ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:331
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
29 ian 2020
11:00
Preşedinte de şedinţă: Pavel Marius Adrian
1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Catana Claudiu Daniel și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București Secretarul General al Municipiului București
2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului București domnului Tudor Gheorghe Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică şi de Disciplină
3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului București unor personalități medicale Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică şi de Disciplină
4. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Spitalului Clinic de Urgență Bagdasar – Arseni a unui teren în suprafață de 2246,73 mp ce reprezintă parte din curtea imobilului ”Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Sănătate și Protecție Socială - Comisia Juridică şi de Disciplină
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ”Restaurarea și punerea în valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică şi de Disciplină
6. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea Consiliului General al Municipiului București a arterei de circulație strada Amilcar C. Săndulescu, sector 6 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Transporturi și Infrastructură Urbană - Comisia Juridică şi de Disciplină
7. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilului situat în București, Intrarea Navigatorilor, nr. 27, Sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
8. Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilelor situate în Splaiul Independenței nr. 298A, Splaiul Independenței nr. 296B, sector 6, Calea Plevnei nr. 139C, Bd. Timișoara nr. 101E, str. Drumul Taberei nr. 78A, sector 6 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
9. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 71/19.12.2019, situat în București, str. Lunca Florilor nr. 1, bl. 12, sc. 1, et. 2, ap. 21, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
10. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 27/19.11.2019, rectificat cu Încheierea de rectificare nr. 31/25.11.2019, situat în București, str. Armenească nr. 14A, et. 4, ap. 24, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
11. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunurilor imobile ce fac obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 09/17.01.2020, situate în București, str. Triumfului nr. 32, sector 1 și str. Timișului nr. 42, sector 1, și transmiterea acestora în administrarea Administrației Fondului Imobiliar Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
12. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administrației Lacuri Parcuri și Agrement București a spațiilor verzi aferente arterei de circulație Bd. Tudor Vladimirescu, sector 5 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia de Ecologie și Protecția Mediului - Comisia Juridică şi de Disciplină
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 454/27.08.2019 privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotei – părți proprietate de stat, din imobilele situate în București, Calea Victoriei nr. 54, Calea Victoriei nr. 103 – 105, sector 1, Bd. Carol nr. 68 – 70, sector 2, str. Șelari nr. 13, str. Covaci nr. 10, str. Covaci nr. 14, str. Gabroveni nr. 6 – 8, str. Bacani nr. 4, str. Franceză nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 30, sector 3, Piața Gării Filaret, nr. 2, sector 4, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 21, Splaiul Independenței nr. 56 și nr. 58A, sector 5, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și reparații fațade Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pe structuri de camere, întocmite conform prevederilor legislației aprobate prin Anexa 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 754/2018, de către ”Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București” solicitanți de locuințe sociale Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
15. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea administrației Fondului Imobiliar în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București în scopul dezvoltării unor servicii sociale Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Sănătate și Protecție Socială - Comisia Juridică şi de Disciplină
16. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul situat în Str. Panciu nr. 21, sector 1, în vederea desfășurării unor activități de învățământ Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
17. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să achiziționeze, pentru și în numele municipiului București, 3 terenuri situate pe raza administrativ teritorială a sectorului 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
18. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 136 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 4, sector 4, nr. cadastral 222111 și pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 120 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 6, sector 4, nr. cadastral 210130, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
19. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Edificare parc în zona de sud a Municipiului București – Bulevardul Metalurgiei” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public al Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia pentru Utilităţi Publice - Comisia Juridică şi de Disciplină
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini al Serviciului de Iluminat Public al Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia pentru Utilităţi Publice - Comisia Juridică şi de Disciplină
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Iluminat Public al Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia pentru Utilităţi Publice - Comisia Juridică şi de Disciplină
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public al Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia pentru Utilităţi Publice - Comisia Juridică şi de Disciplină
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului – cadru, a caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 178/2008 și a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 259/2008 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Transporturi și Infrastructură Urbană - Comisia Juridică şi de Disciplină
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Șoseaua Pandurilor, nr. 77, Sector 5, NC 231797 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șoseaua Pandurilor nr. 20A, Sector 5 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Aleea Meteorologiei, nr. 11 - 15, Sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Intrarea Pogănești nr. 10, LOT 6, Sector 4, NC 207212 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Inovatorilor Nr.16, Sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Tăbăcarilor NR. 24-26, Sector 4 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Splaiul Unirii Nr. 165, Str. Ion Minulescu Nr. 2 - 6 și str. Ion Minulescu Nr. 30, Sector 3 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Magnoliei Nr. 125, Sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Sevastopol Nr. 28 – 30, Sector 1, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. Electronicii Nr. 44B - 44C, Sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Victoriei nr. 200, Sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire cale de comunicație peste obstacol natural, râul Dâmbovița și accesibilizare circulație – Zona Str. Nicolae Teclu, sector 3, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Baicului nr. 55, Sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Litovoi Voievod nr. 62 – 64, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 17A, nr. 19B LOT ½ și LOT 1/3, nr. 21 lot. 2, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Str. Berzei, nr. 101A, sector 1, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Nuvelei nr. 50, sectorul 1, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul Bucureşti 2018 – 2022, aferent trimestrului IV al anului 2019 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Ecologie şi Protecţia Mediului - Comisia Juridică şi de Disciplină
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul Bucureşti 2018 – 2022, aferent anului 2019 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Ecologie şi Protecţia Mediului - Comisia Juridică şi de Disciplină
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de Menținere a Calității Aerului în Municipiul Bucureşti 2018 – 2022, aferent anului 2019 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Ecologie şi Protecţia Mediului - Comisia Juridică şi de Disciplină
45. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a 21 de autoturisme hibrid către instituții de utilitate publică și interes local ale Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Transporturi și Infrastructură Urbană - Comisia Juridică şi de Disciplină
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Transporturi și Infrastructură Urbană - Comisia Juridică şi de Disciplină
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia pentru Utilităţi Publice - Comisia Juridică şi de Disciplină
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Ecologie şi Protecţia Mediului - Comisia Juridică şi de Disciplină
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică şi de Disciplină
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică şi de Disciplină
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Societatea de Transport București STB S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Transporturi și Infrastructură Urbană - Comisia Juridică şi de Disciplină
52. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Sănătate şi Protecţie Socială - Comisia Juridică şi de Disciplină
53. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra bunului imobil macara hidraulică marca Iveco, număr înmatriculare B-164 - PLB de la Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București către Administrația Străzilor București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Transporturi și Infrastructură Urbană - Comisia Juridică şi de Disciplină
54. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de relocare a Autobazei Societății de Transport București STB S.A. situată în strada Donizetti nr. 8 – 10, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Transporturi și Infrastructură Urbană - Comisia Juridică şi de Disciplină
55. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2020 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia pentru Utilități Publice - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină
56. Proiect de hotărâre privind recompensarea excelenței și performanțelor elevilor bucureșteni în domeniul de curricula școlară și domeniul sportiv Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia pentru Învăţământ, Tineret, Sport şi Educaţie Civică - Comisia Juridică şi de Disciplină
57. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5 de a se asocia cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local pe străzile administrate de acesta, aflate pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Transporturi și Infrastructură Urbană - Comisia pentru Relaţii Internaţionale, Cooperare şi Asociere cu Alte Autorităţi Publice - Comisia Juridică şi de Disciplină
58. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă Consiliul Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți de interes local cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activităților de asistență medicală Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Sănătate şi Protecţie Socială - Comisia Juridică şi de Disciplină
59. Proiect de hotărâre privind reducerea numărului total de posturi la unele instituții/servicii publice de interes local al Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică şi de Disciplină
60. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului General Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică şi de Disciplină
61. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 345/15.11.2016 privind validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Juridică şi de Disciplină
62. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 472/2018 privind numirea membrilor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale a municipiului București, cu modificările și completările ulterioare Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Sănătate şi Protecţie Socială - Comisia Juridică şi de Disciplină
63. Întrebări și Interpelări
 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
CONVOCATOR DIN DATA DE 29.01.2020