ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:356
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
27 apr 2021
10:00
Preşedinte de şedinţă: Purcarea Sorin
1. Informarea Consiliului General al Municipiului București referitor la ajutorul de stat pentru finanțarea Programului „Susținem Cultura în București”, destinată sectorului cultural independent din Municipiului București
2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Buși Sebastian – Nicolae și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia juridică şi de disciplină
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2022 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia economică, buget, finanțe și credite externe - Comisia juridică şi de disciplină
4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului București în domeniul privat al municipiului București a unor construcții din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Grigore Alexandrescu”, în vederea casării, demolării și valorificării Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de sănătate, sport și protecție socială - Comisia economică, buget, finanțe și credite externe - Comisia de patrimoniu - Comisia juridică şi de disciplină
5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 139/2020 privind stabilirea nivelurilor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2021 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia economică, buget, finanțe și credite externe - Comisia juridică şi de disciplină
6. Proiect de hotărâre privind transparentizarea autorizațiilor de construire emise de Primăria Municipiului București Inițiator – consilieri generali Comisii: - Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului - Comisia juridică şi de disciplină
7. Proiect de hotărâre privind abrogarea parțială a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 626/19.12.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 178/2008 privind aprobarea Regulamentului – cadrul, a caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de transport și mobilitate urbană - Comisia juridică şi de disciplină
8. Proiect de hotărâre prin care se aprobă transferul păsărilor exotice aflate în gestiunea ALPAB, cu titlu gratuit, către Administraţia Grădina Zoologică Bucureşti, precum şi de către alte grădini zoologice sau rezervaţii aparţinând altor UAT-uri, asociaţii şi organizaţii pentru protecţia animalelor din România Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de ecologie, protecția mediului și igienizare - Comisia juridică şi de disciplină
9. Proiect de hotărâre privind contractarea unor servicii conexe în baza Standardelor Internaționale de Servicii Conexe ISRS 4400, cu privire la analizarea modului în care au fost utilizate resursele financiare, precum și cu privire la eficiența utilizării resurselor umane pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2020 de către aparatul de specialitate și entitățile din subordinea Primarului General al Municipiului București, precum și de către entitățile din subordinea Consiliului General al Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia economică, buget, finanțe și credite externe - Comisia juridică şi de disciplină
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării temporare a unei părți din parcajul situat în Piața Constituției, sector 5, în vederea organizării unui centru de vaccinare de tip drive-through de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de sănătate, sport și protecție socială - Comisia de patrimoniu - Comisia de transport și mobilitate urbană - Comisia juridică şi de disciplină
11. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 de a încheia un acord de parteneriat în vederea asocierii/cooperării cu Organizaţia Salvaţi Copiii în scopul realizării în comun a Programului privind înfiinţarea unui centru pilot de acordare a serviciile pluridisciplinare pentru copii, victime ale abuzului sexual – Programul Barnahaus Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de sănătate, sport şi protecţie socială - Comisia juridică şi de disciplină
12. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a încheia un acord de parteneriat cu Asociaţia Centrul Rromilor „Amare Rromentza” în vederea realizării proiectului „Centrul Comunitar Integrat Giuleşti Sârbi” ce urmează a fi depus spre finanţare în cadrul apelului de proiecte „Creşterea incluziunii şi abilitarea romilor” finanţat prin intermediul Granturilor SEE şi Norvegiene 2014 – 2021 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă - Comisia juridică şi de disciplină
13. Proiect de hotărâre privind transmiterea străzii Gârlei și a străzii Madrigalului din administrarea Consiliului General al Municipiului București - Administrația Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de transport și mobilitate urbană - Comisia de patrimoniu - Comisia juridică şi de disciplină
14. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 70/26.02.2021 privind desemnarea a șase consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia juridică şi de disciplină
15. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București ca membri în Comisia pentru îndrumarea și supravegherea comisiilor organizate la nivel de sectoare pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de patrimoniu - Comisia economică, buget, finanțe și credite externe - Comisia juridică şi de disciplină
16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia economică, buget, finanțe și credite externe - Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor - Comisia Juridică şi de Disciplină
17. Întrebări și interpelări
 

 
28 apr 2021
10:00
Preşedinte de şedinţă: Purcarea Sorin
1. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local Sector 6 a imobilului situat în Bd. Timișoara nr. 101E, sector 6 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de patrimoniu - Comisia juridică şi de disciplină
2. Proiect de hotărâre privind schimbarea obiectului principal de activitate și extinderea obiectului de activitate secundar al societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., precum și mandatarea reprezentanților desemnați de Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., să semneze actul constitutiv actualizat Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia economică, buget, finanțe și credite externe - Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor - Comisia juridică şi de disciplină
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2021 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia economică, buget, finanțe și credite externe - Comisia juridică şi de disciplină
 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
CONVOCATOR DIN DATA DE 27.04.2021