ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:316
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
12 dec 2018
11:00
Preşedinte de şedinţă: Raiciu Anca Daniela
1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor gratuități elevilor din învățământul preuniversitar obligatoriu
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor gratuități pentru însoțitorii pensionarilor
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului privind dezvoltarea infrastructurii educaționale din Municipiul București „Nicio unitate de învățământ cu program în trei schimburi”
4. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru identificarea și achiziționarea de imobile în vederea relocării de unități spitalicești din cadrul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București
5. Proiect de hotărâre privind înființarea Clinicii Metropolitane de Stomatologie în subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Doctori pentru București”
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „O șansă pentru cuplurile infertile - FIV 2”
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de prestări servicii de asistență tehnică privind Programul de Dezvoltare Urbană a Municipiului București încheiat între Municipiul București și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii proiectului „Centru Municipal Integrat pentru Tehnologii Inovative și Smart City”
10. Proiect de hotărâre privind achiziționarea imobilului situat în București B-dul Ghica Tei, nr. 64 – 70, sector 2 destinat înființării clinicii din rețeaua metropolitană ,,Sfânta Agatha”
11. Proiect de hotărâre privind achiziționarea a 19 imobile (apartamente) cu destinația de unități locative în vederea asigurării necesarului de locuințe de necesitate pentru persoanele din imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de intervenție – consolidare
12. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de unități locative cu destinația de locuințe pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București
13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București al clădirii C24 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” în vederea casării și demolării
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 332/2017 privind trecerea unor părți din imobilul Spitalul Filantropia situat în Bd. Ion Mihalache nr. 11 – 13, sector 1, din domeniul public al Municipiului București și administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sănătății
15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București a unei părți din construcția C12 și darea în folosință gratuită Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă – București a terenului în suprafață de 702 mp, bunuri ce reprezintă secțiuni din Depoul Victoria situat în str. Mexic nr. 19, sector 1
16. Proiect de hotărâre privind transmiterea suprafeței de 786,24 m.p. din imobilul situat în București, str. Franceză nr. 19 corespondent str. Șelari nr. 19 sector 3, din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București
17. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun ce aparține domeniului public al Municipiului București a imobilului proprietate a Municipiului București, situat în str. Măguricea nr. 20A, sector 1, precum și împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să efectueze toate operațiunile pentru dezmembrarea cadastrală a acestuia
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea listei anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însușirea bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București pentru imobilul situat în Șoseaua București – Ploiești nr. 8B, sector 1
19. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 109/2017 privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea Teatrului de Vară „Nicolae Bălcescu” din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național al Patrimoniului, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București
20. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului - “Așezământul Brătianu”, situat în București, Str. Biserica Amzei, nr. 5-7, sector 1, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, în domeniul public al municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București
21. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, terenul situat în Bld. Biruinței, nr. 147 – 149, oraș Pantelimon, județul Ilfov
22. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 99/25.10.2018, situat în București, Bd. Iuliu Maniu (fost Bd. Păcii nr. 5) nr. 55, bl. 17, sc H, et. 4, ap. 314, sector 6 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar
23. Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aflat în proprietatea municipiului București situat adiacent proprietății din str. Rândunelelor nr. 5, în suprafață de 52 mp, necesar extinderii locuinței
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii de Artă București
25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 189/25.08.2016 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București ca membri în Comisia pentru îndrumarea și supravegherea comisiilor organizate la nivel de sectoare, pentru aplicarea Legii nr. 550/2002
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de stimulare a înființării stațiilor de reîncărcare rapide pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug – in, prin acordarea de vouchere
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Asociere dintre municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Asociația Centrul Creștin București, în vederea implementării în comun a proiectului ”Cantina Socială Harul”
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind expertizarea tehnică, de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistența mecanică și stabilitate, a construcțiilor existente care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice în vederea încadrării acestora în clasa de risc seismic și fundamentării măsurilor de intervenție
29. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 607/19.12.2017, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 702/18.10.2018 pentru punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind protecția și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitare la rambursare
30. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 755/22.11.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții consolidare imobil situat în str. Mihail Kogălniceanu nr. 30
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale privind obiectivul de investiții ”Sistemul Operativ Informațional pentru Managementul Calității Aerului în Municipiul București”
32. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Piața Dinu C. Giurescu spațiului public situat la intersecția dintre Bulevardul Ferdinand I, str. Horei și str. Dimitrie Salmen – general, sector 2, București
33. Proiect de hotărâre privind prelungire valabilitate Plan Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. NR. 269/2000, prelungit cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și modificat cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018, până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ, Sector 3, București
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ strada Episcopiei nr. 1 – 3, sector 1, București
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ strada Piscului nr. 14, sector 4, București
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ strada Sfinții Voievozi nr. 5, sector 1, București
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – PUZ Șoseaua Alexandriei 152C (fost Șoseaua Alexandriei 152), sector 5 , București
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de autorizare concomitentă a clădirilor, a branșamentelor și a racordurilor la utilități
40. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru sistemul de management integrat al deșeurilor la nivelul Municipiului București
42. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 653/2018 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Comedie
43. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 650/26.09.2018 pentru modificarea anexelor nr. 2 și nr. 6 din Hotărârea C.G.M.B. 567/23.08.2018 privind aprobarea structurilor organizatorice ale unor spitale aflate în administrarea municipalității, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București
44. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 142/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Apa Nova București S.A.
45. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii C.G.M.B. nr. 345/2016 privind validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București
46. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 149/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București
 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
CONVOCATOR DIN DATA DE 12.12.2018