ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:308
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
20 iun 2018
16:30
Preşedinte de şedinţă: Culea Marian Orlando
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru achiziționarea de autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe 14 trasee din Municipiul București
 

 
14 iun 2018
11:00
Preşedinte de şedinţă: Culea Marian Orlando
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Tehnologie revoluționară de eliminare a infecțiilor nosocomiale din spitale cu ajutorul roboților” și aprobarea Regulamentului privind implementarea proiectului
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din Municipiul București” și aprobarea Regulamentului privind implementarea proiectului
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Newborn – Oncofertilitate” și aprobarea Regulamentului privind implementarea proiectului
4. Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului București la finanțarea suplimentară, prin acordarea de granturi unităților de învățământ
5. Proiect de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu pentru familiile care își aniversează căsătoria
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Municipal ”Prețuim Patrimoniul”, program multianual de dezvoltare durabilă dedicat anului 2018 – anul European al patrimoniului cultural
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare în vederea realizării lucrărilor de intervenție cu privire la creșterea calității arhitectural – ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare structural – arhitecturală a anvelopei clădirii Palatului Universității București
8. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de achiziție a 6 terenuri în suprafață totală de 33.715 mp situate pe străzile Giuseppe Verdi nr. 2Bis și Gheorghe Țițeica nr. 143-147, sectorul 2 – ”Parcul Verdi”
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții de utilitate publică „Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiului București ” – Traseu 2 – Piața Victoriei – Bd. Iancu de Hunedoara – Șos. Ștefan cel Mare – Șos. Mihai Bravu
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții de utilitate publică „Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiului București” – Traseu – 3 - Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Bd. M. Kogălniceanu – Splaiul Independenței
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții de utilitate publică „Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiului București” – Traseu 4 – Bd. Libertății – Bd. Unirii – Bd. Decebal – Bd. Basarabia
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții de utilitate publică „Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiului București”
13. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții consolidare imobil situat în București, str. Biserica Enei nr. 14, sector 1
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării prin transfer de la bugetul local a cheltuielilor pentru proiectarea lucrărilor de intervenție la anumite imobile cu destinația de locuință multietajate încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau privat al Municipiului București
16. Proiect de hotărâre privind preluarea de către Municipiul București a documentației tehnico-economice pentru 51 blocuri din Sectorul 6, în vederea înscrierii în Programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București
17. Proiect de hotărâre privind preluarea de către Municipiul București a documentației tehnico-economice pentru 11 blocuri din Sectorul 4, în vederea înscrierii în Programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022
19. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București istoricului Ion Aurel Pop
20. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului Cultural EXPO ARTE și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acestuia, precum și reducerea numărului total de posturi aprobat pentru aparatul de specialitate al Primarului General și pentru un serviciu public de interes local
21. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic unor imobile proprietate de stat situate în Municipiul București, în vederea efectuării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare
22. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a părții din imobilul situat în str. Academiei nr. 3 – 5, sector 3, aflată în domeniul public al Municipiului București, în vederea efectuării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare
23. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului român prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a unei suprafețe de teren din imobilul situat în sectorul 2 al Municipiului București, strada Barbu Văcărescu nr. 168-172, în vederea realizării unei amenajări urbane de tip peisagistic, spații verzi, trotuare și alei pentru circulație pietonală, locuri de parcare, precum și declararea acesteia din bun de interes public național în bun de interes public local
24. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilului – teren cu destinația de drum ce face legătura cu str. Jandarmeriei , sector 1, București
25. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun aparținând domeniului Public al Municipiului București a unei cote de 4/6 din imobilul situat în București, Str. Gutenberg nr. 9, sectorul 5, în vederea realizării formalităților de publicitate imobiliară
26. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unei părți din imobilul situat în Bd. Unirii nr. 22, sector 3 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București
27. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Str. Prometeu f.n., sector 1, în suprafață de 340 mp, teren aflat în proprietatea Municipiului București, necesar realizării extinderii unui imobil cu destinația de hotel
28. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor străzi proprietatea Municipiului București conform contractului de donație autentificat sub nr. 303/12.05.2018 în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Străzilor și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1
29. Proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilului situat în str. Lipscani nr. 26, sectorul 3, București în baza exercitării dreptului de preempțiune a Municipiului București la vânzarea imobilelor monument istoric
30. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul certificatului de vacanță succesorală nr. 17/30.05.2018 situat în București, Bd. Camil Ressu nr. 22, bl. A6, et. 6, ap. 27, sector 3 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar
31. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a unei părți din imobilul situat în str. Turnu Măgurele nr. 5, sector 4
32. Proiect de hotărâre privind transmiterea Lacului ”Drumul Taberei”, a sistemului de puțuri de alimentare cât și grupul sanitar aflat în Parcul Drumul Taberei, din administrarea Administrație Lacuri, Parcuri și Agrement București, în administrarea Consiliului Local sector 6
33. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București a unor mijloace fixe pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării
34. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi prin administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local Sector 5
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism
36. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Local de Urbanism al Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu modificările și completările ulterioare
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Str. Gheorghe Polizu nr. 9, sector 1, București
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Str. Jandarmeriei nr. 13, nr. 13A, nr. 13B și str. Meteorologiei nr. 24 și nr. 30, sector 1, București
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Șos. București-Târgoviște nr. 4 – 4A, Șos. Gheorghe Ionescu – Sisești nr. 391 – 393, nr. 455 – 465, 467 C-D, sector 1, București
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Șoseaua Dobroiești nr. 37 – 39, sector 2, București
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Strada Vânători nr. 25, sector 5, București
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) str. Jimboliei nr. 103, sector 1, București
43. Proiect de hotărâre privind cooperarea între Municipiul București și Universitatea din București în vederea finanțării și realizării în comun a unor evenimente în cadrul proiectului „Cursurile de vară de limbă, cultură și civilizație românească – a 58-a ediție, 2018”
44. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție formată din 5 membri pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de selecție pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății Service Ciclop S.A. și aprobarea scrisorii de așteptări conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
45. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București (RATB)
46. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 161/2010 pentru aprobarea listelor cu ordinea de prioritate, în vederea atribuirii spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, beneficiarilor Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, nr. 341/2004
47. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata taxelor pentru obținerea autorizațiilor de acces pentru mijloacele de transport mai mari de 5 tone, destinate transportului de mărfuri și utilaje pentru lucrările de demolare/construire stadioane Steaua, Rapid și Arcul de Triumf – Campionatul European de Fotbal 2020
48. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1.2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 111/29.03.2017 de modificare a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 267/2010 pentru aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza Municipiului București și a județului Ilfov, a modelului licenței de traseu și a contractului de transport public între Regia Autonomă de Transport București și orașele/comunele din județul Ilfov
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă desfășurată la nivelul Clubului Sportiv Municipal București
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului „Stela Popescu”
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti
52. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului Mic
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Casei de Cultură „Friedrich Schiller”
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului pentru Seniori al Municipiului București
55. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 297/29.09.2016 privind reorganizarea Administrației Străzilor București, cu modificările ulterioare
56. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, în aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local al Municipiului București
57. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Municipiului București pentru anul 2018 la finanțarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București
58. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Municipiului București pentru anul 2018 la finanțarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București
59. Proiect de hotărâre privind constituirea Asociației Axa de Dezvoltare Brașov-București-Constanța
60. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Municipiului București la 31.03.2018
61. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018
62. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Companiei Municipale Energetica București S.A. pe anul 2018
63. Proiect de hotărâre privind conferirea post – mortem a titlului de excelență în domeniul literar domnului Cezar Ivănescu
64. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Clubul Sportul Studențesc, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului ”Cupa Sectorului 1 – Un secol de performanță – punte către viitor”
65. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București a unei părți din imobilul situat în str. Moșoaia nr. 52 și a unei părți din imobilul situat în Șos. Berceni nr. 110, sector 4
66. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la cooperarea cu Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București
67. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de Ședință al Consiliului General al Municipiului București pe perioada 10 iulie 2018 – 09 octombrie 2018
 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
CONVOCATOR DIN DATA DE 17.05.2018