ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:306
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
17 mai 2018
15:30
Preşedinte de şedinţă: Culea Marian Orlando
1. Proiect de hotărâre privind preluarea de către Municipiul București a documentației tehnico-economice pentru 101 blocuri din sector 3, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 101 blocuri din sector 3 în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București
3. Proiect de hotărâre privind preluarea de către Municipiul București a documentației tehnico-economice pentru 16 blocuri din sector 4, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 16 blocuri din sector 4 în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București
5. Proiect de hotărâre privind preluarea de către Municipiul București a documentației tehnico-economice pentru 15 blocuri din sector 6, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 15 blocuri din sector 6 în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Restaurarea și punerea în valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche”
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 346/17.12.2010, nr. 224/28.11.2011, nr. 352/15.11.2016 în vederea asigurării finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilele situate în Str. Biserica Enei nr. 14, sector 1, Str. Știrbei Vodă nr. 20, sector 1, Str. Spătarului nr. 36, sector 2
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor și tarifele serviciului la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau domeniului privat al municipiului București către Compania Municipală Parking București S.A.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor și tarifele serviciului la contractul de delegare a serviciilor de construire, modernizare, reparare și întreținere a arterelor de circulație, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterane și a lucrărilor de artă din compoziția acestora, din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban către Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor și tarifele serviciului la contractul de delegare a gestiunii activităților privind organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în scopul asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia, în municipiul București către Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor și tarifele serviciului la contractul de delegare a serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de întreținere a arborilor și spațiilor verzi în Municipiul București către Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor și tarifele serviciului la contractul de delegare a serviciului public de administrarea a domeniului public și privat privind activitățile de amenajare și întreținere a parcurilor și grădinilor din municipiul București către Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor și tarifele serviciului la contractul de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local aflat sub responsabilitatea Municipiului București prind activitățile de amenajare, întreținere și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice către Compania Municipală Agrement S.A.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor și tarifele serviciului la contractul de delegare a serviciului de administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din componența serviciilor publice de administrarea a domeniului public și privat de interes local din municipiul București către Compania Municipală Cimitire București S.A.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor și tarifele serviciilor ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului de întreținere, reparații curente și administrarea a fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București și/sau administrarea Consiliului General al Municipiului București (domeniul privat al statului) către Compania Municipală Imobiliara București S.A.
17. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului General al Municipiului București să semneze, în condițiile legii, Protocolul de colaborare între Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. și Municipiul București în vederea realizării obiectivelor de investiții ce vor fi dezvoltate de cele două instituții
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 395/2016 modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 225/2018
19. Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri ce aparțin domeniului public al Municipiului București a imobilelor De 168/39 și De 168/40 situate în vecinătatea Drumului Regimentului din Sectorul 1
20. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 1029/25.04.2018 a domnului Tănase Florea
21. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Teatrului Excelsior în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, a imobilului situat în Bd. Bucureștii Noi nr. 66, sector 1
22. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Parohiei ”Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Nicolae – Militari” a terenului, situat adiacent imobilului din Aleea Politehnicii nr. 7, sector 6, în vederea construirii unei incinte cu gard, clopotniță și cancelarie parohială
23. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unei părți din imobilul situat în Bd. Unirii nr. 22, sector 3 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București
24. Proiect de hotărâre concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Str. Prometeu f.n. , sector 1, în suprafață de 340 mp, teren aflat în proprietatea Municipiului București, necesar realizării extinderii unui imobil cu destinația de hotel
25. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Piața Leul Ierusalimului spațiului public situat la intersecția străzii Clucerul Udricani cu strada Olteni, sector 3
26. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Parcului 8 Mai situat pe raza administrativ teritorială a sectorului 2 în Parcul Tei
27. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București filologului Eugen Simion
28. Proiect de hotărâre privind cooperarea între Municipiul București și Corul Național de Cameră Madrigal în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului Cantus Mundi București 2018
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii de Artă București
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Bibliotecii Metropolitane București
31. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Șos. Berceni, nr. 84, sector 4, București”
32. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Bld. Expoziției, nr. 24A, sector 1, București”
33. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Str. Popa Tatu nr. 29, sector 1, București”
34. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a dosarelor cadrelor medicale, solicitanți de locuințe de serviciu, care își desfășoară activitatea în cadrul spitalelor aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în vederea întocmirii listelor de priorități
35. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București ca membri în Comisia de examinare a eventualelor contestații depuse de ofertanții declarați necâștigători ca urmare a comunicării hotărârii de adjudecare a selecției de oferte de închiriere
36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 195/25.08.2016 privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, alții decât beneficiarii Legii nr. 341/2004
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de negociere și Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concesionarea terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului București, precum și Regulamentul privind concesionarea terenurilor aflate în domeniul public al municipiului București, aferente spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință ce fac obiectul Legii nr. 550/2002
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație pentru sediu, persoanelor juridice constituite în temeiul Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații și a Legii nr. 14/2003 a partidelor politice, întocmite conform Hotărârii C.G.M.B. nr. 113/2017 de către Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, alții decât beneficiarii Legii nr. 341/2004
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, precum și a Modelului de Contract Cadru de Finanțare nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Asociația RE-Start Cauză Bună în vederea implementării în comun a proiectului pilot ,,ABILITAXI – Servicii de transport gratuit dedicate persoanelor cu dizabilități”
41. Proiect de hotărâre privind cooperarea între Municipiul București și Federația Română de Tenis în vederea organizării Turneului de tenis BRD Bucharest Open 2018 la București în perioada 14-22 iulie 2018
42. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația Viitorul prin Educație si Sport, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului ”Trofeul Micilor Campioni Grivița – Primăria Sectorului 1”
43. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația Play Kids Academy în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului Cupa Intercartiere
44. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea/cooperarea cu Asociația SOS Satele Copiilor în vederea derulării programului „SOS Satul Copiilor București – SOS comunități de tineri”
45. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la asocierea/cooperarea cu Fundația Umanitară Health Aid România în vederea derulării parteneriatului ,,Îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați prin măsura de plasament a CPC Sector 1 la Fundația Health Aid România”
46. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la asocierea/cooperarea cu Fundația „Viață și Lumină” în vederea derulării proiectului ,,Centrul de Plasament Viață și Lumină”
 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
CONVOCATOR DIN DATA DE 17.05.2018