Centrala
305.55.00
305.55.55
305.55.06
305.55.07
Structura ierarhica la compartimentul
DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE

Vezi numai structura compartimentelor

<INAPOI
DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE
Director Adjunct IUGA MAGDALENA Tel. secretariat 021/305.55.00/2022; Aud.Luni,Marti 9.00-10.30;Director exe.adj.;Director exe.adj. Boblea Irina; Tel. secretariat 021/305.55.00/2022
Reclamații [Termen:30 zile]
Corespondență [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Revenire [Termen:30 zile]
  SERVICIUL TERMOENERGETIC
Șef serviciu Dorel Geană Tel.021/305.55.00/2039 Audiențe zilnic 8-16
Sesizări privind avarii la rețelele publice primare de alimentare cu energie termică prin sistemul centralizat. [Termen:30 zile]
Sesizări privind avarii la rețelele publice secundare de alimentare cu energie termică prin sistemul centralizat  [Termen:30 zile]
Sesizări privind calitatea serviciilor prestate de RADET [Termen:30 zile]
Sesizări privind modul de facturare consumului de energie termica prin sistemul centralizat [Termen:30 zile]
Promovare spre avizare în CTE-PMB a documentațiilor tehnico-economice privind reabilitarea/modernizarea sistemuluide termoficare;(la data convocării ședințeiCTE-PMB) [Termen:30 zile]
Promovare proiecte de HCGMB privind aprobarea obiectivelor de investiții, privind probleme patrimoniale, sau alte probleme specifice serviciului [Termen:30 zile]
Derulare programe investiții in cadrul DUP;(termen in funcție de prevederile contractuale)  [Termen:30 zile]
Promovare proiecte de HCGMB privund aprobarea tarifelor de energie termică [Termen:30 zile]
Colaborare cu agenții naționale, locale, alte instituții privind probleme specifice  [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
   COMPARTIMENTUL EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
Raspunde de elaborarea rapoartelor solicitate de A.N.R.E. si de alte institutii cu competente in acest sens; [Termen:30 zile]
Raspunde de respectarea termenelor stabilite de O.G. 22/08, A.N.R.E. si de catre alte institutii cu competente in acest sens; [Termen:30 zile]
Elaboreaza modifica, completeaza si supun aprobarii C.G.M.B. "Programul de imbunatatire a eficientei energetice pe termen scurt, mediu si lung pe baza propunerilor institutiilor publice de interes local ; [Termen:30 zile]
Monitorizeaza indeplinirea obligatiilor ce le revin operatorilor economici stabiliti la articolul 3 din Ordonanta de Urgenta nr. 22/2008 si solicita informatii, documente justificative de la acesta; [Termen:30 zile]
Analizeaza informatiile din domeniul de activitate si formuleaza un punct de vedere de specialitate; [Termen:30 zile]
Monitorizeaza indeplinirea obligatiilor ce revin operatorilor economici stabiliti la articolul 4 si articolul 6 din Ordonanta de Urgenta 22/2008 si propune masuri in cazul neindeplinirii acestora; [Termen:30 zile]
Comunica si monitorizeaza indeplinirea masurilor prevazute in Programul de imbunatatire a eficientei energetice catre cele 3 tipuri de agenti economici cei care au consum de energie peste 1000 t.e.p/an si cei care au consum de energie sub 200 t.e.p/an; [Termen:30 zile]
  SERVICIUL ALIMENARE CU APĂ ȘI CANAL, AMENAJĂRI HIDROTEHNICE
Șef serviciu Cristina Daniela POP Tel.021/305.55.00/2020 Audiențe Luni- Marti 9,00-10,30
Informații cu privire la programul de investiții de extindere rețele publice de apă și canalizare [Termen:30 zile]
Sesizări privind avarii la rețelele publice de alimentare cu apă și canalizare [Termen:30 zile]
Cereri privind introducerea rețelelor publice de alimentare cu apă și canalizare [Termen:30 zile]
Reclamații privind calitatea Serviciilor prestate de S.C. APA NOVA BUCUREȘTI  [Termen:30 zile]
Reclamații privin rețealele publice de alimentare cu apă și canalizare existente [Termen:30 zile]
Sesizări și reclamații privind modul de facturare a consumului de apă și canalizare [Termen:30 zile]
Cerei de amplasare a toaletelor publice  [Termen:30 zile ]
termenul de rezolvare este funcție de data evenimentului pentru care se solicită amplasarea
  SERVICIUL MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, SALUBRITATE ȘI TOALETE ECOLOGICE
Șef serviciu Brinzan Silviu Tel.021.305.55.00/2029
Autorizație de lucru pentru operatori salubrizare [Termen:30 zile]
Aviz colectarea deșeuri reciclabile de la persoane publice [Termen:30 zile]
Autorizație pentru prestări servicii dezinsecție, dezinfecție și deratizare  [Termen:30 zile]
Autorizație pentru evacuarea și transport deșeuri spitalicești [Termen:30 zile]
Acord pentru evacuare și transportul deșeurile provenite din activității proprii [Termen:30 zile]
Sesizări/Reclamații privind salubrizarea și igienizarea ( deratizarea dețânțărizarea în Municipiul București) [Termen:30 zile]
Reclamații privind calitatea serviciului de amplasare și întreținere a toaletelor ecologice [Termen:30 zile]
Colaborare ARBAC precum și alte instituții publice: Administrația Străzilor,Primării de sect. ADP-urile de sect.Regii administratoare de utilități publice [Termen:30 zile]
Eliberare acorduri [Termen:30 zile]
Solicitări de verificare a documentației în vederea obținerii aviz C.T.E. [Termen:30 zile]
Termenul obținerii avizului este în funcție de programarea convocării comisiei CTE de către direcția de specialitate (Direcția Investiții)
Probleme diverse [Termen:30 zile]
  SERVICIUL ILUMINAT PUBLIC STRADAL, ARHITECTURAL ȘI MONUMENTAL
Șef serviciu Littera Valentin Tel. 021.305.55.00/2030
Sesizări/reclamații privind iluminatul public [Termen:30 zile]
Solicitări privind extinderea iluminatului public  [Termen:30 zile]
Probleme diverse privind salubrizarea, igienizarea și iluminatul public [Termen:30 zile]
  SERVICIUL MANAGEMENT AVARII- DISPECERAT
Șef serviciu Nicolae Stoean Tel.021.305.55.00/2037
  SERVICIUL AUTORIZARE COORDONARE LUCRĂRI INFRASTRUCTURĂ
Șef serviciu Iordache Catalina Tel.021.305.55.00/2025
  COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Tel. 021/021.305.55.00/2022
Probleme diverse [Termen:30 zile]
  SERVICIUL UIP FAZA 2 GLINA
Șef serviciu Epuras Florina Tel. 021/021.305.55.00/2073
Asigura legatura cu Unitatea de management de Proiect, firma/firme care vor asigura Supervizarea Lucrarilor si Contractorii lucrarilor, pentru asigurarea implementarii proiectului din punct de vedere tehnic si financiar; [Termen:30 zile]
Colaboreaza cu Unitatea de management de Proiect in vederea stabilirii activitatilor comune; [Termen:30 zile]
Verifica respectarea programului si a activitatilor prezentate lunar de catre Consultanti/Contractor; [Termen:30 zile]
Deruleza contractele aferente proiectului si raspunde pentru respectarea acestora; [Termen:30 zile]
Verifica respectarea conditiilor contractuale de catre consultanti si constructori; [Termen:30 zile]
Asigura si raspundede ideplinirea conditiilor cerute de Decizia de Finantare emisa de Comisia Europeana si actioneaza inaceasta privinta; [Termen:30 zile]
Mediaza toate problemele/conflictele legate de contractele cu Contractorii si Consultantii si rezolva orice cerinta intemeiata facuta de acesteia este parte activa in rezolvarea probleme/conflicte; [Termen:30 zile]
Prin seful structurii coordoneaza proiectul si informeaza permanent Primarul General cu privire la stadiul de derulare a acestuia;  [Termen:30 zile]
Raspunde de derularea in bune conditii a misiunilor de audit, respectiv cu membrii echipelor de audit (intern si extern) si transmiterea catre acesteia a tuturor informatiilor solicitate, precum si asigurarea implementarii recomandarilor din cadru misiunilor de audit; [Termen:30 zile]
Monitorizeaza activitatile UIP din punct de vedere financiar, implementeaza clauzele financiare si asigura aducerea la indeplinire a obiectivelor programului; [Termen:30 zile]
Intocmeste documentele de piata si le inainteaza, impreuna cu toate documentele justificative necesare catre factorii competenti in vederea efectuarii platilor, pentru contractele gestionate; [Termen:30 zile]
Colaboreaza cu directiile de specialitate din cadrul PMB pentru buna buna desfasurare a tuturor activitatilor UIP, in special pentru asigurarea fluxurilor financiar-contabilitate derularea platilor si planificarea acestora. [Termen:30 zile]
Verifica realizarea corespunzatoare in cadrul UIP, a urmatoarelor obiective:realizari, raportari,plati, respectare conditii mediu, realizare audit etc. privind lucrarile fazei 2 Glina; [Termen:30 zile]
Asigura efectuarea de prognoze si analize referitoare la intrarile si iesirile de bani (cash-flow)pentru proiect, precum si estimari privind bugetul pe termen scurt, mediu si lung; [Termen:30 zile]
Verifica si monitorizeaza Cerificatele Intermediare de Plata privind activitatea de proiectare si exexutie a constructorului. [Termen:30 zile]
Asigura monitorizarea efectiva a costurilor eligibile si ne-eligibile referitoare la costurile anticipate din proiect; [Termen:30 zile]
Verifica echipamentele la fata locului si cantitatae constructiilor, si pregateste rapoartele tehnice necesare, impreuna cu echipa de supervizare lucrari; [Termen:30 zile]
Verifica activiatatea de proiectare a constructorilor si conformarii tehnice a pieselor de desen si ale contracrelor, cu legislatia in vigoare, impreuna cu echipa de supervizare [Termen:30 zile]
Itocmeste documentele necesare receptiei la finalizarea lucrarilor si a receptiei finale, impreuna cu echipa de supervizare a lucrarilor si cu Unitataea de Management de Proiect [Termen:30 zile]
Urmareste executia lucrarilor, din punct de vedere al conformitatii acestora, cu graficul de executie; [Termen:30 zile]
Deruleaza activitati privind informarea si publicarea proiectului conform strategiilor aprobate; [Termen:30 zile]
Respecta procedurile referitoare la corespondenta, circuitul documentelor administrare si pastrarea documentelor in arhiva UIP; [Termen:30 zile]