C.  ZONA  CENTRALĂ.

 

 

CP - SUBZONA CENTRALĂ SITUATĂ ÎN LIMITELE ZONEI  DE

        PROTECȚIE A VALORILOR ISTORICE ȘI ARHITECTURAL URBANISTICE.

 

 

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

 

Partea din zona centrală care este situată în interiorul limitelor de protecție a valorilor istorice și arhitectural urbanistice păstrează  fragmentar  țesutul urban rezultat din succesiunea diferitelor etape de precizare a tramei stradale ca trasee și profile și de reconstrucție spontană sau bazată pe regulamente urbanistice ori proiecte. Această zonă  conține marea majoritate a monumentelor de arhitectură din București, înscrise în lista monumentelor sau propuse a fi înscrise conform studiului de fundamentare, între care se găsesc cele mai importante și mai reprezentative clădiri destinate funcțiunilor publice, biserici sau foste clădiri rezidențiale de mare valoare istorică, arhitecturală și memorială, adăpostind acum diferite alte funcțiuni, precum și clădiri de locuit.

 

Valoarea deosebită a zonei constă în existența într-un perimetru ușor de parcurs pietonal a unor areale aparținând diferitelor perioade istorice care sunt suficient de ample pentru a conferi imagini coerente bine definite pentru anumite etape de dezvoltare urbanistică și de rezonanță la principalele curente ale arhitecturii europene. În același timp, alăturarea și articularea acestor areale conferă o remarcabilă diversitate, accentuată de menținerea punctuală a unor importante monumente medievale. Regulamentul urmărește păstrarea caracterului și particularităților fiecăruia dintre segmentele caracteristice ale cadrului construit,  în scopul  menținerii diversității și accentuării prestigiului cultural al zonei centrale.

 

CP - subzona centrală situată în limitele zonei de protecție a valorilor istorice și arhitectural urbanistice se compune din:

 

CP1 - subzona centrală în care se menține configurația țesutului urban tradițional conținând o parte din zona protejată, restul fiind inclus în zonele CP2, CP3, CP4, M și L. Zona  protejată, în ansamblul perimetrului care include aceste subzone, este alcătuită din două tipuri morfologice dominante în care se înscriu volumele singulare ale unor clădiri publice și de cult:

 

-         clădiri  medii și înalte (P+6 niveluri și peste), dispuse pe aliniament și alcătuind fronturi relativ  continue la stradă (de exemplu - Bulevardele Magheru, Bălcescu, I. C. Brătianu, Elisabeta,  Kogălniceanu, Ferdinand, Hristo Botev, C. A. Rosetti - Maria Rosetti  și străzile Vasile Lascăr, Batiștei, Brezoianu );

 

-         clădiri cu puține niveluri (dominant P+1 - P+3 niveluri și unele inserții mai înalte), alcătuind fronturi continue sau discontinue dispuse pe aliniament sau retrase de la aliniament (de exemplu vadurile comerciale tradiționale Calea Moșilor,  Calea Griviței și Calea Călărașilor sau Calea Dorobanți, B-dul. Regina Maria, B-dul. 11 Iunie, B-dul. Lascăr Catargiu,  B-dul. Dacia, B-dul. Mărășești, Străzile Traian, Mântuleasa, Nicolae Iorga, Th.  Masaryk, Bibicescu, Polonă, Caimatei, Jean Louis Calderon, Știrbei Vodă, Mihai Eminescu, Vasile Conta, Pitar Moș, Căderea Bastiliei, zona Bucur, Zona Antim, alte străzi cu caracter în general rezidențial).

 

?       Regulamentul favorizează ridicarea prestigiului și atractivității acestei zone, prin menținerea caracteristicilor și creșterea coerenței cadrului construit și prin diversificarea selectivă a funcțiunilor.

 

În interiorul acestei zone, datorită unor particularități bine conturate, a fost pusă în evidență următoarea unitate teritorială de referință:

 

     CP1a - subzona centrală suprapusă peste nucleul istoric (segmentul Lipscani – delimitat de str. Doamnei, B-dul. I. C. Brătianu, Splaiul Independenței și Calea Victoriei și segmentul Sf. Gheorghe – delimitat de străzile: Colței, G-ral I. Florescu, Radu Calomfirescu, Hristo Botev, Calea Călărașilor, Bărăției, B-dul I. C. Brătianu, Jacques Elias). Aceste segmente, separate de B-dul. I. C. Brătianu deschis în sec. XX, păstrează, alături de vestigii și monumente medievale, o mare parte a centrului comercial datând din sec. XIX, format din clădiri alcătuind fronturi continue dispuse pe aliniament cu parter comercial și unul sau mai multe niveluri. Zona beneficiază de un statut maxim de protecție - se protejează valorile arhitectural - urbanistice, istorice și de mediu natural în ansamblul lor, trama stradală, fondul construit, caracterul și valoarea urbanistică; sunt permise intervenții care conservă și potențează valorile existente.

 

?       Prin prevederile regulamentului se urmărește revitalizarea acestei zone cu întărirea caracterului specific de polarizare comercială și atractivitate pietonală, într-un cadru arhitectural-urbanistic tradițional protejat și ale cărui caracteristici de ansamblu și de detaliu se mențin și se pun în valoare.

 

CP2 - subzona Dealului Patriarhiei și a Dealului Radu Vodă - constituie ansambluri protejate  

           cu un caracter aparte și o localizare particulară în peisaj.

 

?       Regulamentul favorizează menținerea particularităților arhitecturale, urbanistice și peisagistice ale celor două areale protejate.

 

CP3 - subzona centrală formată din inserții de clădiri realizate în ultimele decenii în          

           interiorul zonei protejate - ansamblul Sălii Palatului.

 

?       Prevederile regulamentului mențin nealterat caracterul unitar, reprezentativ pentru o anumită etapă a arhitecturii românești postbelice.

 

CP4 - subzona  nucleului central comercial și de afaceri – pusă în evidență datorită

           importanței tradiționale și potențiale pentru funcțiuni de prim rang, reprezentative 

           pentru Capitală.

 

?       Prin regulament se accentuează caracterul  nucleului tradițional comercial și de afaceri, precum și reprezentativitatea contemporană prin respectarea reperelor de continuitate și de diversitate a culturii urbane anterioare, denotată de cadrul construit existent.

 

Întreaga zonă centrală protejată face parte din P.U.Z. - ZONE CONSTRUITE PROTEJATE al cărui regulament detaliază prevederile Regulamentului Local de Urbanism.

 

Orice intervenție în zona protejată necesită avizul Ministerului Culturii.

 

În vederea autorizării clădirilor noi cu funcțiuni care se încadrează în specificul zonei, este necesară elaborarea și aprobarea unor documentații de urbanism PUD / P.U.Z. cu ilustrarea modului de inserție volumetrică în cadrul arhitectural – urbanistic existent.

 

Pentru intervenții în spațiul public (mobilier urban, pavimente, vegetație, etc.), neincluse în acest regulament, se vor întocmi proiecte pe ansamblul subzonei centrale suprapusă peste nucleul istoric (subzona Lipscani și subzona Sf. Gheorghe) ce vor fi avizate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței  și de Ministerul Culturii.

 

 

SECȚIUNEA I: UTILIZARE  FUNCȚIONALĂ

 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI  ADMISE

 

CP1 + CP1a - se mențin neschimbate acele utilizări inițiale ale clădirilor care corespund cerințelor actuale sau se admite revenirea la acestea (Bursa de Valori). Se admit conversii ale funcțiunilor în condițiile în care orice schimbare de destinație a clădirilor monument de arhitectură  și din centrul istoric se avizează conform legii;

-  se admit conversii funcționale compatibile cu caracterul zonei și cu statutul de protecție al clădirilor pentru: funcțiuni publice de interes supramunicipal și municipal, administrative, culturale, de învățământ, funcțiuni terțiare superioare, media, edituri, agenții, comerț, servicii profesionale și personale, recreere și turism, locuințe;

   - se admite extinderea vadurilor comerciale pe toate străzile din cadrul Centrului Vechi

            (CP1a) și utilizarea pentru funcțiuni atractive pentru turism a curților clădirilor, a

            subsolurilor și a mansardelor;

-  se recomandă în  u.t.r. CP1a o notă de specializare a străzilor, mai ales pietonale, prin predominanța fie a unui comerț de obiecte de artă, bijutierii și consignații, fie a unor cafenele, ceainării, mici restaurante specializate, distracții, mici hoteluri, pensiuni, cluburi, sedii ale unor asociații etc.;

- se admite acoperirea cu sticlă a curților închise sau în formă de U, în vederea transformării lor în spații funcționale interioare;

- se vor menține activitățile productive manufacturiere compatibile cu statutul zonei centrale protejate și atractive pentru turismul cultural; activitățile incompatibile vor face obiectul unor programe de conversie sau  relocare;

-         în cazul conversiei și extinderii funcțiunilor din clădirile actuale, ca și în cazul introducerii unor noi funcțiuni și al reconstrucției unor clădiri fără valoare, vor fi dispuse la parterul clădirilor și, eventual, în curți, acele funcțiuni care permit accesul liber al locuitorilor și turiștilor.

 

CP2– se mențin funcțiunile actuale.

 

CP3 – se admit conversii ale locuințelor în alte funcțiuni și se admit completări cu funcțiuni complementare în subteran (comerț, serviciu, recreere, parcaje)

 

CP4 – constituind o zonă principală de polarizare a comerțului și serviciilor, în cazul conversiei funcțiunilor din clădirile actuale și în cazul reconstrucției unor clădiri fără valoare, se vor dispune funcțiuni comerciale și servicii de primă categorie, compatibile cu prestigiul Capitalei – birouri, hoteluri, servicii publice și de interes general;

- la parter spre stradă, cu excepția spațiilor de acces la nivelurile superioare și a pasajelor spre curtea interioară, se vor dispune funcțiuni care permit accesul liber al locuitorilor și turiștilor, având preponderent caracter de comerț și servicii de standard ridicat: magazine de lux, magazine specializate, restaurante, cofetării, cafenele, baruri, agenții, bănci și oficii bancare, anticariate, consignații, galerii de artă, reprezentanțe comerciale, birouri diverse, servicii colective și personale, distracții, servicii pentru recreere etc.

 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 

CP1  - se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni numai în cazul menținerii unei ponderi a acestora de minim 30% din aria construită desfășurată, atât pe ansamblul subzonei, cât și pe fiecare operațiune urbanistică - de exemplu, de reabilitare a unei insule;

-        se admit restaurante de orice tip care comercializează pentru consum băuturi  alcoolice numai la o distanță de minim 100 metri de instituțiile publice supramunicipale și municipale și de lăcașurile de cult;      

-        se admit fronturi în care la parter publicul să nu aibă acces cu condiția ca lungimea unor astfel de segmente să nu depășească 40 metri și să grupeze cel mult două construcții adiacente;

-        se admit extinderi sau reconstrucții ale clădirilor existente lipsite de valoare cu 

      următoarele două condiții:

                        (1) - funcțiunea propusă să nu stânjenească vecinătățile sau, în caz contrar,                           proiectul să demonstreze eliminarea sursei de incomodare sau poluare;           

                        (2) - proiectul să asigure ameliorarea aspectului construcției și amenajărilor și                             

                                  o mai bună integrare în zona protejată.

 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI  INTERZISE

 

CP1 - se interzic următoarele utilizări:

-         activități care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt incompatibile cu

statutul de zonă protejată;

-         activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-         construcții provizorii de orice natură;

-         dispunerea pe fațade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile și a antenelor  pentru  telefonie mobilă;

-         cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor dacă acestea nu au caracter tehnic; 

-         dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura clădirilor și deteriorând finisajul acestora;

-         depozitare en-gros;

-         depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-         activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile        publice sau din instituțiile publice;

-         depozitări de materiale refolosibile;

-         platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-         lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și        construcțiile de pe parcelele adiacente;

-         orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

 

 

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME,     DIMENSIUNI)

 

CP1 + CP1a + CP2 + CP3 + CP4 - – se menține parcelarul existent cu următoarele condiții:

-         în cazul clădirilor cu înălțimi sub P+4 niveluri se consideră construibile parcelele având minim 150 mp și un front la stradă de minim 8,0 m pentru construcțiile înscrise între două calcane laterale și de minim 10,0 metri în cazul construcțiilor cuplate și izolate; parcelele sub 150 mp. pentru a deveni construibile, este necesar să se comaseze cu una dintre parcelele adiacente;

-         în cazul clădirilor cu noi cu înălțimi peste P+4 niveluri se consideră construibile parcelele având minim 400 mp. și un front la stradă de minim 12,0 m pentru construcțiile înscrise între două calcane laterale și de minim 15,0 metri în cazul construcțiilor cuplate și izolate; parcelele sub 400 mp pentru a deveni construibile, este necesar să se comaseze cu una dintre parcelele adiacente;

-         în cazul comasării parcelelor din zona protejată se vor menține amprentele vechii lotizări prin tratarea arhitecturală și prin amenajările din curți - dalaje, parapete, jardiniere fixe, plantații etc.;

-         în cazuri speciale, în zone cu parcelări  protejate, în vederea menținerii caracterului specific al parcelării pot fi considerate construibile parcelele sub 150 mp. pe baza unor documentații de urbanism PUD însoțite de ilustrare de temă și desfășurări stradale.

 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

 

CP1 + CP4 - construcțiile vor fi dispuse pe aliniament sau vor fi retrase de la aliniament, conform caracterului străzii cu următoarele condiții:

-         în cazul în care pe parcelele învecinate construcțiile sunt retrase de la aliniament se va respecta retragerea existentă; dacă retragerile sunt inegale se va respecta retragerea dominantă pe stradă, instituită prin regulamentele anterioare, evidențiată prin clădiri mai noi și în stare bună;

-         în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcție dispusă pe aliniament, iar pe cealaltă latură cu o construcție în stare bună sau cu o clădire monument de arhitectură retrasă de la aliniament, noua clădire va fi dispusă pe aliniament, dar se va racorda la alinierea retrasă, pentru a nu evidenția un calcan ; 

-         în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcție retrasă de la aliniament, iar pe cealaltă latură cu o construcție neviabilă iar caracterul străzii indică tendința clădirilor mai noi de a se retrage de la aliniament conform regulamentelor anterioare, de regulă cu 4.0 metri, noua clădire se va retrage de la aliniament conform retragerii existente; 

-         la intersecțiile dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12,0 metri pe străzile de categoria I și a II-a și de 6,0 metri pe străzile de categoria a III-a;

-         în cazul unei parcele de colț situată într-o intersecție constituită pe celelalte colțuri cu 1 – 3 clădiri având colțurile teșite conform regulamentelor anterioare, aliniamentul va prelua dimensiunea existentă a teșiturii.

 

CP1a – clădirile vor fi amplasate pe aliniament cu unele excepții prevăzute în P.U.Z. – Zone

            Construite Protejate (Str. Ion Ghica, Str. Blănari - unele clădiri în redane, retrase de la    

            aliniament).

 

CP2 - se menține situația existentă cu luarea în considerare a posibilității completării laturii sudice a Palatului Patriarhal și punerea în valoare a curții de onoare din partea de est;

-        așezarea clădirilor se va face pe aliniament în zona dintre Aleea Dealul Mitropoliei și Strada Ienăchiță Văcărescu; în restul zonei se vor admite retrageri conform P.U.Z. – Zone Construite Protejate.

 

CP3  - se menține neschimbată situația existentă de raportare la aliniament.

 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 

CP1 + CP4  - se va menține situația actuală dominantă a regimului de construire, continuu sau discontinuu;

 

-         banda  de  construibilitate  față de alinierea clădirilor va fi de maxim 15,0 metri în cazul clădirilor cu înălțimi  de până la P+4 niveluri și de maxim 20.0 metri în cazul clădirilor cu înălțimi  de peste  P+4 niveluri, cu condiția respectării distanței de 5 metri față de limita posterioară;

 

-         în cazul fronturilor continue,  clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe  ambele  limite  laterale  ale  parcelelor până la o distanță maxim 15,0 metri  dacă clădirile au până la  P+4  niveluri și de maxim 20,0 metri dacă clădirile au peste P+4 niveluri și se vor retrage față de limita posterioară  a parcelei la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

                

-         în cazul fronturilor discontinue, în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage la o distanță egală cu minim 1/3 din înălțime, dar nu mai puțin de 3,0 metri; se admit retrageri de minim 3,0 metri la construcțiile cu P+2 niveluri având pe fațada laterală ferestre de la încăperi principale precum și la construcțiile cu P+3,4 niveluri având pe fațada laterală ferestre de la încăperi în care nu au loc activități permanente și deci care nu necesită lumină naturală; pentru clădirile mai înalte de P+4 niveluri retragerea minimă va fi de 4,0 metri;

 

-  în cazul în care clădirea se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente retrase față de limitele parcelelor, se va dispune izolat și se va retrage față de ambele limite laterale ale parcelei la o distanță egală cu minim 1/3 din înălțime dar nu mai puțin de 3,0 metri; se admit distanțe de minim 3,0 metri la construcțiile cu P+2 niveluri având pe fațada laterală ferestre de la încăperi principale și la construcțiile cu P+3,4 niveluri având pe fațada laterală ferestre de la încăperi în care nu au loc activități permanente și deci care nu necesită deci lumină naturală; pentru clădiri mai înalte retragerea minimă va fi de 4,0 metri;

 

-         se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta este și linia de separație față de o clădire publică retrasă de la limita laterală a parcelei sau față de o biserică ortodoxă; în aceste cazuri retragerea minimă va fi de 4,0 metri;

 

-         clădirile care alcătuiesc fronturi discontinue se vor retrage față de limita posterioară a parcelei la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă,  dar nu mai puțin de 5.0 metri.

 

CP1a – clădirile pot fi amplasate pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor, fiind acceptate depășiri ale bandei de construibilitate conform P.U.Z. - ZONE CONSTRUITE PROTEJATE

 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE  FAȚĂ DE ALTELE  PE ACEEAȘI PARCELĂ

 

CP1 - se menține neschimbată situația existentă; dacă din necesități funcționale sunt necesare unele completări, extinderi sau demolări ale clădirilor situate în planul secundar, acestea se vor efectua pe baza studiilor de impact în zona protejată, avizate conform legii.

-         clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea la cornișe a   celei mai înalte dintre ele; distanța se poate reduce la 1/4 din înălțime numai în cazul  în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități ce necesită lumină naturală;

-         curțile închise vor avea o suprafață de minim 30,0 mp. cu condiția ca cel puțin una din dimensiunile în plan ale curții să fie de minim 1/2 H.

 

CP1 + CP1a + CP3 + CP4 - se admite acoperirea curților închise sau în formă de U la clădirile cu funcțiuni de birouri, hoteluri, comerț, recreere care pot deveni astfel   spații funcționale de tip galerii, hall-uri, zone de recepție, săli de expoziție, etc.       

 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII  ȘI  ACCESE

 

CP1 + CP2  + CP3 + CP4 - parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din  proprietățile învecinate;

-         în cazul fronturilor continue la stradă se va asigura un acces carosabil în curtea   posterioară printr-un pasaj care să permită accesul autovehiculelor de stingere a  incendiilor;

-         în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

 

CP1 + CP1a + CP4 – se recomandă amplificarea circulației pietonale prin crearea pasajelor și

           deschiderea curților cu funcțiuni atractive pentru pietoni.

 

ARTICOLUL 9 -  STAȚIONAREA  AUTOVEHICULELOR

 

CP1 + CP2 + CP3 + CP4 - staționarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, 

            deci în afara circulațiilor publice;

-         în cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare; aceste parcaje se vor situa la distanța de maxim 150 metri.

 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA  MAXIMĂ  ADMISIBILĂ  A  CLĂDIRILOR

 

CP1 + CP4  - înălțimea maximă admisibilă este egală cu distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

-         în cazul în care într-o intersecție  există deja o marcare pe colț a poziției favorizate a clădirilor printr-un plus de înălțime, se admite pentru o nouă clădire de colț depășirea în planul fațadei a înălțimii maxime admisibile cu unul sau două niveluri pe o lungime de maxim 15,0 metri de la intersecție, peste care pot urma alte două niveluri retrase în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade după cum urmează:

 

Lățimea străzii

între aliniamente(metri)

/ profile standard actuale

Înălțimea maximă admisă

(metri)

Număr niveluri convenționale (3.0 metri)

Număr niveluri suplimentare admise *):

 (A) retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri și tangenta la 45 o la acesta

(B) în planul fațadei la clădirile de colț pe o lungime de maxim 15 metri, apoi retrase (A)

Sub 9 metri

7 - 10

P+1+M, P+2

(A) - 1 nivel; (B) - 1 nivel

9,01 – 11,00

Carosabil - 7 m. + trotuare 2x1,5 m. =10  metri (categoria III)

12

P+2 +M

(A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel

11,01 – 13,00

Carosabil 7 m. + trotuare 2x 3 metri =13 metri (categoria III)

13

P+3

(A)  - 2 niveluri; (B) - 1 nivel

13,01 – 16,00

16

P+4

(A)  - 2 niveluri; (B) - 1 nivel

16,01 – 19,00

19

P+5

(A)  - 2 niveluri;  (B) - 2 niveluri

19,01 – 22,00

Carosabil – 14 m. + trotuare 2x4 = 22  m .(categoria II)

22

P+6

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

22,01 – 25,00

25

P+7

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

25,01 – 27,00

Carosabil – 14 m. + trotuare 2x6 = 26  m. .(categoria II)

27

P+8

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

27,01 – 30,0

30

P+9

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

30,1 – 33,00

Carosabil – 21 m. + trotuare 2x6 = 33  m.(categoria I)

33

P+10

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

33,01 – 36,00

36

P+11

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

36,01 – 39,00

39

P+12

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

39,01 – 42,00

42

P+13

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

42,01- 45,00 și peste

Carosabil – 28 m. + trotuare 2x8 metri = 44 m.

45

P+14

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

*) în toate cazurile în care construcțiile au acoperiș cu pante de peste 45 grade se admite mansardarea.

 

CP1+ CP4 – în cazul fronturilor continue, atunci când noua construcție depășește ca înălțime o construcție alăturată viabilă, este obligatoriu ca volumul care se înalță peste calcanul existent să fie retras de la limita de proprietate cu minim 3,0 metri în cazul clădirilor până la P+4 niveluri și cu 4,0 în cel al clădirilor peste P+4 niveluri, pentru a fi tratat ca fațadă laterală;

-         pentru construcțiile cuplate la calcanul unei clădiri existente viabile este obligatorie preluarea “conturului” calcanului acesteia în zona vizibilă din domeniul public;

-         se interzice autorizarea clădirilor care aduc noi calcane în imaginea zonei centrale;

-         în cazul racordării între străzi cu lățimi diferite, cu clădiri având regim diferit de înălțime, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 50,0 metri dacă strada are 6 sau 4 fire de circulație și pe o lungime de 25,0 metri dacă strada are 2 fire de circulație; în cazul în care diferența este mai mare de două niveluri, racordarea se va face în trepte.

 

CP1a - se păstrează înălțimile existente, preluându-se cotele clădirilor învecinate . În punctele recomandabile (intersecții, planuri de închidere a unor perspective locale) se pot propune înălțimi mai mari cu un nivel,  în planul fațadei sau retras, justificate prin studii de volumetrie.

 

CP2 + CP3 - se va menține configurația existentă;

           

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 

CP1 + CP1a + CP2 + CP3 + CP4 - orice intervenție asupra monumentelor de arhitectură 

             declarate sau propuse a fi declarate, se va putea realiza numai în condițiile legii;

-         orice intervenție asupra fațadelor existente, ca și modul de realizare al unor noi construcții,  completări sau extinderi, elemente de mobilier urban ori de reclamă, necesită  studii  de specialitate, avizate conform legii;

-         arhitectura noilor clădiri se va subordona cerințelor de coerență a secvențelor particulare de țesut urban și va participa la punerea în valoare a caracteristicilor dominante ale acestuia printr-o expresie arhitecturală contemporană; aceasta va ține seama de caracterul zonei și de caracteristicile clădirilor învecinate în ceea ce privește:

-         volumetria – simplitatea volumelor, adecvarea scării, controlul imaginii din toate direcțiile din care volumul este perceput în relație cu cadrul construit în care se inserează, armonizarea modului de acoperire, evitarea evidențierii unor calcane, evitarea impactului vizual al unor lucrări tehnice,  etc.;

-         arhitectura fațadelor – armonizarea cu scara străzii ca ritm al liniilor de forță verticale și orizontale și ca frecvență a elementelor–accent, armonizarea cu vecinătățile imediate ca proporții ale elementelor arhitecturale, ca relief al fațadei, ca transparență a balustradelor balcoanelor și logiilor, etc.;

-         materiale de construcție -  armonizarea texturii finisajelor cu cea a clădirilor învecinate, evitarea materialelor care pot compromite integrarea în caracterul zonei, respectarea materialelor construcției inițiale în caz de refacere și extindere;

-         culoare – armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectarea ambianței cromatice a străzii, sublinierea eventuală a ritmului fațadelor etc.;

-         în vederea autorizării se vor prezenta studii suplimentare de inserție pentru noile clădiri sau pentru intervenții asupra clădirilor existente ( ilustrări grafice, fotomontaje, machete);

-         se interzic imitații stilistice după arhitecturi străine zonei, realizarea unor false mansarde, imitații de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente sau strălucitoare;

-         se interzice desfigurarea arhitecturii fațadelor și deteriorarea finisajelor prin tratarea vitrinelor și a registrului parterului sau prin instalarea firmelor și a panourilor de afișaj, inclusiv a sistemelor de iluminare a acestora ;

-         elementele de mobilier urban vor respecta valoarea zonei protejate și arhitectura clădirilor.

CP1a - în cazul utilizării funcționale a mai multor parcele pentru o nouă construcție, se va        menține exprimarea în plan și în arhitectura fațadelor a amprentelor parcelarului inițial.

CP3 – se va menține unitatea originală a fronturilor  Pieței Sălii Palatului.

CP4 - noile intervenții vor urmări creșterea gradului de coerență, vor respecta caracterul arhitecturii nucleului central din perioada interbelică și vor accentua prin arhitectura noilor clădiri, prin amenajările exterioare și prin elementele de mobilier urban, firme, reclame, iluminat nocturn, vegetație, importanța și atractivitatea zonei tradiționale de maximă polaritate comercială și de afaceri a Capitalei.

 

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII  DE  ECHIPARE  EDILITARĂ

 

CP1 + CP1a + + CP2  + CP3 + CP4 - toate construcțiile noi sau reabilitate vor fi racordate la

            rețelele edilitare publice de apă, canalizare;

-         în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul  autorității competente care administrează resursele de apă;

-         la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

-         se va asigura evacuarea rapidă a apelor meteorice din spațiile accesibile publicului la rețeaua de canalizare;

-         noile clădiri vor fi echipate fie cu o antenă colectivă și o rețea de videocomunicații conform reglementărilor tehnice în vigoare, fie cu un branșament la rețeaua cablată;

-         toate noile branșamente pentru electricitate și telecomunicații vor fi realizate îngropat;

-         se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit și a antenelor pentru telefonia mobilă.

-         cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți   (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau  industriale.

 

ARTICOLUL 13 - SPAȚII  LIBERE  ȘI  SPAȚII  PLANTATE

 

CP1 + CP1a + CP2  + CP3 + CP4 - spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

-         curțile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de mobilier urban, plantații  decorative, inclusiv pe fațade;

-         spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 40 mp.;

-         se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

-         elementele fixe de mobilier urban din spațiile accesibile publicului se vor subordona caracterului zonei, necesitând aceleași avize de specialitate ca și construcțiile.

 

 

 

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

 

CP1+ CP2 + CP4 - se va menține caracterul existent al împrejmuirilor astfel:

-         în cazul fronturilor retrase de la aliniament, gardurile spre stradă vor avea, conform regulamentelor anterioare, înălțimea de minim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 m., partea superioară fiind transparentă realizată din fier forjat sau plasă metalică și vor putea fi dublate de gard viu; poate fi autorizată o înălțime diferită în cazul reconstrucției sau restaurării unei împrejmuiri existente sau pentru a permite racordarea la o împrejmuire existentă;

-         stâlpii de susținere în cazul în care nu sunt metalici, se vor armoniza cu finisajul clădirii principale și al gardurilor alăturate;

-         porțile se vor armoniza cu împrejmuirea;

-         pe limitele laterale și posterioare gardurile vor fi opace și vor avea înălțimea maximă de 2.50 metri; această înălțime permite mascarea față de vecinătăți a garajelor, serelor etc.;

-         construcțiile publice vor putea face excepție ca dimensiuni și calitate a decorației gardurilor și porților de intrare care se vor armoniza cu arhitectura clădirii.

 

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI  MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

                            

ARTICOLUL 15 - PROCENT  MAXIM  DE  OCUPARE  A  TERENULUI (POT %)

 

CP1 + CP1a  + CP2 + CP3 + CP4  - POT maxim = 70%;

-         în cazul unor extinderi sau noi inserții se admite acoperirea restului curții în proporție de 80% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (H = 8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole etc.;

-         în mod excepțional, în cazul construcțiilor care sunt delimitate pe toate laturile de domeniul public, al celor care sunt înconjurate pe trei laturi de calcane ale unor construcții existente valoroase sau al celor care refac o construcție valoroasă dispărută, POT poate ajunge până la 100%;

-         POT 100% poate fi admis și în cazul  acoperirii integrale cu luminator a curților închise sau în formă de U;

-         pentru funcțiunile publice se vor respecta normele în vigoare sau tema specifică.

 

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT  MAXIM  DE  UTILIZARE  A  TERENULUI (CUT)                     

CP1a  - CUT maxim 1,9 mp. ADC / mp. teren.

 

CP1 + CP2 + CP3 + CP4 - în cazul unor extinderi sau noi inserții se admite CUT maxim  =  3,0 mp. ADC / mp. teren

-         pentru parcelele cu suprafața mai mică de 350 mp. sau cu raport între laturi mai mare de 1/5, CUT maxim 1,9 mp. ADC / mp. teren.

-      pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului;

-         în cazul mansardelor, aria suplimentară convențională = maxim 0,6 x arie nivel curent.

 

 

CA - ZONA CENTRALĂ SITUATĂ ÎN AFARA LIMITELOR ZONEI

         PROTEJATE

 

 

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI.

 

Zona situată în afara zonei protejate se compune din următoarele subzone:

 

CA1 - Subzona  centrală cu funcțiunea de centru de afaceri cu clădiri de înălțime medie, mare   

           și cu accente peste 45 metri, cu regim de construire continuu și discontinuu;

 

CA2 - Subzona centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente peste 45 metri, cu regim de construire continuu sau discontinuu;

 

Pentru teritoriul definit prin H.G. 129/1998 ca “Zona de interes național BUCUREȘTI 2000” prezentul regulament are un caracter orientativ, autorizațiile de construire urmând a fi eliberate în baza unui plan urbanistic special elaborat pentru acest teritoriu delimitat după cum urmează: la nord - Splaiul Independentei de la intersecția cu Str. Uranus și până la intersecția cu B-dul Corneliu Coposu; Calea Călărașilor până la intersecția cu Str. Orzari; Str. Orzari și Str. Episcop Damaschin; la est - Șos. Mihai Bravu de la intersecția cu Str. Episcop Damaschin și până la intersecția cu Calea Dudești;  la sud - Calea Dudești de la intersecția cu Șos. Mihai Bravu și până la Str. Brăilița;             Str. Zizin; Str. Foișorului de la intersecția cu Str. Zizin până la intersecția cu Calea Vitan; Calea Vitan de la intersecția cu Str. Foișorului până la intersecția cu B-dul Octavian Goga; B-dul Octavian Goga; B-dul Mărășești; Str. Mitropolit Nifon; B-dul George Coșbuc până la intersecția cu B-dul Tudor Vladimirescu; la vest -            B-dul. Tudor Vladimirescu; Str. Izvor; Str. B. P. Hașdeu.

 

?       Prevederile regulamentului, asigură o mare diversitate a ofertei pentru noi investiții, urmăresc extinderea zonei centrale tradiționale  în concordanță cu cerințele funcționale și arhitectural – urbanistice actuale și permit aplicarea concluziilor concursului internațional “București 2000”. Totodată, provoacă punerea în valoare într-o configurație - replică actuală a axului interbelic B-dul. Magheru – Bălcescu -  a unui nou ax major nord – sud între Piața Victoriei și Palatul Parlamentului, cu prelungire spre cartierele sudice ale Capitalei (având pe parcurs un nod major cu un deosebit potențial reprezentativ la intersecția axului Academiei Militare cu un dublu ax către Gara de Nord).

 

 

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.

 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

 

CA1 + CA2  - se admit funcțiuni de interes general specifice unui centru de afaceri:

-         sedii de companii și firme în clădiri specializate pentru birouri;

-         servicii financiar-bancare și de asigurări;

-         servicii autonome avansate (manageriale, tehnice și profesionale);

-         servicii pentru cercetare-dezvoltare;

-         servicii de formare - informare;

-         biblioteci, mediateci;

-         poșta și telecomunicații (releu infostructură);

-         edituri, centre media;

-         activități asociative diverse;

-         hoteluri pentru turismul de afaceri și alte spații de recepție;

-         expoziții, centre și galerii de artă;

-         servicii profesionale, colective și personale, servicii specializate pentru comerț și

             pentru  funcționarea zonei centrale, servicii pentru transporturi;

-         agenții diverse (imobiliare, de turism etc.)

-         restaurante, cofetării, cafenele, baruri, terase;

-         centre comerciale, magazine cu plaza interioară, galerii comerciale, comerț cu obiecte  

de  artă etc.;

-         cazino, dancing, cinema;

-         centre de recreere și sport în spații acoperite;

-         mici unități productive manufacturiere și de depozitare mic-gros legate de funcționarea zonei centrale;

-         locuințe cu partiu special având incluse spații pentru profesiuni liberale;

-         parcaje  multietajate de descongestionare a circulației în zona centrală protejată.

 

CA1 + CA2 - se admit funcțiuni publice reprezentative de importanță supramunicipală și sedii ale unor organisme internaționale și zonal – europene, și amenajări publice        (străzi și piațete pietonale, scuaruri, plantații decorative, reclame, mobilier urban și elemente de artă decorativă).

 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

 

CA1 + CA2 - se admit clădiri cu funcțiuni care nu permit accesul liber al publicului, cu condiția ca, la nivelul parterului și mezaninului, frontul spre stradă să fie destinat unor spații accesibile locuitorilor și turiștilor - comerț, expoziții, restaurante, recreere, servicii personale și colective etc.;

-         se admit la parterul clădirilor funcțiuni care nu permit accesul liber al publicului numai cu condiția  ca acestea să nu reprezinte mai mult de 30% din frontul străzilor și să nu se grupeze mai mult de două astfel de clădiri (cca. 40.0 metri desfășurare de front);

-         se admit locuințe la nivelurile superioare ale clădirilor având alte funcțiuni, de preferință un partiu special de adaptat zonei centrale de afaceri;

-         se admite conversia în alte funcțiuni a locuințelor situate în clădiri existente cu condiția menținerii a unei ponderi a locuințelor de minim 30 % din totalul ariei construite desfășurate;

-         se admit restaurante de orice tip cu condiția ca unitățile care comercializează  pentru consum băuturi  alcoolice să fie situate la o distanță de minim 100 metri de instituțiile  publice reprezentative și de lăcașele de cult;

-         se mențin unitățile productive actuale cu condiția asigurării compatibilității ca funcționare și aspect cu zona centrală.

 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

 

CA1+ CA2 - se interzice epuizarea rezervei de teren liber pentru centrul de afaceri prin admiterea neselectivă a unor funcțiuni inferioare statutului acestei zone.

 

CA 1+ CA 2 - sunt interzise următoarele tipuri de activități și de lucrări:

-         activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-         construcții provizorii de orice natură;

-         dispunerea pe fațade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile și a antenelor  pentru  telefonie mobilă;

-         dispunerea de piloneți zăbreliți pe terase, cu excepția clădirilor tehnice și  industriale;

-         dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura clădirilor și deteriorând finisajul acestora;

-         depozitare en-gros;

-         depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-         activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile    

      publice sau din instituțiile publice;

-         depozitări de materiale refolosibile;

-         stații de întreținere auto cu capacitatea peste 5 mașini;

-         spălătorii chimice;

-         platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-         lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

-         orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

 

 

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.

 

 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI).

 

CA1 + CA2– în zonele cu parcelar constituit se va menține condiția generală de

            construibilitate a parcelelor, și anume:

-         în cazul clădirilor cu înălțimi sub P+4 niveluri se consideră construibile parcelele având minim 150 mp și un front la stradă de minim 8,0 m pentru clădirile alcătuind fronturi continue și de minim 10,0 metri în cazul celor cuplate și izolate; parcelele sub 150 mp. pentru a deveni construibile, este necesar să se comaseze cu una dintre parcelele adiacente;

-         în cazul clădirilor cu  înălțimi peste P+4 niveluri se consideră construibile parcelele având minim 400 mp. și un front la stradă de minim 12,0 m pentru construcțiile înscrise între două calcane laterale și de minim 15,0 metri în cazul construcțiilor cuplate și izolate; parcelele sub 400 mp pentru a deveni construibile, este necesar să se comaseze cu una dintre parcelele adiacente;

-         în interiorul “Zonei de interes național BUCUREȘTI 2000”, delimitată conform H.G. 129/1998 și pentru care a fost instituită Agenția Național㠓București 2000” prin H.C.G.M.B. nr. 109/1999, autorizarea construcțiilor se poate realiza numai după aprobarea unei documentații P.U.Z. pentru zone distincte, delimitate pe baza unei teme de proiect de către DGUAT. Sunt necesare operațiuni funciare de regrupare a parcelelor prin cumpărare cu exercitarea dreptului de preemțiune, prin schimb sau prin expropriere pentru cauză de utilitate publică pentru lucrări de infrastructură și pentru instituții și servicii publice de interes național, regional și local.

 

CA1 + CA2 – pe terenurile rămase libere în urma operațiunilor nefinalizate se consideră construibile parcelele având minim 800 mp și un front la stradă de minim 15,00 metri, în cazul construcțiilor alcătuind fronturi continue și de minim 20,00 metri în cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau izolate;

-        în cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000 mp cu un front la stradă de minim 30.00 metri.

 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT.

 

Racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, având lungimea de 12,0 metri pe străzile de categoria I–a și a II-a și de 5,0 metri pe cele de categoria a III-a.

 

CA1 + CA2 – în zonele constituite dispunerea clădirilor față de aliniament va respecta caracterul străzii existente, cu următoarele condiții:

-         clădirile care adăpostesc funcțiuni publice reprezentative se vor amplasa retrase de la aliniament la o distanță de minim 6.00 metri, cu condiția să nu lase vizibile  calcane ale clădirilor situate pe limitele laterale ale parcelelor;

-         în raport cu caracterul străzilor existente clădirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate;

-         în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcție dispusă pe aliniament iar pe cealaltă latură cu o construcție în stare bună sau cu o clădire monument de arhitectură retrasă de la aliniament, noua clădire va fi dispusă pe aliniament dar se va racorda la alinierea retrasă, pentru a nu evidenția un calcan ; 

-         în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcție retrasă de la aliniament iar pe cealaltă latură cu o construcție neviabilă, iar caracterul străzii indică tendința clădirilor mai noi de a se retrage de la aliniament conform regulamentelor anterioare, de regulă cu 4.0 metri, noua clădire se va retrage de la aliniament conform retragerii existente; 

 

CA1 + CA2 – pe terenurile libere care vor face obiectul P.U.Z. se recomandă dispunerea clădirilor cu regim de construire continuu pe aliniament, atât spre stradă cât și spre spațiile exclusiv pietonale stabilite prin planul urbanistic.

 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR.

 

CA1 + CA2 - conform P.U.Z, cu următoarele recomandări :

-         clădirile care adăpostesc funcțiuni publice reprezentative se pot amplasa izolat sau în regim continuu;

-         clădirile care adăpostesc funcțiuni de interes general și locuințe vor alcătui fronturi continue prin alipire de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament;

-         în cazul în care parcela se învecinează cu o clădire care prezintă calcan pe una dintre limitele laterale ale parcelei, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre ale unor încăperi care necesită lumina naturală, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va  retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 4.00  metri;

-         se interzice construirea pe limita laterală a parcelei dacă aceasta este și linia de separație față de o clădire publică dispusă izolat sau față de o biserică ortodoxă ; în acest caz se admite  o retragere față de limitele parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5,00 metri;

-         clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri;

-         se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei, cu excepția cazului în care există un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcție se limitează la acoperirea acestuia.

 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI  PARCELĂ.

 

CA1 + CA2 - conform P.U.Z cu următoarele condiționări :

-         clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea la cornișe a celei mai înalte dintre ele;

-         distanța se poate reduce la 1/4 din înălțime, dar nu mai puțin de 6.00 metri numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități ce necesită lumina naturală;

-         curțile pot fi construite în proporție de 75 % compact între aliniamentul posterior situat la 20,00 metri de cel principal și limitele parcelei, cu condiția să nu se depășească înălțimea de 2 niveluri (maxim 8 metri).

 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE.

 

CA1 + CA2 - conform P.U.Z cu următoarele recomandări:

-         parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;

-         în cazul fronturilor continue la stradă se va asigura la fiecare 30,00 metri de front câte un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj care să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor;

-         în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

 

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

 

CA1 + CA2 - conform P.U.Z cu următoarele recomandări :

-         staționarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

-         în cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanță de maxim 150 metri.

 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

 

CA1 + CA2 - înălțimea maximă admisibilă este egală cu distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

-         pentru clădirile foarte înalte (peste 45 metri) se va prezenta prin P.U.Z. justificarea configurației de ansamblu  ținându–se seama de modul de percepere de pe principalele trasee de circulație, de pe Splaiuri și de pe cornișele Dâmboviței și Colentinei.

 

Lățimea străzii

între aliniamente(metri)

/ profile standard actuale

Înălțimea maximă admisă

(metri)

Număr niveluri convenționale (3.0 metri)

Număr niveluri suplimentare admise *):

 (A) retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri și tangenta la 45 o la acesta

(B) în planul fațadei la clădirile de colț pe o lungime de maxim 15 metri, apoi retrase (A)

Sub 9 metri

7 - 10

P+1+M, P+2

(A) - 1 nivel; (B) - 1 nivel

9,01 – 11,00

Carosabil - 7 m. + trotuare 2x1,5 m. =10  metri (categoria III)

11

P+2 +M

(A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel

 

11,01 – 13,00

Carosabil 7 m. + trotuare 2x 3 metri =13 metri (categoria III)

13

P+3

(A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel

 

13,01 – 16,00

16

P+4

(A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel

16,01 – 19,00

19

P+5

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

19,01 – 22,00

Carosabil – 14 m. + trotuare 2x4 = 22  m .(categoria II)

22

P+6

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

22,01 – 25,00

25

P+7

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

25,01 – 27,00

Carosabil – 14 m. + trotuare 2x6 = 26  m. .(categoria II)

27

P+8

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

27,01 – 30,0

30

P+9

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

30,1 – 33,00

Carosabil – 21 m. + trotuare 2x6 = 33  m.(categoria I)

33

P+10

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

33,01 – 36,00

36

P+11

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

36,01 – 39,00

39

P+12

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

39,01 – 42,00

42

P+13

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

42,01- 45,00 și peste

Carosabil – 28 m. + trotuare 2x8 metri = 44 m.

45

P+14

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

*) în toate cazurile în care construcțiile au acoperiș cu pante de peste 45 grade se admite mansardarea.

 

-         în cazul racordării între străzi cu lățimi diferite, cu clădiri având regim diferit de înălțime, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 50,0 metri dacă strada are 6 sau 4 fire de circulație și pe o lungime de 25,0 metri dacă strada are 2 fire de circulație; dacă diferența este mai mare de două niveluri, racordarea se va face în trepte.

 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 

CA1 - aspectul clădirilor, reclamelor și elementelor de mobilier urban va fi subordonat 

             cerințelor specifice unui zone centrale de afaceri;

 

CA1 + CA2 - conform P.U.Z, cu următoarele condiționări:

-         aspectul clădirilor va ține seama de caracterul specific al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

-       se va asigura o tratare similară a tuturor fațadelor aceleiași clădiri având în vedere perceperea acestora din clădirile înalte;

-         se va acorda atenție modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor perceptibile într-o perspectivă descendentă din clădirile înalte;

-         se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a reclamelor pe plinurile fațadelor, parapete, balcoane etc.

 

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

 

CA1 + CA2 - conform P.U.Z cu următoarele condiționări:

-         toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

-         în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul  autorității competente care administrează resursele de apă;

-         dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

-         se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

-         se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor CATV;

-         cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți   (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau  industriale.

 

ARTICOLUL 13 -  SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE.

 

CA1 + CA2 - conform P.U.Z cu următoarele condiționări:

-         spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 40 mp;

-         se recomandă ca, pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției, să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase;

-         se recomandă înverzirea teraselor necirculabile ale clădirilor în proporție de 70 %..

-         parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu un gard viu de minim 1,20 metri înălțime.

 

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

 

CA1 + CA2 + CA3 - conform P.U.Z cu următoarele condiționări:

-         gardurile spre stradă ale clădirilor retrase de la aliniament vor fi transparente, vor avea înălțimea de 2,00 metri, vor avea un soclu opac de circa 0.60 metri și vor putea fi dublate de gard viu; gardurile dintre proprietăți vor fi opace și vor avea înălțimea de 2,50 metri;

-         marcarea limitei proprietății în cazul parterelor cu funcțiuni accesibile publicului retrase de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc.;

 

 

 

SECȚIUNEA III:  POSIBILITĂȚI  MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI.

 

ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

 

CA1 - 75 %;

 

CA2 - pentru clădiri cu 6 niveluri și peste - P.O.T. maxim = 70% , cu posibilitatea

                acoperirii restului curții în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri 8 (metri)

                pentru activități comerciale, săli de spectacole etc.;

-         pentru clădirile sub 6 niveluri P.O.T. maxim = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului curții în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole etc.;

-         pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

 

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

 

CA1 – nu se limitează, recomandabil să nu se depășească 4,5 mp. ADC / mp. teren;

-         în cazul accentelor peste 45,0 metri, CUT se va justifica prin P.U.Z.

 

CA2 - pentru clădiri cu 6 niveluri și peste CUT maxim = 3,0 mp. ADC / mp. teren       

-         pentru clădirile sub 6 niveluri CUT maxim = 2,5 mp. ADC / mp. teren;

-         în cazul accentelor peste 45,0 metri, CUT se va justifica prin P.U.Z.

-         pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

CB  -           ZONE SITUATE ÎN AFARA PERIMETRULUI CENTRAL CARE GRUPEAZĂ FUNCȚIUNI COMPLEXE DE IMPORTANȚĂ SUPRAMUNICIPALĂ ȘI MUNICIPALĂ .

 

Zona conține unele dintre cele mai importante nuclee strategice de dezvoltare a Municipiului situate în afara zonei centrale, care vor putea conferi Capitalei un nou prestigiu, o echilibrare funcțională și noi calități estetic-configurative, în condițiile unei oferte diversificate și parțial imediat accesibile investitorilor.

 

Zona se compune din următoarele subzone și unități de referință:

 

CB1 – subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate;

 

CB2 – subzona serviciilor publice dispersate în zone protejate;

 

CB3 – subzona polilor urbani principali: - Barbu Văcărescu, Berceni, BIG Berceni, Colentina, Crângași, Drumul Taberei, Filaret, Fundeni, Gara Basarab, Giurgiului, Lacul Morii vest, Obor, Orhideelor, Panduri, Pantelimon, Pipera, P-ța Presei Libere - Poligrafiei, Sălaj, Titan, Văcărești.

CB4 - subzona campusurilor universitare, unităților de cercetare, parcurilor științifice;

            CB4a – parcul științific (soft) Văcărești;

            CB4b – campusuri universitare;

CB4c – unități de cercetare.

 

CB5 – centru de conferințe și expoziții internaționale /parc expozițional /.

 

CB6 – centrul internațional de studii ecumenice Văcărești.

 

 

Pentru orice noi intervenții vor fi necesare în subzonele:

 

CB1 + CB2 – Planuri Urbanistice de Detaliu sau Zonale

CB3 + CB4 + CB5 + CB6 - Planuri Urbanistice Zonale

 

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

 

ARTICOLUL 1. UTILIZĂRI ADMISE

 

CB1 + CB2  - instituții și servicii publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale.

 

CB3 - instituții și servicii publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale;

-         servicii financiar-bancare și de asigurări, poșta și telecomunicații (releu infostructură), servicii avansate manageriale, tehnice și profesionale (sedii de companii și firme în clădiri specializate); cercetare-dezvoltare, edituri, servicii pentru media; centre de informare, bibliotecă / mediatecă; activități asociative diverse; servicii profesionale, colective și personale, hoteluri pentru turismul de afaceri și alte spații de recepție, restaurante cofetării, cafenele, baruri, comerț, expoziții, recreere (cazino, dancing, cinema, centre de recreere, sport în spații acoperite), săli de conferințe, spectacole și cinema de diferite capacități cu serviciile anexe, locuințe cu partiu special pentru profesiuni liberale, învățământ superior și de formare continuă;

-         unități mici și mijlocii specializate în activități de producție abstractă și concretă în domenii de vârf; activități manufacturiere și depozitare mic-gros legate de funcționarea polului terțiar, parcaje multietajate;

 

CB4a - în parcul științific Văcărești sunt admise numai activități de soft ( producție, cercetare - dezvoltare, învățământ superior de profil);

 

CB4b - spații pentru învățământ superior, auditoriu academic, servicii universitare, bibliotecă / mediatecă, cămine, restaurante, birouri și ateliere de întreținere, spații sociale și medicale pentru studenți, spații acoperite și descoperite pentru sport și recreere, locuințe pentru profesori și profesori-vizitatori, club profesori, comerț, servicii personale, parcaje;

 

CB4c  - spații pentru cercetare, independente sau grupate cu învățământul superior;

 

CB5 -  săli de conferințe de diferite capacități cu serviciile anexe, birouri proprii serviciilor legate de funcționarea centrului, servicii necesare conferințelor, săli de expoziție, bibliotecă / mediatecă, centru de presă, poștă și telecomunicații (nod de infostructură), birouri diverse, centru de formare-informare cuprinzând o grupare de săli de seminarii și conferințe, hoteluri pentru turismul de afaceri, restaurante, comerț, recreere, parcaje multietajate;

-         pavilioane de expoziție, platforme de expunere, birouri, ateliere, restaurante, recreere în spații acoperite și în spații libere, alte servicii, parcaje;

 

CB6 -  centru de studii și cercetări, bibliotecă / mediatecă, săli de conferințe și expoziții, arhivă, centru de conservare și restaurare de carte veche, spații pentru traduceri, editare de facsimile și de noi publicații, ateliere de reproducere pe diferiți suporți a materialelor destinate schimburilor internaționale, centru de perfecționare, librărie, grădină, parcaje și - în cadrul Mănăstirii reconstituite Văcărești – muzeu și cazare pentru personalul permanent (în sistem monahal și / sau laic și pentru invitați și cursanți);

 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 

CB1 - extinderile și schimbările de profil se admit cu condiția să nu incomodeze prin poluare   și  trafic funcțiunile învecinate;

 

CB2 – extinderile și schimbările de profil trebuie să fie compatibile cu statutul zonei

 protejate;

 

CB3 + CB4 + CB6 - întrucât realizarea acestor obiective se va derula în timp, se recomandă ca prin P.U.Z. terenul rămas neafectat în prima etapă și păstrat în rezervă să fie amenajat sumar ca un spațiu plantat accesibil locuitorilor, vegetația importantă urmând să facă parte din amenajarea definitivă a zonei.

 

CB 5 - se admite comerț cu vânzarea cu amănuntul numai pentru mărfurile prezentate în scop promoțional în perioada expozițiilor.

 

CB1 + CB2 + CB3 + CB4 + CB5 + CB6 – se va asigura în toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap motor.

 

CB3 – se vor asigura circulații și piațete pietonale, precum și scuaruri atractive pentru   

recreere în cadru urban, în pondere de minim 10% din suprafața de teren.

 

CB1 + CB2 + CB3 + CB4 + CB5 + CB6 – în proximitatea aeroporturilor se va respecta avizul autorității aeronautice privind condițiile impuse de culoarului de zbor.

 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

 

CB1 + CB2 + CB3 + CB4 + CB5 + CB6 - se interzic:

-         orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și prin aceasta prezintă riscul îndepărtării investitorilor interesați;

-         activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-         construcții provizorii de orice natură;

-         depozitare en-gros;

-         depozitări de materiale refolosibile;

-         platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-         lucrări de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate;

-         orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

 

CB 2 - se interzic funcțiunile incompatibile cu statutul de zona protejată;

 

 

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

 

CB1 - se vor rezerva terenuri pentru instituții și servicii publice parcelate în module având            suprafața minimă de 1000 mp. și un front la strada de minim 30.0 metri;

 

CB 2  - se recomandă menținerea parcelării caracteristice zonei protejate, având suprafața minimă de 400 mp. și un front la stradă de minim 15 metri; cei interesați au posibilitatea să concesioneze sau să cumpere una sau mai multe parcele adiacente, cu condiția să se mențină amprenta parcelarului tradițional;

 

CB3 + CB4 + CB5 + CB6 – în zonele constituite, parcelele sunt considerate construibile direct dacă respectă următoarele condiții:

clădiri sub P+4 niveluri

-         pentru funcțiunea de birouri până la P+4 niveluri = 200 metri;

-         front minim la stradă = 8,0 metri;

-         raportul între laturile parcelei nu depășește raportul 1/3;

clădiri peste P+4 niveluri

-         pentru funcțiunea de birouri – suprafața minimă = 350 metri;

-         front minim la stradă = 12,0 metri;

-         raportul între laturile parcelei nu depășește raportul 1/3;

-         pentru reconstruirea zonelor destructurate, pentru terenuri libere sau cu statut juridic mixt se vor întocmi documentații P.U.Z., cu recomandarea unei lotizări cu parcele de minim 800 mp. și un front la strada de minim  18.0 metri în cazul fronturilor continue și de minim 24.0 metri în cazul fronturilor discontinue.

 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

 

CB1 - serviciile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim  10,0 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcție de caracterul străzii, de profilul activității și de normele existente;

-         clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime față de aliniament care nu va depăși 20,0 metri;

-         banda de construibilitate a clădirilor retrase față de aliniament este de 20,0 metri de la alinierea clădirilor;

-         serviciile publice vor fi  amplasate pe aliniament în cazul în care înălțimea maximă la cornișe nu depășește distanța dintre aliniamente ;

-         dacă înălțimea clădirii în planul aliniamentului depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanta minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța dintre aliniamentele străzii, dar nu cu mai puțin de 4.0 metri, cu condiția să nu fie lăsate vizibile calcane de pe parcelele alăturate;  fac excepție de la aceasta regulă numai situațiile de marcare prin plus de înălțime a intersecțiilor și racordările de înălțime a clădirilor între străzi cu lățimi diferite.

 

CB 2 - pe străzile din zonele protejate se va menține situația existentă de configurare a

            fronturilor stradale – ca retragere minimă sau dispunere față de aliniament.

 

CB3 + CB4 + CB5 + CB6 – conform  P.U.Z., cu următoarele condiții:

-         în zonele constituite retragerea de la aliniament va fi de minim 6.0 metri de la aliniament;

-         pentru zonele destructurate în reconstrucție, pentru operațiuni pe terenuri libere sau cu statut juridic mixt, retragerea clădirilor publice va fi de 10.0 metri.

-         clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime maximă față de aliniament care nu va depăși 20.0 metri.

 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE      LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 

CB 1 + CB 2 - clădirile publice se vor amplasa de regulă în regim izolat;

-         clădirile care vor alcătui fronturi continue se vor alipi de calcanele clădirilor    învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.0 la aliniament;

-         în cazul fronturilor discontinue, în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu 1/3 din înălțime, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

-         clădirile se vor retrage față de limita posterioară a parcelei la o distanță de cel puțin       jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.0 metri

-         distanța dintre clădirea unei biserici ortodoxe și limitele laterale și cea posterioară ale parcelei  este de minim 10.0 metri;

 

CB3 + CB4 + CB5 + CB6 - conform P.U.Z., cu următoarele condiționări;

-         clădirile se vor retrage de la limitele laterale la o distanță egală cu 1/3 din înălțime, dar nu cu mai puțin de 5,0 metri;

-         clădirile se vor retrage față de limita posterioară a parcelei la o distanță de cel puțin       jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

-         distanța dintre clădirea unei biserici ortodoxe și limitele laterale și cea posterioară ale parcelei  este de minim 10.0 metri;

 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI  PARCELĂ.

 

CB1 + CB2 + CB3 + CB4 + CB5 + CB6 - clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu înălțimea la cornișă a celei mai înalte dintre ele;

-         distanța se poate reduce la jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6,0 metri       numai în cazul în care fațadele prezintă ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi pentru alte activități permanente ce necesită lumină naturală;

 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

 

CB1 + CB2 + CB3 + CB4 + CB 5 + CB6 – conform P.U.Z. cu următoarele condiții:

-         parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulație publică; 

-         în cazul fronturilor continue la stradă se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanța dintre aceste pasaje, măsurată pe aliniament, nu va depăși 30.0 metri.

-         în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

 

CB 5 - circulațiile carosabile din campusuri și subzonele de cercetare vor fi prevăzute cu denivelări transversale pentru temperarea vitezei autovehiculelor.

 

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 

CB 1 + CB 2 + CB 3 + CB 4 + CB 5 + CB 6 - staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

-         locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice și se dispun în construcții supra / subterane sau în parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbore la 4 mașini și vor fi înconjurate cu gard viu de 1,20 m. înălțime;

-         în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau în cooperare, ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj comun multietajat; aceste parcaje vor fi situate la distanța de maxim 150 metri.

 

 ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

 

CB 1 + CB 2 - înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

 

Lățimea străzii

între aliniamente(metri)

/ profile standard actuale

Înălțimea maximă admisă

(metri)

Număr niveluri convenționale (3.0 metri)

Număr niveluri suplimentare admise *):

 (A) retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri și tangenta la 45 o la acesta

(B) în planul fațadei la clădirile de colț pe o lungime de maxim 15 metri, apoi retrase (A)

Sub 9 metri

7 - 10

P+1+M, P+2

(A) - 1 nivel; (B) - 1 nivel

9,01 – 11,00

Carosabil - 7 m. + trotuare 2x1,5 m. =10  metri (categoria III)

11

P+2 +M

(A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel

 

11,01 – 13,00

Carosabil 7 m. + trotuare 2x 3 metri =13 metri (categoria III)

13

P+3

(A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel

 

13,01 – 16,00

16

P+4

(A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel

16,01 – 19,00

19

P+5

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

19,01 – 22,00

Carosabil – 14 m. + trotuare 2x4 = 22  m .(categoria II)

22

P+6

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

22,01 – 25,00

25

P+7

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

25,01 – 27,00

Carosabil – 14 m. + trotuare 2x6 = 26  m. .(categoria II)

27

P+8

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

27,01 – 30,0

30

P+9

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

30,1 – 33,00

Carosabil – 21 m. + trotuare 2x6 = 33  m.(categoria I)

33

P+10

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

33,01 – 36,00

36

P+11

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

36,01 – 39,00

39

P+12

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

39,01 – 42,00

42

P+13

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

42,01- 45,00 și peste

Carosabil – 28 m. + trotuare 2x8 metri = 44 m.

45

P+14

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

*) în toate cazurile în care construcțiile au acoperiș cu pante de peste 45 grade se admite mansardarea.

 

-         pentru clădirile foarte înalte (peste 45 metri) se va prezenta justificarea configurației de ansamblu  ținându–se seama de modul de percepere de pe principalele trasee de circulație, de pe splaiuri și de pe cornișele Dâmboviței și Colentinei.

-       în cazul racordării între străzi cu lățimi diferite, cu clădiri având regim diferit de înălțime, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 50,0 metri dacă strada are 6 sau 4 fire de circulație și pe o lungime de 25,0 metri dacă strada are 2 fire de circulație; dacă diferența este mai mare de două niveluri, racordarea se va face în trepte.

 

CB 3  - nu se limitează înălțimea clădirilor.

 

CB 4 + CB 5 - conform P.U.Z. .

 

CB 6 - înălțimea clădirilor va fi stabilită printr-un P.U.Z.  însoțit de un studiu de volumetrie privind modul în care se percepe silueta volumelor reconstituite ale Mănăstirii     

            Văcărești

 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 

CB1 + CB2 + CB3 + CB4 + CB5 + CB6 - conform P.U.Z cu următoarele recomandări :

 

CB1 - aspectul exterior al clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va ține seama de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla în relații de co-vizibilitate.

 

CB2  - aspectul exterior al clădirilor va ține seama de caracterul general al zonei protejate, de   arhitectura clădirilor din vecinătate și a monumentelor de arhitectură cu care se află în relații de co-vizibilitate.

-       în vederea autorizării vor fi cerute studii suplimentare de inserție și intervenție asupra clădirilor din zona protejată (justificări grafice, fotomontaj, machetă) ;

-       se interzic imitații stilistice după arhitecturi străine zonei, imitații de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente sau strălucitoare;

 

CB 3 - aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de    funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor (similar unui centru de afaceri), cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale  care să țină seama de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

 

CB4 + CB5 + CB6 - aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de “coerenț㔠și  “eleganță”;

 

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

 

CB1 + CB2 + CB3 + CB4 + CB5 + CB6 - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice și la sistemele moderne de telecomunicații bazate pe cabluri din fire optice;

-         în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;

-         se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și  dispunerea vizibilă a cablurilor TV;

-         cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice  dispunerea de piloneți zăbreliți   (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau  industriale;

-         dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

 

 

 

 

 

ARTICOLUL 13 – SPAȚII PLANTATE

 

CB1 + CB2 + CB3 + CB4 + CB5 + CB6 - spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

-         se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.0 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15.0 cm.; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul propriu sau în spațiile plantate publice din proximitate;

-         pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase;

-         parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 mașini și vor fi  înconjurate cu un gard viu de minim 1.20 metri înălțime;

-         în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare, iar în zonele de versanți ale cornișelor Colentinei și Dâmboviței se recomandă speciile care prin tipul de rădăcini contribuie la stabilizarea pantelor.

           

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

 

CB1 + CB2 + CB  + CB4 + CB5 + CB6 - gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de 2,00 metri, vor avea un soclu opac de circa 0,60 m., partea superioară fiind realizată din fier forjat sau plasă metalică  și  vor fi dublate de gard viu; pe limitele laterale și posterioare gardurile vor fi opace cu înălțimi de maxim 2,50 metri.

 

CB 3 –spre trotuare și circulații pietonale nu sunt obligatorii garduri, dar se va putea prevedea marcarea apartenenței spațiului prin diferențe de pavaje, borduri, garduri vii, terase etc.

 

SECȚIUNEA III:  POSIBILITĂȚI  MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI.

 

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

 

CB1 + CB2 - pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului  cu recomandarea  de a se opta pentru POT maxim = 50%

 

CB3 – POT maxim 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 80 % cu clădiri cu maxim 2 niveluri  (H. maxim = 8 metri) pentru diferite utilizări;

 

CB4  + CB5  + CB6 - POT maxim = 50%

 

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

 

CB1 + CB4 + CB5 + CB6   - pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului, dar fără a se depăși CUT maxim = 2,4 mp.ADC/mp.teren pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri și CUT maxim 2,2 pentru clădiri  cu 3-4 niveluri.

 

CB 2  - pentru funcțiunile publice din zona protejată, normele specifice sau tema beneficiarului se vor adapta la  caracteristicile acesteia;

 

CB 3    - CUT maxim = 4,5 mp.ADC/mp.teren

-         pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.