ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:281
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
29 mar 2017
12:00
Preşedinte de şedinţă: Culea Marian Orlando
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 – 2030 Regiunea București – Ilfov
2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București domnului Herman Berkovits
3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București domnului Badiu Cătălin Constantin
4. Proiect de hotărâre privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.
5. Proiect de hotărâre privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Energetică București S.A.
6. Proiect de hotărâre privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări S.A.
7. Proiect de hotărâre privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.
8. Proiect de hotărâre privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Parking București S.A.
9. Proiect de hotărâre privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.
10. Proiect de hotărâre privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Medicală București S.A.
11. Proiect de hotărâre privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Turistică București S.A.
12. Proiect de hotărâre privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.
13. Proiect de hotărâre privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Agrement București S.A.
14. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru trecerea imobilului Centura București din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere în domeniul public al Municipiului București
15. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de a emite un act normativ pentru transferul pachetului de acțiuni ale S.C. Metrorex S.A. din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a Municipiului București
16. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unor bunuri din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor în domeniul public al Municipiului București
17. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 07/06.03.2017, respectiv cota de ½ din dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 3 situat în București, str. Fluviului nr. 20, parter, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar
18. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 23/06.03.2017, respectiv cota de 3/8 din dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 8 situat în București, str. Ghirlandei nr. 9, bl. 43, sc. 1 sector 6 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar
19. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilului situat în Bd. Uverturii nr. 70-72, sector 6
20. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a spațiului cu altă destinație situat în Bd. Dimitrie Cantemir nr.1, sector 4
21. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat în Șos. Pantelimon nr. 292, sector 2, București aflat în proprietatea Municipiului București în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București
22. Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea Teatrului de Vară „Nicolae Bălcescu” din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național al Patrimoniului, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București
23. Proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului București
24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 267/2010 pentru aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza Municipiului București și a județului Ilfov, a modelului licenței de traseu și a contractului de transport public între Regia Autonomă de Transport București și orașele/comunele din Județul Ilfov
25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și punctajelor pentru evaluarea persoanelor juridice constituite în temeiul Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și a Legii nr. 14/2003 a partidelor politice în vederea înscrierii pe listele de prorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație pentru sediu
27. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local Sector 3 de a hotărî cu privire la aprobarea protocolului de colaborare între Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Green Revolution în scopul finanțării și realizării în comun a proiectului l′IVELO
28. Proiect de hotărâre prin care se ia act de schimbarea destinației imobilului aflat în proprietatea publică a Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 3, compus din clădirea C7 împreună cu terenul aferent în suprafață de 6597,94 mp, situat în B-dul Energeticienilor nr. 9-11, sector 3 și modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 186/2008
29. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 să efectueze demersurile necesare pentru modernizarea Pieței Sudului, precum și efectuarea procedurilor pentru înscrierea în cartea funciară a acesteia
30. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 de a efectua demersurile necesare penrtu înscrierea în cartea funciară a imobilelor în care funcționează unitățile de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 4
31. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 de a efectua demersurile necesare pentru modernizarea imobilului situat în Bd. George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, precum și înscrierea în cartea funciară a acestuia
32. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 5 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București imobilul teren în suprafață de 1395 mp situat în Calea Rahovei nr. 313, sector 5
33. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Primăriei Sector 5 în administrarea Consiliului General al Municipiului București a părții din imobilul situat în Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5, ce reprezintă sediul Primăriei Sectorului 5 și al Consiliului Local al Sectorului 5 și abrogarea Deciziei nr. 801/1991 emisă de Primăria Municipiului București și a Hotărârii C.G.M.B. nr. 11/1999
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Evaluarea și îmbunătățirea activității spitalelor din subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București”
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de colaborare cu Asociația Voci pentru Democrație și Justiție (VeDemJust) pentru educația juridică a elevilor din învățământul preuniversitar și împuternicirea Consiliilor Locale de Sector cu privire la încheierea acestui protocol
36. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Berceanu Octavian Alexandru
37. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Marinescu Sorin Dumitru
38. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al doamnei Radu Elena
39. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Ivan Florin
 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
CONVOCATOR DIN DATA DE 29.03.2017