HOTARIRE 332 din 14/12/2006HOTARIRE 332 din 14/12/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "BUCLA DE INTOARCERE TRAMVAIE LA INTERSECTIA BD. BANU MANTA CU BD. NICOLAE TITULESCU"

EMITENT : C.G.M.B.


 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI


H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Bucla de intoarcere tramvaie la intersectia

Bd. Banu Manta cu Bd. Nicolae Titulescu"


Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si raportul Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei ;

Vazand raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Cap III, sectiunea 3, art.40 al Ordonantei de Urgenta nr.45/05.06.2003 , privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu art. 38, alin.(2), lit. ,,b ", alin.(4), lit. ,,d " si art 46, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:


Art.1 Se aproba documentatia tehnico economica pentru obiectivul de investitii "Bucla de intoarcere tramvaie la intersectia Bd. Banu Manta cu Bd. Nicolae Titulescu", ai carui indicatori tehnico-economici sunt prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Finantarea proiectului se va asigura din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.


Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.PRESEDINTE DE SEDINTA


Maria Roxana Cosma


SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu


Bucuresti, 14.12.2006

Nr.332

Anexa