de drumuri și căi ferate contribuabilii prevăzuți la art. 17 datorează taxa pe teren ce se stabilește anual, în lei/km, diferențiată după cum urmează:
a) pentru drumuri 200.000 lei/km;
b) pentru căi ferate normale 390.000 lei/km;
c) pentru căi ferate înguste 200.000 lei/km.
(2) Taxa se datorează numai pentru liniile ferate și drumurile până la accesul în incinta unității.
Art. 19. - Unitățile de transport feroviar sunt scutite de taxa pe teren prevăzută la art. 17 și 18.
Art. 20. - Impozitul și taxa pe teren se stabilesc, se modifică și se încasează potrivit prevederilor art. 8-10.
CAPITOLUL IV
Taxa asupra mijloacelor de transport

Art. 21. - (1) Contribuabilii care dețin mijloace de transport cu tracțiune mecanică datorează o taxă anuală stabilită în funcție de capacitatea cilindrică a acestora, pentru fiecare 500 cm3 sau fracțiune din aceștia, conform anexei nr. 6 lit. A pct. I.
(2) Pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, precum și pentru combinațiile acestora, taxa este cea prevăzută în anexa nr. 6 lit. A pct. II și III.
(3) Resursele financiare provenite din taxa asupra mijloacelor de transport prevăzută în anexa nr. 6 lit. A pct. II și III se vor utiliza în exclusivitate pentru lucrări de întreținere, modernizare, reabilitare și construcție a drumurilor de interes local și județean și constituie venit în proporție de 60% la bugetul local și, respectiv, de 40% la bugetul județean. Pentru municipiul București taxa constituie venit în proporție de 60% la bugetele sectoarelor și, respectiv, de 40% la bugetul municipiului București.
(4) Pentru remorci, semiremorci și rulote taxele anuale se stabilesc în funcție de capacitatea acestora, conform anexei nr. 6 lit. B.
(5) Sunt scutite de taxă autoturismele, motocicletele cu ataș și mototriciclurile care aparțin persoanelor cu handicap locomotor și care sunt adaptate handicapului acestora.
Art. 22. - Capacitatea cilindrică a motorului și capacitatea remorcilor se dovedesc cu cartea de identitate a autovehiculului, respectiv a remorcii, cu factura de cumpărare sau cu alte documente legale din care să rezulte acestea.
Art. 23. - (1) Taxa asupra mijloacelor de transport pe apă, care aparțin contribuabililor, se stabilește anual, pentru fiecare mijloc de transport, conform anexei nr. 6 lit. C.
(2) Navele fluviale de pasageri, bărcile și luntrele, folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei și Insula Balta Ialomiței, nu sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport.
Art. 24. - (1) Taxa asupra mijloacelor de transport se datorează începând cu data de întâi a lunii în care au fost dobândite, iar în cazul înstrăinării sau radierii în timpul anului din evidențele autorităților la care sunt înmatriculate, taxa se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii în care a apărut una dintre aceste situații.
(2) Pentru mijloacele de transport ce fac obiectul contractelor de leasing taxa se datorează de către proprietar.
Art. 25. - Taxa asupra mijloacelor de transport se determină de către compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale în a căror rază teritorială contribuabilii își au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, după caz, pe baza declarației de impunere depuse în condițiile prezentei ordonanțe.
Art. 26. - (1) Instituțiile publice, precum și persoanele juridice care au ca profil de activitate transportul de călători în comun în regim urban și suburban sunt scutite de plata taxei asupra mijloacelor de transport.
(2) Transportul de călători în comun în regim urban și suburban se referă și la cel care parcurge o distanță în afara localității, dacă se practică tarife stabilite în condițiile transportului în comun.
Art. 27. - (1) Taxa asupra mijloacelor de transport se plătește trimestrial, în patru rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie și până la 15 noiembrie.
(2) Pentru mijloacele de transport dobândite în cursul anului taxa datorată se repartizează în sume egale, la termenele de plată rămase până la sfârșitul anului.
(3) Persoanele fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport, au obligația de a achita integral taxa datorată, la data luării în evidență de către compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale.
CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor

Art. 28. - Pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor contribuabilii datorează taxe diferențiate, conform anexei nr. 7.
Art. 29. - (1) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire se calculează pe baza valorii de proiect declarate de solicitant în cererea pentru eliberarea autorizației de construire, în conformitate cu proiectul prezentat.
(2) La terminarea lucrărilor beneficiarii autorizației de construire, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de executare stabilit prin aceasta, sunt obligați să declare structurilor specializate în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului ale autorităților administrației publice locale valoarea reală a lucrărilor, în vederea regularizării taxei pentru autorizația de construire.
(3) Structurile specializate menționate la alin. (2) vor regulariza taxa pentru autorizația de construire pe baza valorii reale a lucrărilor declarate de către solicitant, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de executare stabilit prin autorizația de construire.
(4) Pentru persoanele fizice, în cazul în care valoarea lucrărilor declarate de către solicitant este mai mică decât valoarea determinată potrivit anexei nr. 1, regularizarea taxei se va face pe baza valorii astfel calculate.
Art. 30. - (1) Cuantumul taxelor prevăzute în anexa nr. 7 se stabilește între aceste limite de către consiliile locale sau județene, după caz.
(2) Taxele prevăzute la acest capitol se plătesc prealabil eliberării sau vizării, după caz, a certificatelor, avizelor și autorizațiilor.
(3) Pentru eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire de către președinții consiliilor județene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit în proporție de 50% la bugetul local și de 50% la bugetul județean.
(4) Pentru municipiul București taxele datorate pentru eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire se fac venit la bugetul municipiului București sau ale sectoarelor acestuia, după caz, potrivit atribuțiilor stabilite prin lege primarului general, respectiv primarilor de sectoare.
(5) Dovada plății taxei se păstrează la structura specializată a autorității administrației publice locale care a eliberat documentele respective.
CAPITOLUL VI
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate

Art. 31. - (1) Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclamă și publicitate sunt obligați să încheie contracte în acest sens și datorează bugetelor locale pe raza cărora se efectuează publicitatea o taxă de reclamă și publicitate care poate fi cuprinsă între 1% și 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.
(2) Pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afișaj, panouri sau alte asemenea mijloace publicitare beneficiarii datorează o taxă care poate fi cuprinsă între 65.000 lei/an/m2 și 130.000 lei/an/m2 sau fracțiune de m2.
(3) Pentru firmele instalate la locul exercitării activității taxa anuală se stabilește în funcție de dimensiune și poate fi cuprinsă între 120.000 lei/an/m2 și 200.000 lei/an/m2 sau fracțiune de m2.
(4) Cota procentuală și cuantumul taxei prevăzut în sumă fixă se stabilesc de către consiliile locale în a căror rază teritorială se realizează publicitatea, în limitele prevăzute mai sus.
Art. 32. - (1) Taxa datorată potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) se plătește lunar de către cel care efectuează reclama și publicitatea la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se realizează serviciul, până la data de 10 a lunii următoare, pe toată perioada desfășurării contractului, începând cu luna în care taxa a devenit exigibilă.
(2) Taxa devine exigibilă la data intrării în vigoare a contractului de prestare a serviciului de reclamă și publicitate.
(3) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate datorată potrivit art. 31 alin. (2) se plătește anticipat de către beneficiarul publicității, proporțional cu numărul de luni de utilizare, la bugetul local al unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază este expus afișul publicitar. În situațiile în care mijloacele de reclamă și publicitate au o durată mai mare de un an, taxa se plătește până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.
(4) Contribuabilii care datorează taxa potrivit art. 31 alin. (3) au obligația să o achite trimestrial la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea, în patru rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie și până la 15 noiembrie.
(5) Instituțiile publice nu datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate.
(6) Taxa prevăzută la art. 31 alin. (3) nu se datorează pentru panourile de identificare și avertizare a instalațiilor energetice.
CAPITOLUL VII
Impozitul pe spectacole

Art. 33. - (1) Contribuabilii care organizează manifestări artistice, competiții sportive, activități artistice și distractive de videotecă și discotecă, denumite în continuare spectacole, datorează impozit pe spectacole, calculat în cote procentuale asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor sau în sumă fixă pe metru pătrat, în funcție de suprafața incintei unde se desfășoară spectacolul, mai puțin valoarea timbrelor instituite, potrivit legii.
(2) Instituțiile publice nu datorează impozitul pe spectacole.
Art. 34. - Pentru manifestările artistice și competițiile sportive impozitul pe spectacole se stabilește asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor și a biletelor de intrare, prin aplicarea următoarelor cote:
a) 2% pentru manifestările artistice de teatru, de operă, de operetă, de filarmonică, cinematografice, muzicale, de circ, precum și pentru competițiile sportive interne și internaționale;
b) 5% pentru manifestările artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestări artistice ori distractive care au un caracter ocazional.
Art. 35. - (1) Pentru activitățile artistice și distractive de videotecă și discotecă impozitul pe spectacole se stabilește în funcție de suprafața incintei în care se desfășoară spectacolul, pe zi de funcționare, după cum urmează:
a) în cazul videotecilor, de la 500 lei/m2/zi la 1.000 lei/m2/zi;
b) în cazul discotecilor, de la 1.000 lei/m2/zi la 2.000 lei/m2/zi.
(2) Cuantumul impozitului se stabilește de către consiliile locale în a căror rază administrativ-teritorială se realizează activitățile artistice și distractive, în limitele prevăzute la alin. (1).
(3) Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor menționate la alin. (1) se aplică coeficienții de corecție menționați la nota din anexa nr. 4.
Art. 36. - (1) Plătitorii de impozit pe spectacole, pentru manifestările prevăzute la art. 34, au obligația de a înregistra abonamentele și biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale în a căror rază teritorială își au sediul și de a afișa tarifele la casele de vânzare a biletelor și la locul de desfășurare a spectacolelor.
(2) Pentru spectacolele organizate în deplasare sau în turneu este obligatorie vizarea biletelor de intrare și a abonamentelor la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale în a căror rază teritorială se desfășoară spectacolele.
Art. 37. - Plătitorii de impozit pe spectacole, pentru activitățile prevăzute la art. 35, au obligația să depună o declarație care va conține suprafața incintei, precum și zilele în care se desfășoară spectacolele, până cel târziu la data de 15 inclusiv, pentru luna următoare.
Art. 38. - (1) Impozitul pe spectacole se plătește lunar până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care se realizează venitul la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se desfășoară spectacolul.
(2) Plătitorii de impozit pe spectacole răspund de exactitatea calculului și de vărsarea la timp a impozitului.
Art. 39. - Pentru sumele cedate în scopuri umanitare, pe bază de contract, din încasările obținute din spectacole nu se datorează impozit.
Art. 40. - Plătitorii impozitului pe spectacole au obligația să țină evidența acestuia și să depună lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care se realizează venitul, la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale în a căror rază de competență plătitorul își are sediul sau domiciliul, decontul de impunere sau declarația prevăzută la art. 37, potrivit modelelor aprobate prin normele metodologice referitoare la impozitele și taxele locale.
Art. 41. - Tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole se fac potrivit normelor tehnice aprobate prin hotărâre a Guvernului la inițiativa Ministerului Administrației Publice, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor și al Ministerului Tineretului și Sportului, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 42. - Plătitorii impozitului pe spectacole sunt, de asemenea, obligați:
a) să respecte normele tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole;
b) să elibereze bilete de intrare la spectacole pentru toate sumele încasate și să nu practice tarife mai mari decât cele înscrise pe bilete;
c) să pună la dispoziție organelor de control documentele care atestă calculul și plata impozitului pe spectacole.
Art. 43. - (1) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei
(2) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) se va actualiza în condițiile prezentei ordonanțe.
(3) Sancțiunea se aplică plătitorilor de impozit pe spectacole.
Art. 44. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 43 se fac de către primar și împuterniciții acestuia, precum și de către persoanele împuternicite în acest scop din cadrul Ministerului Administrației Publice, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Culturii și Cultelor și Ministerului Tineretului și Sportului.
CAPITOLUL VIII
Taxa hotelieră

Art. 45. - (1) Pentru șederea în municipii, orașe sau comune consiliile locale pot hotărî instituirea taxei hoteliere datorate de persoanele fizice în vârstă de peste 18 ani.
(2) Taxa se determină pe baza cotei stabilite de consiliile locale între 0,5% și 5%, aplicată la tarifele de cazare practicate de unitățile hoteliere.
Art. 46. - Taxa hotelieră se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în evidență a persoanelor cazate, și se varsă la bugetul local în primele 10 zile ale fiecărei luni pentru luna precedentă.
Art. 47. - În cazul în care taxa hotelieră este inclusă în chitanță sau în costul biletului de odihnă și tratament, persoanele juridice prevăzute la art. 46 vor vărsa la bugetul local al unității administrativ-teritoriale suma încasată cu acest titlu, recuperată de la agențiile de turism prin intermediul cărora a fost valorificată chitanța sau biletul de odihnă și tratament, în primele 10 zile ale fiecărei luni pentru luna precedentă.
CAPITOLUL IX
Alte taxe locale

Art. 48. - (1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin în administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, consiliile locale sau județene, după caz, pot institui taxe zilnice cuprinse între 1.000 lei și 100.000 lei pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectură și arheologice.
(2) Consiliile locale pot institui taxe zilnice, cuprinse între limitele prevăzute la alin. (1), pentru deținerea în proprietate sau în folosință, după caz, de utilaje destinate să funcționeze în scopul obținerii de venit. Categoriile de utilaje se stabilesc de către consiliile locale.
(3) Consiliile locale pot institui taxe pentru vehiculele lente prevăzute în anexa nr. 8, în sumă fixă, pentru fiecare vehicul, ce pot fi cuprinse între 26.000 lei/an și 260.000 lei/an.
(4) Sumele provenite din taxele prevăzute la alin. (1)-(3) constituie venituri proprii ale bugetelor locale și se plătesc anticipat.
(5) Pentru stabilirea taxelor locale menționate la alin. (1)-(3) consiliile locale vor avea în vedere criteriile prevăzute în normele metodologice menționate la art. 76 din prezenta ordonanță.
CAPITOLUL X
Facilități fiscale

Art. 49. - (1) Pentru locuința de domiciliu, precum și pentru terenul aferent acesteia consiliile locale pot adopta în timpul anului hotărâri privind reducerea sau scutirea de impozit pe clădiri și de impozit pe teren, stabilite în sarcina persoanelor fizice, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță.
(2) Pentru persoanele cu handicap de gradul I și II, persoanele fizice nevăzătoare, pentru cazurile în care într-un an persoanele fizice beneficiază numai de indemnizații de șomaj și/sau ajutor social și alocație de sprijin se poate acorda reducere sau scutire de impozit pe clădiri și de impozit pe teren.
(3) Sunt scutiți de taxa hotelieră persoanele cu handicap de gradul I și II, pensionarii, elevii, studenții și militarii în termen.
(4) Procedura de acordare a facilității fiscale de scutire, respectiv reducere, potrivit alin. (2), se stabilește prin hotărâre a consiliului local.
(5) În cazul calamităților naturale consiliile locale pot adopta hotărâri privind scutirea de impozite și taxe locale, stabilite în sarcina contribuabililor prevăzuți la art. 3.
(6) Scutirea sau reducerea se acordă proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului și operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele în cauză atestă situațiile prevăzute la alin. (1), (2) și (5).
(7) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, datorate pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 15 martie a anului fiscal se acordă o bonificație de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.
Art. 50. - Persoanele fizice, veterani de război, și cele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată și modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, sunt scutite de la plata impozitelor și taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanță.
Art. 51. - Persoanele fizice, văduve de război și văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război, sunt scutite de impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și de taxa hotelieră.
Art. 52. - Prevederile art. 6 și ale art. 10 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la scutirea de la plata impozitului pe clădiri și terenul aferent acestora, taxa asupra mijloacelor de transport pentru autoturisme hycomat și mototricicluri, se mențin și în condițiile prezentei ordonanțe.
Art. 53. - Scutirile prevăzute la art. 50-52 se acordă în proporție de 100% persoanelor fizice menționate pentru bunurile proprii și pentru bunurile comune soților.
Art. 54. - (1) Scutirea de impozite și taxe locale se acordă pe baza cererii beneficiarilor, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoanele în cauză prezintă actele doveditoare prin care se atestă situația respectivă.
(2) În cazul impozitului pe clădiri și al impozitului pe teren scutirea se acordă numai pentru locuința situată la adresa de domiciliu a contribuabilului.
Art. 55. - (1) Sunt scutite de impozitele și taxele locale reglementate prin prezenta ordonanță fundațiile testamentare constituite potrivit legii, cu scopul de a întemeia, întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural.
(2) Pot fi, de asemenea, scutite la cazare de la plata impozitelor și taxelor locale fundațiile și asociațiile cu caracter umanitar care au ca unică activitate întreținerea și funcționarea căminelor de bătrâni și a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani și a copiilor străzii.
Art. 56. - Societățile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice cu activitate sezonieră de cel mult 5 luni din anul fiscal sunt scutite de plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, în proporție de 50%, numai pentru clădirile destinate acestei activități.
Art. 57. - Sunt scutite de impozitul pe clădiri în proporție de 50% pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcțiune obiectivele nou-construite ce aparțin cooperației de consum sau meșteșugărești.
Art. 58. - Consiliile locale pot hotărî scutirea sau reducerea impozitului pe teren aferent investiției efectuate potrivit Legii nr. 332/2001 privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie, pe toată perioada executării acestora, până la punerea în funcțiune, dar nu mai mult de 3 ani de la începerea lucrărilor.
Art. 59. - (1) Contribuabilii, persoane fizice, sunt scutiți de plata impozitului pe clădiri timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia, după cum urmează:
a) pentru locuințele noi, în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) pentru clădirile realizate pe bază de credite, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, cu modificările și completările ulterioare.
(2) În cazul înstrăinării clădirilor prevăzute la alin. (1), noii proprietari nu mai beneficiază de aceste scutiri.
(3) Sunt scutiți de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de construire contribuabilii-concesionari, pentru autostrăzile și tronsoanele de cale ferată concesionate, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii și exploatării unor tronsoane de căi de comunicație terestre - autostrăzi și căi ferate, cu modificările și completările ulterioare.
(4) Persoanele fizice care au domiciliul și care locuiesc efectiv în localitățile prevăzute în hotărârile Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din Munții Apuseni, cu modificările ulterioare, și nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a județului Tulcea și a Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare, beneficiază de reducere cu 50% a impozitelor și taxelor locale, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", republicată.
Art. 60. - Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili și alte situații pentru care se acordă facilități fiscale.
CAPITOLUL XI
Dispoziții comune

Art. 61. - (1) Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităților, a amenzilor și a oricăror alte venituri proprii ale bugetelor locale, soluționarea obiecțiilor și contestațiilor formulate împotriva actelor de control și de impunere având ca obiect constatarea și stabilirea acestor venituri, precum și executarea creanțelor bugetare locale se efectuează de către autoritățile administrației publice locale sau prin compartimentele de specialitate ale acestora, după caz, în funcție de atribuțiile specifice, potrivit legii.
(2) Taxele cuvenite bugetelor locale în condițiile art. 74 sunt asimilate impozitelor și taxelor locale.
Art. 62. - (1) Contribuabilii sunt obligați să depună declarațiile de impunere la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale pe a căror rază teritorială se află bunurile impozabile sau taxabile, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora, în vederea determinării valorilor impozabile, precum și a impozitelor sau taxelor aferente.
(2) Verificarea datelor înscrise în declarația de impunere se face prin confruntare cu cele existente în registrele agricole sau în orice alte evidențe specifice cadastrului imobiliar-edilitar, precum și cu cele din evidența contabilă a contribuabililor, după caz.
(3) În cazurile contribuabililor care nu depun declarația de impunere potrivit dispozițiilor legale, impozitul pe clădiri se poate stabili din oficiu pe baza evidențelor prevăzute la alin. (2).
(4) Pentru mijloacele de transport declarațiile se depun, în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora, la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale pe a cărei rază teritorială contribuabilii își au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, după caz.
(5) Dacă au intervenit schimbări care conduc la modificarea impozitului sau a taxei datorate, declarațiile de impunere se depun în termen de 30 de zile.
(6) Contribuabilii, persoane juridice, calculează impozitul sau taxa datorată anual și depun declarația de impunere până la data de 31 ianuarie a anului fiscal la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale pe a cărei rază teritorială se află clădirea, terenul sau orice alte bunuri impozabile ori taxabile, după caz.
Art. 63. - Sunt supuse impozitului pe clădiri, în condițiile prezentei ordonanțe, și acele clădiri care au fost executate fără autorizație de construcție. Înștiințarea de plată nu are elementele constitutive ale autorizației de construcție și nici pe cele ale titlului de proprietate.
Art. 64. - Membrii de familie cu capacitate de exercițiu deplină, care locuiesc și gospodăresc împreună cu contribuabilul, persoană fizică, pe numele căruia s-a calculat impozitul sau taxa, precum și moștenitorii aflați în indiviziune răspund solidar în ceea ce privește obligațiile prevăzute de prezenta ordonanță.
Art. 65. - (1) Contribuabilii, persoane fizice și juridice străine, plătesc impozitele și taxele locale, majorările aferente și amenzile contravenționale, stabilite potrivit prezentei ordonanțe, în lei.
(2) Plata obligațiilor prevăzute la alin. (1) este în sarcina persoanelor fizice sau juridice străine și se achită de către acestea sau de către reprezentantul lor autorizat.
Art. 66. - Impozitele și taxele locale reglementate prin prezenta ordonanță constituie venituri proprii ale bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale în care contribuabilii își au domiciliul, sediul, punctele de lucru sau în care se află situate bunurile impozabile ori taxabile, după caz.
Art. 67. - Impozitele și taxele locale stabilite în sume fixe, precum și valorile impozabile, prevăzute în anexele nr. 1, 3, 4, 6 și 7, se indexează anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Administrației Publice, în luna aprilie a fiecărui an, pe baza ratei inflației prognozate pentru anul următor, în cazul în care creșterea acesteia depășește 5%.
Art. 68. - Dispozițiile prezentei ordonanțe se aplică și persoanelor fizice și juridice străine, în măsura în care, prin convenții sau alte acorduri internaționale la care România este parte ori pe bază de reciprocitate, nu se stabilește altfel.
Art. 69. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe atrage răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, după caz, precum și materială sau civilă, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
Art. 70. - (1) Constituie contravenții la prezenta ordonanță următoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute la art. 10, art. 29 alin. (2), art. 37 și la art. 62 alin. (1), (4)-(6);
b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute la art. 10, art. 29 alin. (2), art. 37 și la art. 62 alin. (1), (4)-(6).
(2) Contravenția prevăzută la lit. a) se sancționează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, iar cea de la lit. b), cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei.
(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către primari și persoanele împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorității administrației publice locale.
(4) În cazul persoanelor juridice limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (2) se majorează cu 300%.
(5) Limitele amenzilor prevăzute la art. 43 și la alin. (1) și (2) din prezentul articol se actualizează prin hotărâre a Guvernului.
(6) Contravențiilor prevăzute la art. 43 și la alin. (1) și (2) din prezentul articol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor*), cu excepția art. 28.
____________
*) Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.

Art. 71. - (1) Pentru neplata la termen a impozitelor și taxelor locale se datorează majorări de întârziere, conform dispozițiilor legale.
(2) În cazul în care ultima zi a termenului de plată este zi nelucrătoare, potrivit legii, plata impozitului sau a taxei, după caz, se face fără majorări de întârziere în ziua lucrătoare imediat următoare.
(3) În situațiile în care impozitele și taxele locale datorate nu au fost stabilite ca urmare a nedepunerii declarației ori datele declarate nu corespund realității, stabilirea sau modificarea impozitului ori a taxei, după caz, se poate face pe 5 ani anteriori celui în care s-a efectuat constatarea.
(4) Termenul de prescripție pentru dreptul de a cere executarea silită este de 5 ani.
(5) La diferențele de impozit sau de taxe stabilite se calculează majorări de întârziere de la data când impozitul sau taxa era datorată.
(6) Funcționarul public vinovat de nestabilirea la timp a impozitelor și taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanță răspunde civil, în limita majorărilor de întârziere calculate.
(7) Majorările și penalitățile de întârziere pentru venituri nevărsate la termen se înregistrează la capitolul și subcapitolul corespunzătoare impozitului sau taxei la care se referă.
Art. 72. - În funcție de condițiile locale specifice zonei, consiliile locale sau județene, după caz, pot majora anual cu până la 50% impozitele și taxele locale prevăzute de prezenta ordonanță.
Art. 73. - (1) Consiliile locale și consiliile județene adoptă hotărâri privind stabilirea de impozite și taxe locale, între limitele și în condițiile prezentei ordonanțe, în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor.
(2) Impozitele și taxele locale se calculează prin rotunjire, în sensul că fracțiunile sub 500 lei inclusiv se neglijează, iar ceea ce depășește 500 lei se majorează la 1.000 lei.
(3) Primarii și președinții consiliilor județene sunt obligați să asigure publicitatea hotărârilor menționate la alin. (1), în condițiile Legii administrației publice locale nr. 215/2001.
Art. 74. - (1) Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale următoarele resurse bănești:
a) penalitățile de întârziere aferente veniturilor proprii ale bugetelor locale, ca excepție de la dispozițiile art. 13 1 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
b) taxele judiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, iar actualizarea periodică în funcție de rata inflației și majorarea anuală a acestor taxe se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonanță;
c) taxele de timbru prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, cu modificările și completările ulterioare, iar actualizarea periodică în funcție de rata inflației și majorarea anuală a acestor taxe se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonanță;
d) taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru. Procedurile privind actualizarea periodică în funcție de rata inflației și majorarea anuală pentru taxele menționate la cap. I-IV, precum și la cap. V din anexa la această lege se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonanță.
(2) Prin normele metodologice referitoare la impozitele și taxele locale se vor detalia procedurile menționate la alin. (1), precum și cele specifice preluării la bugetele locale a acestor resurse financiare.
CAPITOLUL XII
Dispoziții tranzitorii

Art. 75. - În fiecare an, până la data de 15 mai, autoritățile administrației publice locale vor efectua inventarierea materiei impozabile generate de aplicarea prezentei ordonanțe, astfel încât proiectele bugetelor locale depuse în condițiile Legii nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, să cuprindă toate veniturile proprii ale acestora.
Art. 76. - În termen de 30 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Administrației Publice și Ministerul Finanțelor Publice, după consultarea cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, vor elabora normele metodologice referitoare la impozitele și taxele locale, pe care le vor supune spre aprobare Guvernului.
Art. 77. - În anul 2002, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a normelor metodologice referitoare la impozitele și taxele locale, consiliile locale și consiliile județene vor revizui și vor adopta hotărârile privind impozitele și taxele locale aferente anului 2003.
Art. 78. - Prevederile prezentei ordonanțe se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2003, cu excepția celor ale art. 9 alin. (3), ale art. 72, 73, 75 și 76, care se aduc la îndeplinire la termenele prevăzute, în anul 2002, precum și ale dispozițiilor art. 30 alin. (3) și ale cap. VII, care se pun în executare începând cu data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 79. - Pe data aplicării dispozițiilor prezentei ordonanțe se abrogă următoarele acte normative:
a) Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 21 octombrie 1993, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la indexarea nivelului taxei anuale;
b) Ordinul ministrului finanțelor nr. 113/1994 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a Legii nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 21 februarie 1994;
c) Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe terenul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 2 iunie 1994, cu modificările și completările ulterioare;
d) Hotărârea Guvernului nr. 506/1994 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de calcul și formularistica corespunzătoare referitoare la așezarea și urmărirea impozitelor și taxelor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 9 septembrie 1994;
e) Hotărârea Guvernului nr. 507/1994 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind metodologia de calcul și de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica referitoare la așezarea și urmărirea impozitului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 septembrie 1994;
f) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, cu modificările și completările ulterioare;
g) Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 14 iulie 1998;
h) Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare;
i) Hotărârea Guvernului nr. 718/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole și formularistica corespunzătoare, precum și a Normelor privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, gestionarea și utilizarea biletelor de intrare și a abonamentelor la spectacole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 27 octombrie 1998;
j) pct. 2 al cap. I din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999;
k) art. 6 alin. (15) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 453/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001;
l) Ordinul comun al ministrului finanțelor și al secretarului de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, privind formularele tipizate pentru impozite și taxe locale nr. 805/19a/6.283/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 și 482 bis din 5 octombrie 1999;
m) orice alte dispoziții contrare prezentei ordonanțe.
Art. 80. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

ANEXA Nr. 1

VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată*) la clădiri și
alte construcții aparținând persoanelor fizice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea impozabilă**)
(lei/m2)
Nr. Felul clădirilor și al altor ------------------------------------------------------------------
crt. construcții impozabile Cu instalații de apă, Fără instalații de apă,
canalizare, electrice, încălzire canalizare, electrice, încălzire
[condiții cumulative***)]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Clădiri:
a) cu pereți sau cadre din beton 5.300.000 3.100.000
armat, din cărămidă arsă, piatră
naturală sau din alte materiale
b) cu pereți din lemn, cărămidă 1.400.000 900.000
nearsă, vălătuci, paiantă și alte
materiale asemănătoare
2. Construcții anexe, situate în afara
corpului principal al clădirii:
a) cu pereți din cărămidă arsă, 900.000 800.000
piatră, beton sau din alte
materiale asemănătoare
b) cu pereți din lemn, cărămidă 500.000 300.000
nearsă, paiantă, vălătuci etc.
3. Pentru locuințe situate la subsol, Valoarea reprezintă 75% din valoarea
demisol sau la mansardă corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri
4. Pentru spațiile cu altă destinație, Valoarea reprezintă 50% din valoarea
situate în subsolul sau demisolul corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri
clădirilor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Pentru determinarea suprafeței construite desfășurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeței utile se aplică coeficientul de transformare de 1,20.
**) Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate, după cum urmează:
a) înainte de anul 1950 inclusiv, reducere 15%;
b) între anii 1951 și 1977 inclusiv, reducere 5%.
***) În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiții se vor utiliza valorile impozabile, în lei/m2, prevăzute în col. 3.

NOTĂ:
1. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localități și zone în cadrul acestora, la nivelurile menționate în prezenta anexă se vor aplica următorii coeficienți de corecție:
2. Zonele A, B, C și D din prezenta anexă corespund zonelor A, B, C și D din anexa nr. 3 la prezenta ordonanță.
3. Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente coeficienții de corecție menționați la pct. 1 vor fi diminuați cu 0,10.
ANEXA Nr. 2
LISTA
cuprinzând clădirile care nu sunt supuse impozitului

1. Clădirile instituțiilor publice, precum și clădirile care fac parte din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, cu excepția celor folosite pentru activități economice
2. Clădirile care, potrivit legii, sunt considerate monumente istorice, de arhitectură și arheologie, precum și muzeele și casele memoriale, cu excepția incintelor acestora folosite pentru activități economice
3. Clădirile care, prin destinație, constituie lăcașuri de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute de lege, și părțile lor componente locale, cu excepția incintelor acestora folosite pentru activități economice
4. Clădirile instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar, autorizate provizoriu sau acreditate, cu excepția incintelor acestora folosite pentru activități economice
5. Clădirile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și cele din domeniul privat al statului și administrate de regie, care sunt atribuite conform dispozițiilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"*), cu modificările ulterioare
6. Construcții și amenajări funerare din cimitire
7. Construcții speciale:
(1) sonde de țiței, gaze, sare;
(2) platforme de foraj marin;
(3) centrale hidroelectrice, centrale termoelectrice, nuclearoelectrice, stații de transformare și de conexiuni, precum și clădirile și construcțiile speciale anexe ale acestora, posturi de transformare, rețele aeriene de transport și distribuire a energiei electrice, precum și stâlpii aferenți acestora, cabluri subterane de transport și distribuție, instalații electrice de forță;
(4) canalizații și rețele de telecomunicații subterane și aeriene realizate pe suport propriu;
(5) căi de rulare;
(6) galerii, planuri înclinate subterane și rampe de puț;
(7) puțuri de mină;
(8) coșuri de fum;
(9) turnuri de răcire;
(10) baraje și construcții accesorii;
(11) diguri, construcții-anexe și cantoane pentru intervenții la apărarea împotriva inundațiilor;
(12) construcții hidrometrice, oceanografice și hidrometeorologice;
(13) poduri, viaducte, apeducte, tuneluri;
(14) conducte pentru transportul apei, al produselor petroliere, gazelor și lichidelor industriale, conducte de termoficare și rețele de canalizare;
(15) terasamente;
(16) cheiuri;
(17) platformă betonată;
(18) împrejmuiri;
(19) instalații tehnologice, rezervoare și bazine pentru depozitare;
(20) altele de natură similară stabilite prin hotărâre a consiliului local.
Prin construcții speciale, în sensul prezentei ordonanțe, se înțelege acele construcții care nu sunt realizate sub formă de incintă sau care sunt realizate sub formă de incintă, dar nu sunt destinate desfășurării unei activități.
___________
*) Hotărârea Guvernului nr. 854/2000 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002.
ANEXA Nr. 3
IMPOZITUL
pe terenurile situate în intravilan
ANEXA Nr. 4
IMPOZITUL
pe terenurile situate în extravilan

*) Nu se ia în calcul suprafața construită la sol a clădirilor.

NOTĂ:
Pentru determinarea impozitului pe terenuri, diferențiat pe ranguri de localități, potrivit art. 12 din prezenta ordonanță, ținându-se seama de ierarhizarea localităților urbane și rurale pe ranguri, reglementată prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, la nivelurile prevăzute în tabloul de mai sus se vor aplica următorii coeficienți de corecție:
ANEXA Nr. 5
TERENURILE
pentru care nu se datorează impozitul și taxa pe teren

A. Nu se datorează impozit pe teren pentru:
1. terenurile cu construcții, pentru suprafața construită a acestora;
2. terenurile aparținând cultelor religioase recunoscute de lege și unităților locale ale acestora cu personalitate juridică;
3. terenurile cimitirelor;
4. terenurile instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar autorizate provizoriu sau acreditate;
5. terenurile aflate în proprietatea, administrarea sau în folosința instituțiilor publice stabilite potrivit Legii nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
6. terenurile aflate în situațiile prevăzute la art. 85 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
7. terenurile aferente clădirilor instituțiilor publice, precum și clădirilor care fac parte din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, cu excepția celor folosite pentru activități economice.
B. Nu se datorează taxa pe teren pentru:
1. terenurile aflate în administrarea sau în folosința instituțiilor publice stabilite potrivit Legii nr. 72/1996, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 189/1998, cu modificările și completările ulterioare;
2. terenurile care prin natura lor și nu prin destinația dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură, inclusiv cele ocupate de iazuri, bălți sau de lacuri de acumulare, cele folosite pentru activitățile de apărare împotriva inundațiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea surselor de apă, cele folosite ca zone de protecție definite de Legea apelor nr. 107/1996, precum și terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeței solului. Încadrarea terenurilor în aceste categorii se face de către consiliile locale, prin hotărâre;
3. terenurile aflate în situațiile prevăzute la art. 85 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. terenurile aferente clădirilor prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 2 la prezenta ordonanță.
ANEXA Nr. 6
TAXA
asupra mijloacelor de transport

A.I. Pentru mijloacele de transport cu tracțiune mecanică:
Pentru atașe taxa anuală se stabilește la nivelul a 50% din taxa datorată pentru motociclete, motorete și scutere.
A.II. Pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone:
A.III. Pentru combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone:
B. Pentru remorci, semiremorci și rulote*):
*) Cu excepția celor care fac parte din combinațiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere), conform lit. A pct. III.

C. Pentru mijloacele de transport pe apă:
ANEXA Nr. 7
TAXE
pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor

A. În domeniul construcțiilor taxele se stabilesc în funcție de valoarea acestora sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel:
1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcție de suprafața pentru care se solicită:
1.1. În mediul urban:
1.2. În mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban.
2. (1) Pentru eliberarea autorizației de construire taxa este de 1% din valoarea autorizată a lucrărilor, inclusiv a instalațiilor aferente acestora. Pentru clădirile cu destinație de locuință și anexe gospodărești taxele se reduc cu 50%.
(2) Taxele de autorizare nu se datorează în cazul eliberării de autorizații pentru lăcașuri de cult, inclusiv pentru construcțiile-anexe ale acestora, pentru lucrările de dezvoltare, de modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care aparțin domeniului public al statului, pentru lucrările de interes public județean sau local, precum și pentru construcțiile ai căror beneficiari sunt instituțiile publice.
3. Pentru eliberarea autorizației de foraje și excavări, necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze și petrol, precum și altor exploatări taxa datorată pentru fiecare m2 este cuprinsă între 37.000 lei și 48.000 lei.
4. Pentru eliberarea autorizației pentru construcțiile - organizare de șantier -, necesare execuției lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea, taxa este de 3% din valoarea autorizată a construcțiilor.
5. Pentru eliberarea autorizației de construire pentru organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri taxa datorată este de 2% din valoarea autorizată a lucrării sau a construcției.
6. Pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor taxa datorată este de 48.000 lei pentru fiecare m2.
7. Pentru eliberarea autorizației de desființare, parțială sau totală, a construcțiilor și a amenajărilor taxa datorată este de 0,1% din valoarea impozabilă a acestora. În cazul desființării parțiale cuantumul taxei se calculează proporțional cu suprafața construită a clădirii supuse demolării.
8. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum și a autorizațiilor de construire taxa este de 30% din valoarea taxei inițiale.
9. Pentru eliberarea autorizațiilor privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu taxa datorată este cuprinsă între 48.000 lei și 73.000 lei pentru fiecare instalație.
10. Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari ori de structurile de specialitate din cadrul consiliilor județene, taxa datorată este cuprinsă între 100.000 lei și 364.000 lei.
11. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă taxa datorată este cuprinsă între 48.000 lei și 61.000 lei.
B. Pentru eliberarea altor autorizații și certificate decât cele prevăzute la lit. A, precum și pentru viza anuală sau trimestrială a acestora se datorează următoarele taxe:
1. Pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru activități lucrative și viza anuală a acestora: 2. Pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare, între 83.000 lei și 121.000 lei.
3. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, pentru fiecare m2 de plan:
4. Pentru eliberarea certificatului de producător, între 50.000 lei și 500.000 lei, iar pentru viza trimestrială a acestuia, între 25.000 lei și 100.000 lei.
ANEXA Nr. 8
LISTA
cuprinzând vehicule lente

Data adoptării în Senat:
Data adoptării în Camera Deputaților:

Data promulgării: 01/30/2002

Data intrării în vigoare: 09/10/2002