Programul Dezvoltarea Societatii Civile
Componenta Dezvoltare Institutionala

PARTENERI ACTIVI PENTRU BUCURESTI

Proiectul Parteneri activi pentru Bucuresti este dedicat promovarii si dezvoltarii parteneriatelor dintre institutiile administratiei publice locale si societatea civila în scopul îmbunatatirii performantelor serviciilor sociale si sustinerea dezvoltarii institutiilor specifice.
Obiectivul principal al proiectului îl constituie crearea în Bucuresti a unei Retele de Parteneri Activi care sa contribuie la îmbunatatirea performantelor serviciilor sociale promovând modele viabile de comunicare si parteneriat, standarde de calitate si modele de bune practici în serviciile sociale.
Grupurile tinta ale proiectului sunt membrii Grupului de Parteneriat Local (GPL) Bucuresti, grupul persoanelor defavorizate si cu risc psiho-social din Mun. Bucuresti; Administratia Publica Locala, constituita din Primaria Municipiului Bucuresti, primariile sectoarelor 1-6, structurile specializate în servicii sociale ale acestora; ONG-uri ce actioneaza la nivelul municipiului Bucuresti, în principal în domeniul asistentei sociale; grupul institutiilor cu activitate în domeniul asistentei sociale de la nivelul Administratiei Publice (centrale), prin reprezentantele în plan teritorial (Bucuresti); grupul reprezentantilor mediului de afaceri si mass-media; societatea civila din capitala.
Activitatile proiectului urmaresc:
• identificarea unor modele performante de parteneriat activ si de proiecte sociale de succes realizate de administratia locala si societatea civila;
• realizarea unui Punct de Informare si Comunicare pentru relatia dintre Administratia Publica Locala si ONG-uri în domeniul social (PIC) integrat în D.A.S. a Primariei Municipiului Bucuresti;
• determinarea problematicii specifice si prioritatilor de actiune în parteneriatul social la nivelul Municipiului Bucuresti;
• realizarea unei campaniii de promovare, advocacy si lobby pentru îmbunatatirea imaginii actiunii sociale, sustinerea dezvoltarii si diversificarii parteneriatelor public-civice pentru rezolvarea problemelor sociale la nivelul Municipiului Bucuresti.
Proiectul Parteneri activi pentru Bucuresti a fost initiat de membrii grupului de parteneriat local înfiintat în Ianuarie 2002 în cadrul Programului PHARE PARTENER, finantat de Uniunea Europeana.
Primii parteneri ai GPL Bucuresti au fost:
• PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, Directia de Asistenta Sociala;
• Fundatia pentru Educatie si Dezvoltare Economico-Sociala IRECSON
• Asociatia Casa Ioana
• SNHFR - Societatea Nationala a Handicapatilor Fizic din România - filiala Bucuresti
• Fundatia Culturala M.A.T.C.A.-2000

De atunci au venit alaturi de noi si alti parteneri:
• ONPHR - Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap
• Fundatia GERON si Centrul de Politici pentru Vârsta a Treia
• Asociatia Româna AntiDrog
• UNDFR - Uniunea Nationala pentru Drepturile Femeilor din România
• Organizatia TREBUIE
• CUDOR - Centrul pentru Umanism si Drepturile Omului din România

Proiectul Parteneri activi pentru Bucuresti face parte dintr-un grup de patru proiecte initiate de GPL Bucuresti.si finantate de Uniunea Europeana în cadrul Programului PHARE:
• Proiectul "Cetatenii defavorizati, Administratia Publica Locala, Organizatii Neguvernamentale - Un parteneriat pentru Bucuresti" (coordonat de Fundatia IRECSON) - cercetarea nevoilor si ofertelor de servicii de asistenta sociala la nivelul municipiului Bucuresti si realizarea Strategiei de asistenta sociala a Primariei Bucuresti
• Proiectul "A doua sansa" - Centru de zi pentru consilierea, orientarea, instruirea si plasarea pe piata muncii a persoanelor adulte fara adapost (coord. Asociatia Casa Ioana)
• Proiectul "Parteneri Activi pentru Bucuresti" (coordonat de Fundatia M.A.T.C.A - 2000)
• Proiectul "Birou de consiliere pentru cetateni" (coordonat de Fundatia IRECSON)

Proiectul Parteneri activi pentru Bucuresti se adreseaza tuturor institutiilor publice si organizatiilor societatii civile implicate în dezvoltarea serviciilor de asistenta sociala la nivelul Muinicipiului Bucuresti precum si altor factori - reprezentanti ai categoriilor dezavantajate, ai institutelor de formare profesionala si cercetare, reprezentantii mediului de afaceri, mass-media si personalitati care doresc sa contribuie la dezvoltarea sociala durabila a orasului Bucuresti.
Rezolvarea problemelor sociale grave cu care se confrunta orasul Bucuresti si îmbunatatirea performantelor serviciilor sociale necesita o actiune sinergica, realizata pe baza unei strategii pe termen lung, la realizarea careia sa contribuie toate institutiile si organizatiile competente si active din domeniu.
Conlucrarea în cadrul Retelei de Parteneriat va însemna îmbunatatirea accesului la informatie - atât pentru institutii si organizatii, cât si pentru solicitantii/beneficiarii serviciilor sociale,îmbunatatirea comunicarii între institutiile administratiei publice, organizatiile societatii civile si beneficiarii directi ai serviciilor sociale, a conlucrarii pentru dezvoltarea si sustinerea serviciilor sociale de calitate, utilizarea mai eficienta a resurselor materiale, îmbunatatirea accesului la programe de formare si perfectionare a resurselor umane, promovarea standardelor de calitate si modelelor de bune practici si reprezentativitate în sustinerea unor propuneri legislative si administrative, având ca scop dezvoltarea institutionala si îmbunatatirea performantelor serviciilor sociale.

1. identificarea unor modele performante de parteneriat activ si de proiecte sociale de succes realizate de administratia locala si societatea civila.
Pentru a pune la dispozitia membrilor retelei de parteneriat o baza de informatii cât mai completa, echipa de proiect, cu sprijinul partenerilor din cadrul GPL va realiza o cercetare privind modele de proiecte realizate în parteneriat de institutii ale administratiei publice si organizatii ale societatii civile din mari orase europene si românesti. Identificarea si analizarea unor modele de parteneriat activ în organizarea si furnizarea serviciilor sociale va fi realizata prin
contactarea si consultarea reprezentantilor administratiilor locale ale unor mari orase europene, cercetarea resurselor Internet si întâlniri cu reprezentanti ai organizatiilor din Bucuresti si ai grupurilor de parteneriat local din alte orase din România.
Aceste informatii vor fi introduse în baza de date a Punctului de Informare si Comunicare din PMB, în website-ul Parteneri Activi si vor fi prezentate si dezbatute în cadrul celor cinci seminarii tematice organizate în cadrul proiectului.
2. Realizarea unui Punct de Informare si Comunicare pentru relatia dintre Administratia Publica Locala si ONG-uri în domeniul social (PIC) integrat în Directia Generala de Asistenta Sociala a Primariei Municipiului Bucuresti.
Î n cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala a PMB va fi organizat Punctul de Informare si Comunicare, dotat cu computer - racordat la reteaua Internet a PMB, imprimanta, telefon. PIC va pune la dispozitia institutiilor si organizatiilor care activeaza în domeniul asistentei sociale si a membrilor societatii civile o baza de date care va contine informatii privind legislatia, date statistice privind problematica sociala, documente europene semnificative în domeniu, modele de bune practici, infomatii privind oferta de servicii sociale ale institutiilor si organizatiilor din Bucuresti, informatii despre oportunitati de finantare, programe de formare pentru resursele uman, evenimente importante la nivel european, national si local, proiectele de succes ale membrilor retelei si alte informatii utile. Informatia va putea fi solicitata direct coordonatorului PIC.Totodata, în cadrul proiectului se va crea si un website, prin care se va facilita accesul via Internet la informatia existenta în baza de date, care va fi legata prin link-uri si cu alte baze de date puse la dispozitie de parteneri - institutii si organizatii. Aceasta pagina web va constitui si o modalitate de promovare a activitatii membrilor retelei de parteneriat.
Pentru facilitarea comunicarii între parteneri se va crea si un grup de discutii pe yahoo.
3. Determinarea problematicii specifice si prioritatilor de actiune în parteneriatul social la nivelul Municipiului Bucuresti.
Î n cadrul proiectului vor fi realizate o serie de seminarii (work-shop-uri) între membrii parteneriatului social, cu urmatoarele teme:
• Crearea unui cadru de consultare, lobby si sustinere a dezvoltarii serviciilor sociale – Reteaua Partenerilor Activi ai PMB.
Î n cadrul acestei prime întâlniri, la care vor fi invitati în principal repezentantii administratiei publice locale si ai organizatiilor neguvernamentale vor fi prezentate si dezbatute probleme ale asistentei sociale în Municipiul Bucuresti, tendinte europene în asistenta sociala pentru diferitele categorii dezavantajate si vor fi prezentate modele de bune practici - europene si românesti - în domeniul asistentei sociale.
• Aspecte juridice, organizatorice si prioritati de actiune pentru sustinerea dezvoltarii si diversificarii serviciilor sociale la nivelul Municipiului Bucuresti.
Aceasta întâlnire va aduce la masa discutiilor repezentantii administratiei publice locale si ai organizatiilor neguvernamentale, care vor discuta în cadrul atelierelor tematice probleme privind filozofia si principiile asistentei sociale în Uniunea Europeana si la nivel mondial, probleme de legislatie, bazele parteneriatului public-civic-privat, rolul asistentei sociale în dezvoltarea sociala durabila a oraselor, problemele de sustenabilitate financiara a serviciilor de asistenta sociala furnizate de ONG si alte teme propuse de membrii retelei de parteneriat.
• Identificarea si valorificarea surselor de finantare alternativa, a resurselor bugetare si a mijloacelor materiale integrabile în proiecte sociale.
Î n cadrul celei de a treia întâlniri, membrii retelei de parteneriat vor invita la dialog reprezentanti ai legislativului, institutiilor finantatoare, oameni de afaceri si alti parteneri sociali
pentru a depista împreuna modalitatile prin care pot fi sustinute pe termen lung institutiile create si serviciile sociale furnizate de catre ONG-uri în parteneriat cu administratia publica.
• Implicarea mass-media în reflectarea fidela a problemelor sociale si a actiunilor specifice.
Î n cadrul acestei întâlniri vor fi invitati la dialog si cooperare reprezentantii institutiilor mass-media si personalitati. Mass-media are un rol determinant în reflectarea corecta a imaginii actiunii sociale, în promovarea participativa si formativa a societatii civile si în informarea persoanelor dezavantajate cu privire la drepturile si oportunitatile de servicii sociale create si oferite de institutiile administratiei publice si organizatii neguvernamentale. Personalitatile din domeniul politic, educatie, cultura, stiinta, economie pot sustine actiunile si initiativele Retelei de Parteneri Activi în domeniul legislativ, organizatoric si de informare a comunitatii locale.
• Asigurarea unui cadru propice – organizational, formativ, motivational – pentru implicarea voluntarilor în actiunea sociala
Ultima întâlnire va fi dedicata dezbaterii problemelor privind resursa umana implicata în asistenta sociala, programelor de formare. O atentie speciala va fi acordata problemelor de formare, stimulare si recunoastere sociala a muncii voluntarilor - o resursa extrem de valoroasa pentru organizatiile neguvernamentale din tarile europene si din România. La aceste dezbateri vor fi invitati si reprezentantii institutiilor de formare - universitati, scoli specializate, programelor de finantare a formarii resurselor umane, voluntari din alte tari care lucreaza pentru ONG-uri sau institutii ale administratiei locale din România.

A. Identificarea necesitatilor si constrângerilor percepute în problematica asistentei sociale la nivelul Municipiului Bucuresti.
Identificarea necesitatilor si constrângerilor privind asistenta sociala la nivelul Municipiului Bucuresti s-a bazat pe consultarea informatiilor furnizate de Directia de Asistenta Sociala a PMB, a surselor documentare si pe studiile realizate în cursul anilor de Fundatia IRECSON.
Situatia asistentei persoanelor defavorizate la nivelul Mun. Bucuresti este deficitara, mijloacele financiare si capacitatea institutiilor de specialitate neacoperind decât în mica masura nevoile. La aceasta situatie se adauga lipsa actiunii coerente, sinergice între societatea civila si administratia publica.
Atât la nivel national, cât si la nivelul Municipiului Bucuresti se constata tendinte de acutizare a cererii de servicii sociale, dublata de o scadere a capacitatii institutiilor de a raspunde cerintelor de asistenta pe masura problemelor. Aceste tendinte sunt evidentiate în urmatoarele surse de informatii statistice:
• Tendinte sociale – realizata de Institutul National de Statistica (INS) si UNICEF în 2001
• Coordonate ale nivelului de trai, venituri si consumul populatiei în 2001 – realizata de INS în 2002
• Conditiile de viata ale populatiei din România – realizata de INS în 2002.
Multe din categoriile dezavantajate nu pot beneficia de servicii sociale specifice, existând carente în asigurarea serviciilor sociale pentru urmatoarele categorii dezavantajate sau în situatii de risc social:
- grupul copiilor defavorizati neinstitutionalizati
- grupul familiilor aflate în situatie de risc psiho-social;
- grupul persoanelor singure defavorizate
- grupul persoanelor vârstnice, în situatie de risc social
- grupul persoanelor cu handicap din familii
- grupul persoanelor adulte, fara adapost, inclusiv persoane provenite din orfelinate dupa împlinirea vârstei de 18 ani
- grupul persoanelor straine, aflate în situatia de refugiat pe teritoriul României, adapostiti pe raza municipiului Bucuresti;
- copii si adolescenti cu risc de abandon scolar si infractionalitate, dependenti de droguri sau alcool;
- somerii.

Din determinarile partenerului nostru - Fundatia IRECSON - realizate pe parcursul unor cercetari ce au avut ca obiective specifice: starea de sanatate, utilizarea timpului si conditii de viata, cu aplicare la nivel national, s-au retinut unele elemente de caracterizare a situatiei în domenul social din Mun. Bucuresti. Acestea, completate cu observatii si informari primite de la reprezentanti ai DAS – PMB, ai sectoarelor si ONG-urilor, au condus la retinerea urmatoarelor aspecte concrete din teritoriu:
• Organismele specializate ale administratiei locale (municipale) au resurse financiare limitate si nu dispun de personal specializat ceea ce nu le permite sa elaboreze si sa implementeze proiecte si programe ample si diversificate, cu impact semnificativ asupra categoriilor marginalizate de populatie;
• Exista, pe de o parte, o comunicare ineficienta între structurile de servicii sociale ale sectoarelor si Directia specializata a Primariei Capitalei, iar pe de alta parte între acestea si organizatiile neguvernamentale care activeaza în domeniul social. Acest fapt determina valorificarea ineficienta a resurselor si imposibilitatea articularii unei interventii integrate a acestor actori sociali în sprijinul persoanelor aflate în dificultate
• Serviciile sociale furnizate de APL se limiteaza la transferuri financiare catre cetatenii defavorizati, fapt de natura sa stimuleze dependenta acestora fata de sprijinul financiar oferit de stat. În plus nu exista masuri concrete pentru stimularea participarii active la solutionarea propriilor probleme, cresterea initiativei proprii si eliminarea descurajarii
• Comunicarea între grupurile aflate în dificultate si APL este redusa si nepermanenta, ceea ce induce neîncredere, lipsa de informare si neimplicare sociala. Aceasta este ilustrata de faptul ca doar procentul de cca. 1% din populatia Bucurestiului s-au adresat pentru sprijin structurilor specializate ale APL, din cei peste 16% care nu reusesc sa-si asigure nivelul minim de satisfacere a necesitatilor imediate.
B. Enumerarea grupurilor tinta, cu o estimare a numarului anticipat de beneficiari directi si indirecti.
Beneficiarii directi ai proiectului sunt:
• Grupului de parteneriat format din Directia de Asistenta Sociala a Primariei Municipiului Bucuresti si cele patru ONG-uri partenere, Fundatia IRECSON, Asociatia Casa Ioana, SNHFR-Buc., Fundatia MATCA-2000;
• APL, constituit din PMB, primariile sectoarelor 1-6, structurile specializate în servicii sociale ale acestora;
• ONG-uri ce actioneaza la nivelul Mun. Bucuresti, în principal în domeniul asistentei sociale identificate la peste 150, dupa Catalogul Societatii Civile editat de FDSC;
• Grupul institutiilor cu activitate în domeniul asistentei sociale de la nivelul AP (centrale), prin reprezentantele în plan teritorial (Mun. Bucuresti);
• Grupul personalitatilor, reprezentantilor oamenilor de afaceri si institutiilor mass-media;
Beneficiari indirecti ai proiectului sunt:
• Grupul persoanelor defavorizate si cu risc psiho-social din Mun. Bucuresti, estimat la peste 250.000 de persoane;
• Societatea civila din capitala.
Grupurile tinta au fost alese astfel, deoarece desemneaza actorii sociali relevanti în identificarea si rezolvarea problemelor sociale ce apar la nivelul Mun. Bucuresti.
Grupul reprezentantilor mass-media a fost individualizat în proiect deoarece are un rol determinant în reflectarea corecta a imagini actiunii sociale, în promovarea participativa si formativa a societatii civile, cu implicarea mediului de afaceri în rezolvarea acestei problematici.
Grupul de parteneriat în proiect a fost constituit si continua activitatea în cadrul Proiectului PHARE Dezvoltarea Societatii Civile 2000, Componenta PARTENER
Grupul persoanelor defavorizate si cu risc psiho-social din Mun. Bucuresti este beneficiarul principal al tuturor actiunilor de asistenta si suport ce vor fi derulate de grupul de parteneriat.

Grupurile tinta au fost delimitate în configuratia aratata pentru a se putea caracteriza, în limite rezonabile, coerent, specificitatea nevoilor si în acelasi timp structurarea obiectivelor si cailor de asistenta. Actiunile si activitatile, asigura:
- evidentierea necesitatilor la nivelul grupurilor tinta,
- corelarea resurselor cu nevoile existente într-o strategie unitara la nivelul comunitatii,
- organizarea de pachete de servicii pentru a se putea asigura implementarea prin proiecte sau programe corelate, astfel încât efectul sinergic sa contribuie la reducerea bugetului de timp consumat pâna la evidentierea de rezultate.
C. Relevanta proiectului pentru grupurile tinta;
Pentru institutiile administratiei publice locale, relevanta reiese din:
- identificarea modelelor de parteneriat si actiune sociala, pentru orientarea practica a actiunilor de asistenta sociala în conditiile existente în teritoriul Mun. Bucuresti;
- punerea în practica, în co-parteneriat, a Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Bucuresti, cu includerea altor ONG-uri si institutii furnizoare de servicii sociale;
- realizarea si permanentizarea unor noi canale de comunicare directa cu grupurile tinta si furnizorii de servicii;
- disponibilitatea permanenta a unor baze de date cu modele de parteneriat si asistenta sociala si analize realizate în conditii riguroase, utile în fundamentarea deciziilor;
- extinderea ofertei de tipuri de servicii pentru sprijinirea grupurilor de persoane aflate în dificultate;
- dezvoltarea de parteneriate durabile cu ONG-uri sau alti furnizori de servicii sociale, pentru realizarea de programe si proiecte în sprijinul grupurilor tinta aflate în dificultate.
Pentru organizatii si alti furnizori de servicii sociale relevanta proiectului rezida în:
- eficientizarea utilizarii resurselor proprii prin evitarea parelelismelor în gama de servicii si acoperirea grupurilor tinta;
- dezvoltarea colaborarii în actiuni cu impact pe termen lung si realizarea de parteneriate durabile, ce conduc la întarirea capacitatilor lor institutionale si operationale;
- realizarea autoevaluarilor periodice pentru a se determina nivelul de satisfacere a nevoilor grupurilor tinta pentru care opereaza.
- dezvoltarea de parteneriate durabile cu Administratia Publica Locala pentru realizarea unor programe specifice.
Relevanta proiectului pentru obiectivele programului;
Prin prisma obiectivului general, proiectul este relevant deoarece:
• sprijina dezvoltarea parteneriatuluui durabil între Directia Generala de Asistenta Sociala a Primariei Municipiului Bucuresti si ONG-uri cu actiune în domeniul serviciilor sociale;
• încurajeaza identificarea nevoilor locale si utilizarea eficienta si coerenta a resurselor locale si atrase;
• contribuie la adaptarea cadrului de colaborare între APL si ONG în functie de necesitatile concrete la nivelul Mun. Bucuresti.
Relevanta proiectului pentru prioritatile programului.
Prin prisma obiectivului specific, proiectul este relevant deoarece:
• dezvolta modele si abilitati necesare unor parteneriate eficiente si durabile între Directia Generala de Asistenta Sociala a Primariei Municipiului Bucuresti si ONG-uri din domeniul serviciilor sociale;
• utilizeaza metodologii de lucru coparticipative, realizeaza un grup de lucru stabil si activ, care constituie nucleul de cristalizare pentru antrenarea altor parteneri sociali în rezolvarea problemelor sociale la nivelul municipiului Bucuresti.