ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:320
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
27 feb 2019
11:00
Preşedinte de şedinţă: Raiciu Anca Daniela
 

 
11 mar 2019
11:00
Preşedinte de şedinţă: Raiciu Anca Daniela
1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 50% a nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București față de nivelul prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 851/2018 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile publice
2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții-consolidare imobil situat în Str. Știrbei Vodă nr. 20, sector 1
3. Proiect de hotărâre privind privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții-consolidare imobil situat în str. Blănari nr. 2, sector 3
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții-consolidare imobil situat în str. Blănari nr. 6, sector 3
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiți-consolidare imobil situat în str. Blănari nr. 8, sector 3
6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții-consolidare imobil situat în str. Blănari nr. 10, sector 3
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții-consolidare imobil situat în str. Biserica Enei nr. 14, sector 1
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții-consolidare imobil situat în str. Spătarului nr. 36, sector 2
9. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții-consolidare imobil situat în Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 30 (Corp A+B), sector 5
10. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții-consolidare imobil situat în str. Vânători nr. 17, sector 5
11. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții-consolidare imobil situat în str. Franceză nr. 30, sector 3
12. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare și gestionare către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a unui număr 45 de locuințe de necesitate, de la Administrația Fondului Imobiliar
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării societăților pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și a Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., în scopul continuării serviciul de alimentare cu energie termică
14. Proiect de hotărâre privind asigurarea permanenței și continuității serviciului public de alimentare cu energie termică – activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București – Ilfov
15. Proiect de hotărâre privind pentru avizarea studiilor de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică – activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București – Ilfov, avizarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București – Ilfov, acordarea către aceasta a mandatului special pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică și atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetica București S.A.
16. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a unei construcții și a unei suprafețe de teren din imobilul situat în sectorul 4 al Municipiului București, Șoseaua Vitan Bârzești nr. 2 – 4, în vederea realizării obiectivului de investiții Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu Etapa II – km 2+400 – intersecție Calea Vitan Bârzești
17. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sănătății în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a unei suprafețe de teren din imobilul situat în sectorul 4 al Municipiului București, Șoseaua Vitan Bârzești nr. 9 – 11, în vederea realizării obiectivului de investiții Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu Etapa II – km 2+400 – intersecție Calea Vitan Bârzești
18. Proiect de hotărâre privind trecerea în administrarea Centrului pentru Seniori al Municipiului București a spațiului cu altă destinație situat în imobilul din B-dul 1 Mai nr. 28, Sector 6
19. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat în Str. Lipscani nr. 18-20, sector 3 către Institutul National pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" în vederea realizării Muzeului de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România
20. Proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilului situat în B-dul Regina Maria nr. 86-88, Corp C1 și Corp C3, sector 4, București, în baza exercitării dreptului de preemțiune al Municipiului București la vânzarea imobilelor monumente istorice
21. Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aflat în proprietatea municipiului București situat adiacent proprietății din str. Icoanei nr. 93, sector 2, în suprafață de 75 mp, necesar extinderii locuinței
22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 425/2018 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 42/2003 privind regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de start
23. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 14/28.02.2019, situat în București, str. Popa Rusu nr. 11, sc. 1, et. 7, ap. 31, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar
24. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea listei anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București – poziția 10462 – imobilul situat în str. Radului nr. 40, sector 4
25. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi din administrarea Consiliului General al Municipiului București – prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5
26. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția CNAIR, cu titlu gratuit, a documentației tehnice reprezentând parte din Studiul de Fezabilitate elaborat pentru obiectivul de investiții ”Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între Str. Brașov și Terminal Tramvai 41”
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ,,Reparații capitale Ștrand și Baia Giulești”
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului București cu Academia Română în scopul realizării în comun a unor acțiuni și proiecte de interes public local
29. Proiect de hotărâre privind cooperarea între Municipiul București și Federația Română de Ciclism în vederea organizării competiției ”Turul României”, în perioada 10 – 15 septembrie 2019
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Calea Victoriei nr. 176, sector 1
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – PUZ str. Baicului nr. 31, Sector 2
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – ansamblu rezidențial și supraetajare restaurant - str. Jandarmeriei nr.14A și 14B, Sector 1, București
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – PUZ B-dul Ion Mihalache (fost 1 Mai ) nr. 148D, Sector 1
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – str. Ion Bianu nr.47, Sector 1
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – strada Coralilor nr. 75-77 și nr. 81-89, sector 1
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Tudor Arghezi nr. 4 Sector 2
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Șos. Sălaj nr. 241 – sector 5
38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 567/23.08.2018 privind aprobarea structurilor organizatorice ale unor spitale aflate în administrarea municipalității prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București
39. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București să încheie un Protocol privind parteneriatul cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public
40. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la încheierea unei înțelegeri de cooperare cu statul Ostrița, raionul Herța, regiunea Cernăuți din Ucraina
41. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 684/19.12.2017 privind desemnarea coordonatorului Comitetului de inițiativă locală și a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în comitet, în conformitate cu Hotărârii C.G.M.B. nr. 396/28.09.2017
42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 472/2018 privind numirea membrilor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale a municipiului București
43. Întrebări și Interpelări
 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
CONVOCATOR DIN DATA DE 11.03.2019