CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

 


 

 

 


Autoritatea Teritorialală de Ordine Publică - ATOP
- Program strategic anual 2007 -

          


          
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Capitalei României îşi propune ca în anul 2007, primul an în care România este membră a Uniunii Europene, să realizeze mai multe obiective, care să se înscrie într-o contribuţie eficientă la traducerea în viaţă a obiectivelor naţionale, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ale Poliţiei Române.
          În acest mod, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică va realiza sarcinile ce-i revin prin lege şi va transpune în viaţă obiectivele pe care Consiliul General al Municipiului Bucureşti le-a propus pentru creşterea gradului de siguranţă civică al cetăţenilor.
          Toate aceste probleme pot fi realizate printr-o serie de măsuri, menite să întărească legătura organelor alese şi a celor poliţieneşti cu societatea civilă, cu cetăţenii, pornind de la implementarea ideii potrivit căreia „ordinea publică este un bun al fiecăruia dintre noi”.
          În vederea realizării acestor deziderate, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, în cadrul Strategiei Anuale, îşi propune următoarele:

          1. Obiectivele naţionale prioritare din Programul de Guvernare, cel al Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2007

          a) Obiective prevăzute în Programul de Guvernare
          În cursul anului 2007, în Programul de Guvernare sunt prevăzute o serie de obiective importante, care se înscriu pe linia perfecţionării activităţii administraţiei publice, în general, şi a organelor care au competenţe pe linia ordinii şi liniştii publice, în special, astfel:
          În domeniul afacerilor interne, Guvernul României va urmări reconstrucţia instituţională a autorităţii centrale din acest domeniu, corelativ cu implementarea unor politici care se vor orienta preponderent asupra prevenirii şi combaterii criminalităţii, introducerii standardelor de calitate pentru servicii publice, precum şi asupra implementării reglementărilor şi directivelor emise de Consiliul European privind controlul frontierelor şi acordarea vizelor.

           A. Capacitatea instituţională

          Guvernul României va adopta măsuri ce urmăresc întărirea capacităţii de a utiliza într-un mod eficient şi sustenabil resursele financiare şi umane existente, în scopul prestării unor servicii publice de calitate. Întărirea capacităţii instituţionale va urmări managementului resurselor, stabilirea unor standarde minime de calitate pentru servicii publice, precum şi înfiinţarea unui sistem de monitorizare şi evaluare a serviciilor publice şi funcţionarilor publici.
          Pentru toate serviciile publice şi funcţionari se va introduce sistemul de monitorizare şi evaluare a acestora: „Cadrul de Lucru pentru Evaluarea Performanţelor”. Se vor fixa indicatori de performanţă pe fiecare serviciu public şi funcţionar public în raport cu obligaţiile sale şi gradul de satisfacţie al cetăţeanului faţă de modul în care un serviciu public este prestat.
          Organizarea departamentului afacerilor interne pentru identificarea şi cercetarea activităţilor ilegale ale poliţiştilor.
          Dezvoltarea capacităţii instituţionale a serviciilor de informaţii din structura afacerilor interne, instituirea controlului parlamentar efectiv asupra activităţii lor, corelativ cu asigurarea transparenţei financiare. Direcţiile principale de acţiune a acestor servicii vor fi stabilite de minister şi se vor limita la prevenirea şi combaterea terorismului, prevenirea şi combaterea crimei organizate, spălarea banilor, infracţiuni din domeniul bancar şi al pieţei de capital, protecţia informaţiilor clasificate, cooperarea cu poliţia de frontieră şi autorităţile vamale în scopul culegerii de informaţii, schimbul de date şi procesarea acestora, precum şi pentru intervenţia în traficul de fiinţe umane, traficul de droguri, traficul internaţional cu autoturisme furate, traficul cu monedă falsă, cecuri de călătorie şi cărţi de credit/debit, trafic cu materiale strategice şi nucleare.

          B. Prevenirea şi combaterea criminalităţii

           Guvernul României va colabora cu Preşedintele României în cadrul Consiliul Suprem de Apărare al Ţării pentru aplicarea unei Strategii Naţionale de Prevenire a Criminalităţii. Strategia va stabili obiectivele şi rolul autorităţilor, şcolilor, familiei şi societăţii civile în prevenirea criminalităţii.
           Obiectivele strategiei ţin cont de factorii şi condiţiile care contribuie la angajarea într-un comportament infracţional şi au în vedere:

  - protecţia comunităţilor locale şi a şcolilor;
  - aplicarea unor programe speciale pentru tinerii şi familiile lor care trăiesc într-un mediu cu risc infracţional ridicat ce generează violenţă domestică, abuz sexual, consumul de droguri, ori promovarea unei culturi infracţionale, cum sunt zonele sărace şi periferice din localităţile urbane, ori din zonele preurbane;
  - aplicarea unor programe speciale destinat persoanelor marginalizate ce trăiesc în zonele industriale aflate în declin. Aceste programe se vor integra în programele de dezvoltare locală şi regională;
  - combaterea traficului şi consumului de droguri;
  - programe speciale pentru tinerii cu probleme de comportament (agresivitate) ori care s-au asociat în bande pentru săvârşirea de activităţi infracţionale;
  - programe speciale pentru comunitatea romilor.
                              Măsurile de prevenire şi combaterea a criminalităţii se vor aplica la nivel comunitar, în baza evaluărilor şi soluţiilor propuse de reprezentanţii comunităţilor locale şi autorităţile teritoriale de ordine publică organizate potrivit Legii nr. 218/2002, ţinând cont de mecanisme de organizare instituţională ce se referă la:
  - implementarea mecanismelor de comunicare şi parteneriat între poliţie şi reprezentanţii comunităţii locale pentru a identifica cele mai bune soluţii pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, asigurarea protecţiei/ patrulării străzilor, parcurilor şi şcolilor;
  - formarea unor reţele locale între oraşe şi municipii şi a unei reţele regionale pentru a realiza schimbul de informaţii şi bune practici în prevenirea şi combaterea criminalităţii;
  - informarea publicului despre mecanismele de prevenţie a criminalităţii.

           C. Combaterea crimei organizate

  - aplicarea strategiei naţionale de combatere a crimei organizate, în special a traficului de droguri, traficului de fiinţe umane, traficului de arme, autoturisme furate, cu monedă falsă, cecuri de călătorie şi cărţi de credit/debit, traficului cu materiale strategice şi nucleare;
  - organizarea de o manieră neechivocă în cuprinsul acestei strategii a managementului integrat între structurile ministerului ce gestionează politicile privitoare la afaceri interne, precum şi a mecanismelor de cooperare cu alte ministere, ori cu organisme internaţionale, cum sunt INTERPOL şi EUROPOL, ori poliţii naţionale din alte ţări.

          D. Traficul şi consumul de droguri
  - aplicarea strategiei naţionale de combatere a consumului şi traficului de droguri în conformitate cu Strategia UE de combatere a traficului de droguri;
  - întărirea controlului vamal;
  - folosirea investigatorilor acoperiţi în acţiunile de combatere a reţelelor de narco-trafic;
  - întărirea Brigăzii Antidrog, din cadrul Direcţiei Generale de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog din Poliţia Româna;
  - realizarea unui management integrat în domeniul politicilor de combatere a traficului şi consumului de droguri între Direcţia Generală de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog din Poliţia Româna, Direcţia pentru Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere din Poliţia de Frontieră Română, Direcţia Generală a Vămilor şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Sistemul va fi aprobat prin ordin comun al ministerelor de resort.

          E. Cyberspace

          În următorii ani, Poliţia Română va trebui să acorde un rol important combaterii infracţiunilor săvârşite pe Internet. În acest sens, va trebui înfiinţat un departament în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei pentru:

  - organizarea, conducerea şi coordonarea investigaţiilor legate de infracţiuni săvârşite pe Internet;
  - colaborarea cu sectorul privat pentru educarea şi instruirea permanentă a resursei umane din cadrul IGP, ori pentru achiziţie de software;
  - cooperarea cu organizaţii neguvernamentale pentru elaborarea programelor de prevenţie şi combatere a criminalităţii pe Internet, având ca ţintă cu precădere educarea copiilor şi a tinerilor;
  - protecţia sistemelor informatice din cadrul Poliţiei Române.

           F. Cooperarea internaţională

          Guvernul României va sprijini Poliţia Română să stabilească în mod efectiv o cooperare permanentă cu Europol pentru:

  - schimbul de informaţii;
  - elaborarea de către Europol a rapoartelor ce privesc analiza fenomenului infracţional din ţara noastră;
  - furnizarea de expertiză şi suport tehnic pentru efectuarea investigaţiilor şi realizarea operaţiunilor de cercetare.

           b) Obiective prevăzute în strategia actualizată privind reforma instituţională a Ministerului Administraţiei şi Internelor

          Ministerul Administraţiei şi Internelor, instituţie centrală de o importanţă deosebită în contextul acţiunii de prevenire şi combatere a criminalităţii şi-a propus, în esenţă, următoarele obiective:

  - constituirea şi operaţionalizarea unor structuri compatibile cu standardele Uniunii Europene, în domeniul evidenţei persoanelor, elaborarea legislaţiei de profil şi pregătirea introducerii cardului electronic de identitate;
  - punerea în aplicare a unor programe prioritare în domeniul administraţiei publice;
  - crearea sistemului cadru de formare continuă a personalului;
  - implementarea unor proiecte “e-Administraţie“ destinate apropierii administraţiei de cetăţeni şi reducerea birocraţiei;
  - demararea procesului de reformă a funcţiei publice.

          Astfel, în acord cu cerinţele impuse în procesul de integrare europeană şi pe baza concluziilor desprinse în urma analizelor diagnostic, la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor au fost stabilite următoarele priorităţi:
  - creşterea capacităţii administrative a Ministerului Administraţiei şi Internelor;
  - crearea unui sistem eficient de prevenire şi combatere a corupţiei;
  - dezvoltarea capacităţii instituţiei de a formula politici publice coerente în domeniile de responsabilitate şi asigurarea compatibilităţii acestora cu reglementări şi politici din alte domenii ale guvernării;
  - îndeplinirea, în condiţiile şi la termenele stabilite, a obiectivelor şi angajamentelor specifice din competenţa Ministerului Administraţiei şi Internelor, asumate prin Cap. 24 – Justiţie şi Afaceri Interne.
          În domeniul ordinii şi siguranţei publice
  - deconcentrarea atribuţiilor structurilor din Aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi din aparatele proprii ale inspectoratelor generale (similare), concomitent cu diminuarea posturilor de conducere şi a efectivelor cu până la 50%;
  - stabilirea numărului de posturi în structurile de ordine şi siguranţă publică în strictă concordanţă cu numărul de indicatori aprobaţi Ministerului Administraţiei şi Internelor prin Legea anuală a bugetului de stat;
  - evaluarea nivelului optim al efectivelor de ordine şi siguranţă publică necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege;
  - elaborarea unor soluţii alternative care să conducă la îmbunătăţirea activităţii în domeniul de referinţă;
  - implementarea unor metode şi tehnologii moderne pentru managementul în timp real a crizelor non – militare;
  - realizarea efectivă a unui parteneriat cu societatea civilă necesar obţinerii sprijinului acesteia în efortul comun de prevenire şi contracarare a fenomenului infracţional prin:
   - întărirea capacităţii de promovare a unei imagini coerente, credibilă şi stabilă a Ministerului Administraţiei şi Internelor;
   - adoptarea unei atitudini transparente, active şi a unui limbaj adecvat;
   - testarea prin sondaje de opinie, a reacţiei publicului faţă de strategiile, proiectele şi activitatea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

          c) Obiectivele principale ale Poliţiei Române pe anul 2007

          Inspectoratul General al Poliţiei Române, având în vedere Programul de Guvernare şi Strategia Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi-a propus următoarele obiective:

          OBIECTIVUL FUNDAMENTAL îl constituie modernizarea conceptuală, structurală şi funcţională a Poliţiei Române, crearea unei instituţii moderne compatibilă cu ţările membre ale Uniunii Europene

Obiective strategice:

  - Creşterea gradului de siguranţă publică a cetăţeanului;
  - Continuarea descentralizării funcţiilor poliţieneşti;
  - Îmbunătăţirea calităţii serviciului poliţienesc;
  - Creşterea nivelului de încredere a populaţiei în poliţie;
  - Combaterea criminalităţii organizate;
  - Reducerea fenomenului criminalităţii.
           Alte obiective:
  - Modernizarea managementului instituţional
  - Modernizarea conceptuală, structurală şi funcţională în domeniul prevenirii criminalităţii
  - Creşterea capacităţii instituţionale şi operative în domeniul combaterii criminalităţii organizate
  - Creşterea capacităţii instituţionale şi funcţionale în domeniul combaterii traficului de droguri
  - Creşterea capacităţii operative şi instituţionale în prevenirea şi combaterea violenţei şi protecţia patrimoniului
  - Modernizarea şi optimizarea activităţilor de poliţie ştiinţifică
  - Creşterea capacităţii instituţionale şi operative pentru aplicarea legislaţiei în domeniul armelor, explozivilor şi substanţelor toxice
  - Creşterea capacităţii instituţionale şi funcţionale în domeniul investigării fraudelor şi corupţiei
  - Asigurarea ordinii publice şi a siguranţei cetăţeanului
  - creşterea fluenţei circulaţiei şi a siguranţei rutiere pe drumurile publice
  - Realizarea cooperării judiciare integrate în materie penală
  - Prevenirea şi combaterea corupţiei interne
  - Optimizarea cooperării internaţionale a poliţiei române
  - Îmbunătăţirea sistemului de relaţionare a poliţiei române cu societatea civilă
  - Optimizarea managementului resurselor umane
  - Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de comunicaţii şi informatică al poliţiei române şi compatibilizarea cu sistemele poliţiilor din statele membre ale uniunii europene
  - Asigurarea financiară şi logistică

          2. Obiectivele şi priorităţile de interes local prevăzute în Strategia Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti

          Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti a desfăşurat o laborioasă activitate în cursul anului, fapt ce a condus la scăderea fenomenului infracţional, la creşterea gradului de siguranţă civică şi la îmbunătăţirea raporturilor dintre Poliţie şi cetăţeni.
          Având în vedere analizele ce au avut loc cu privire la activitatea din anii anteriori, precum şi cea din anul 2006, au fost stabilite pentru primul an în care România este membră a Uniunii Europene o serie de valori şi obiective, care să dezvolte în continuare elementele de experienţă pozitivă, acţiunile care s-au dovedit a fi eficiente şi care sunt sistematizate, în esenţă, în următoarele:

  - Autoritatea Poliţiei se bazează pe lege şi pe aplicarea legii, fiind principalul obiectiv al său;
  - Comunitatea poate oferi Poliţiei sprijin şi informaţii în aplicarea legii;
  - Prioritatea apelurilor „112” şi intervenţia în cel mai scurt timp posibil;
  - Poliţia, prin specialişti, determină priorităţile de acţiune şi strategiile de control al criminalităţii;
  - Poliţia angrenează comunitatea în toate activităţile, inclusiv în dezvoltarea politicilor de acţiune cu impact asupra vieţii comunităţii;
  - Consolidarea încrederii populaţiei în Poliţie prin comunicare;
  - Poliţia şi comunitatea formează o echipă al cărei scop în reprezintă un Bucureşti mai sigur.
                              Consecvenţă acestor valori caracteristice unei societăţi democratice, Poliţia Capitalei şi-a stabilit o serie de obiective strategice ce vor fi continuate şi în anul 2007 şi care, în principal, se referă la:
  1. Creşterea gradului de siguranţă publică;
  2. Continuarea descentralizării funcţiilor;
  3. Îmbunătăţirea calităţii serviciului poliţienesc;
  4. Creşterea nivelului de încredere a populaţiei în Poliţie;
  5. Combaterea criminalităţii organizate pe segmentele date în competenţă;
  6. Reducerea globală a fenomenului criminalităţii.
           Pe baza acestor obiective, vor fi dezvoltate strategiile de acţiune, secvenţiale, pentru fiecare formaţiune din componenţa Poliţiei Capitalei, ce se vor materializa în liniile directoare ale acţiunilor şi misiunilor poliţieneşti pentru anul 2007.

          3. Indicatorii de performanţă minimali ai serviciului poliţienesc de ordine publica pe raza municipiului Bucureşti

          În cursul anului 2007 ATOP Bucuresti, având în vedere complexul de activităţi realizat în anii 2005-2006, se fixează minimal, de principiu, atingerea următorilor indicatori de performanţă, astfel:
          Principala preocupare a cadrelor care actioneaza pentru apararea si mentinerea ordinii publice a rămas şi rămâne intensificarea complexului de activităţi care să conducă la reducerea infracţiunilor ce se comit prin violenţă.
          Actuala situaţie operativă demonstrează că acest indicator a fost realizat în bune condiţiuni în anii anteriori, motiv pentru care se fixează în continuare ca indicator minimal scăderea numărului de infracţiuni care fac parte din această categorie (omoruri, tâlhării, violuri, vătămări corporale, asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica stradala, etc.).
          Indicatorul minimal este fixat la limita scăderii de principiu, comparativ fără însă a se estima procentual, având în vedere multitudinea de factori de care depinde această problemă.
          Tot în cadrul acestei probleme, se fixează ca indicator minimal reducerea numărului de cauze cu autori neidentificaţi din această categorie.
          Procesul de creştere a gradului de siguranţă civica pe care organele abilitate îl oferă cetăţenilor s-a materializat în anul 2006 în reducerea numărului de infracţiuni stradale, ceea ce a determinat o serie de aprecieri pozitive la adresa Poliţiei, din partea opiniei publice, a reprezentanţilor societăţii civile şi a organelor ierarhic superioare.
          Având în vedere această situaţie, stadiul de pregătire şi organizare a misiunilor în acest domeniu, se fixează ca indicator minim de performanţă pentru anul 2007 menţinerea la un nivel scăzut al infracţiunilor stradale, cel puţin la nivelul anului 2006.
          În cursul anului 2006, efectivele de ordine publica au acţionat eficient pentru creşterea gradului de siguranţă în domeniul circulaţiei rutiere.
          Actuala legislaţie, modul în care este organizată aplicarea ei, completarea efectivă permite fixarea ca obiectiv minimal reducerea numărului accidentelor de circulaţie.
          În ceea ce priveşte apărarea proprietăţii, rezultatele notabile obţinute au creat premisele stăpânirii în mai bune condiţiuni a problemelor complicate cu care se confruntă organele de ordine publica în acest domeniu.
          Avem în vedere existenţa unui număr mare de infractori care au preocupări în acest domeniu, schimbul de generaţii care a avut loc în rândul efectivelor de ordine publica, precum şi lipsa în procent de 15% a personalului prevăzut în statul de organizare.
          Subliniem faptul că în aceste condiţii s-a reuşit cu eforturi deosebite o reducere a numărului de infracţiuni, iar pentru anul 2007 se fixează ca obiectiv de performanţă minimal reducerea în continuare a numărului de infracţiuni prin care se lezează raporturile sociale care apără şi ocrotesc proprietatea.
          Analiza atentă a fenomenului criminalităţii care s-a manifestat în ţările care au aderat la U.E. în ultimii ani a scos în evidenţă faptul că, în spaţiul Schengen, zonele noilor ţări au fost preferate la început de infractori, motiv pentru care s-a înregistrat o creştere a numărului de infracţiuni.
          Eventualitatea manifestării unui asemenea fenomen poate reprezenta un fenomen de risc care să conducă la afectarea obiectivului de mai sus, pe care îl prevedem având în vedere caracterul lui obiectiv impus de libera circulaţie a persoanelor.
          Pe acest fond, vor fi intensificate activităţile de colaborare cu aceste organe, atât în procesul de prevenire a săvârşirii de infracţiuni, cât şi cele care se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.
          Efectivele care actioneaza pentru supravegherea ordinii si linistii publice isi fixeaza ca indicator de performanţă îmbunătăţirea relaţiilor poliţie-cetăţean, deservirea în cazurile prevăzute de lege în condiţii optime a tuturor solicitanţilor de servicii, precum şi perfecţionarea gradului de conduită plină de solicitudine a agenţilor şi ofiţerilor de poliţie, pentru alinierea şi pe acest plan la standardele Uniunii Europene.
          Având în vedere aderarea la U.E., efectivele de ordine publica trebuie să funcţioneze pe raza municipiului Bucureşti într-un mod exemplar, iar în conformitate cu mecanismele organizatorice ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, să se realizeze o bună cooperare sub auspiciile EUROPOL, SECI şi INTERPOL cu poliţiile celorlalte state membre.
          Un alt indicator minimal se referă la perfecţionarea colaborării Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti cu celelalte structuri care acţionează în Capitală în domeniul ordinii publice, aşa cum sunt cele ale Jandarmeriei Naţionale, Poliţiilor Comunitare, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.
          Apreciem, de asemenea, că este necesar să se introducă drept indicator de performanţă minimală dezvoltarea colaborării organelor care asigura ordinea publica de pe raza Municipiului Bucuresti cu societatea civilă, în special cu acele organizaţii care au preocupări în domeniul siguranţei naţionale, ordinii şi liniştii publice.

          4. Unele aspecte privind bugetul, dotarea organelor de poliţie, eventuale probleme de suplimentare şi realizarea unor venituri extrabugetare

          În prezent, problemele bugetare ale Direcţiei generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sunt soluţionate prin bugetul de stat, cel al Ministerului Administraţiei şi Internelor, execuţia realizându-se în conformitate cu acestea.
          Având în vedere competenţele pe care le are ATOP în această problemă, constatăm următoarele:
          În cursul anului 2006, prevederile bugetare au satisfăcut în bune condiţiuni cerinţele activităţii organelor de poliţie de pe raza Capitalei.
          Apreciem faptul că unităţile de poliţie de pe raza Capitalei au fost dotate cu peste 350 autoturisme, precum şi alte bunuri, prin care s-a adus o contribuţie importantă la realizarea în bune condiţiuni a tuturor misiunilor.
          ATOP a acordat sprijin în ceea ce priveşte atribuirea unor spaţii, acţiune care urmează să se dezvolte în continuare, deoarece din acest punct de vedere mai sunt probleme de soluţionat.
          Apreciem că, din punct de vedere strategic, pentru anul 2007, nu sunt probleme deosebite în ceea ce priveşte bugetul, dar credem că este necesar să mobilizăm în mai bune condiţiuni primăriile de sectoare şi Consiliul General, pentru a sprijin efectiv dotarea Direcţiei generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, conform listei de necesar pe care conducerea acestei unităţi urmează să o depună.
          Considerăm că din acest punct de vedere nu s-a acţionat în mod eficient, aşa cum s-au petrecut lucrurile la alte judeţe din ţară.
          În Planul strategic al ATOP pe anul 2007, această problemă trebuie să fie tratată în mod prioritar.

          5. Unele aspecte specifice pentru ATOP în cadrul Planului Strategic pentru anul 2007

          În cursul anului 2006, ATOP, în conformitate cu competenţele conferite prin lege, a desfăşurat o serie de activităţi pozitive, care au condus la sprijinirea Consiliului General al Capitalei, a Primăriei Generale, a primăriilor de sector în problema care se referă la exercitarea serviciului poliţienesc, la asigurarea liniştii şi ordinii publice pe raza municipiului Bucureşti.
          Interesant este faptul că în prezenţa Primarului General, a primarilor de sectoare, a reprezentanţilor poliţiilor comunitare, a celor din Jandarmerie şi a altor factori, s-au analizat principalele probleme ale liniştii şi ordinii publice în municipiul Bucureşti şi s-au adresat recomandări de specialitate factorilor de răspundere, pentru perfecţionarea activităţii în domeniile luate în discuţie.
          Apreciem modul responsabil în care conducerea Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti a prezentat periodic rapoarte de activitate şi a recepţionat recomandările care s-au făcut.
          Faptul că această colaborare s-a desfăşurat în bune condiţiuni s-a exprimat aşa cum rezultă din Planul strategic de mai sus în obţinerea unor rezultate notabile în activitate de prevenire şi combatere a fenomenului criminalităţii.
          Pentru realizarea în bune condiţiuni a sarcinilor ATOP, în cursul lunii ianuarie 2007 membrii ATOP, conform repartizării, vor trebui să participe la bilanţurile tuturor unităţilor de poliţie, la cel al Poliţiei Capitalei, în care să exprime punctul de vedere al Autorităţii şi să adreseze mulţumiri lucrătorilor de poliţie pentru activitatea desfăşurată în interesul comunităţii în anul 2006.
          Este necesar ca pentru anul 2007 ATOP să continue activităţile pozitive din agenda anului 2006 şi să realizeze, în conformitate cu strategiile de mai sus, următoarele obiective:

  - o analiză periodică a stadiului activităţilor de ordine şi linişte publică pe raza municipiului Bucureşti, urmată de formularea unor norme de recomandare eficiente;
  - îmbunătăţirea colaborării cu toţi factorii de conducere ai structurilor care au atribuţiuni pe linia menţinerii ordinii şi liniştii publice pe raza Capitalei;
  - prezentarea de informări în faţa Consiliului General, în care să se exprime modul în care factorii abilitaţi se străduiesc să aplice în practică prevederile programelor prezentate mai sus;
  - prezentarea în faţa Consiliului General a unui proiect de hotărâre care să se refere la cooperarea tuturor structurilor de ordine publică de pe raza Capitalei;
  - analiza periodică la nivelul Capitalei a modului în care au fost duse la îndeplinire măsurile stabilite pentru prevenirea actelor de dezordine pe stadioane;
  - sprijinirea procesului de dotare a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti;
  - continuarea activităţilor de sprijinire a aceleiaşi unităţi pentru rezolvarea problemelor de spaţiu pentru unele unităţi de poliţie care îşi desfăşoară activitatea în condiţii necorespunzătoare;
  - organizarea unei consfătuiri cu factorii de răspundere pentru analiza modului în care este respectată ordinea şi liniştea publică în pieţele de pe raza municipiului Bucureşti;
  - participarea la procesul de elaborare a legislaţiei în domeniul poliţiei comunitare şi al ATOP, prin promovarea de propuneri corespunzătoare.

          Conducerea ATOP îşi exprimă convingerea că Planul strategic pe anul 2007 va conduce la perfecţionarea activităţii de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Bucureşti.

 

PREŞEDINTELE ATOP

TĂNASE ANTONEL