REGULAMENT LOCAL DE URBANISM - MUNICIPIUL BUCUREȘTI - 2001

 

U.T.R.

H maxim

POT maxim

CUT maxim

OBSERVAȚII

C. ZONA CENTRALĂ

CP - SUBZONA CENTRALĂ SITUATĂ ÎN LIMITELE ZONEI DE PROTECȚIE A VALORILOR ISTORICE ȘI ARHITECTURAL - URBANISTICE

CP1 - Zona centrală în care se menține configurația țesutului urban tradițional:

 CP1a - Subzona centrală suprapusă peste nucleul istoric;

CP1+CP4 - H=D

- condiționat pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri

CP1a +CP2 +CP3- se va menține situația existentă;

CP1+CP1a+CP2+CP3+CP4 = 70%

- excepțional -100%

CP1a=1,9

CP1+CP2+CP3+CP4=3,0

CP1+CP2+CP3+CP4=1,9 pentru parcele sub 350 mp. sau raport între laturile parcelei peste 1/5

cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 80 % cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri)

CP2 - Subzona Dealului Patriarhiei și a Dealului Radu Vodă;

CP3 - Subzona centrală formată din inserții de clădiri realizate în ultimele decenii în interiorul zonei protejate;

CP4 - Subzona nucleului central comercial și de afaceri.

CA - ZONA CENTRALĂ SITUATĂ ÎN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE

 

 

 

 

CA1 - Subzona centrală cu funcțiunea de centru de afaceri cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente peste 50 metri, cu regim de construire continuu și discontinuu;

CA1+CA2 –H=D;

- condiționat pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri

- PUZ pentru clădirile foarte înalte (peste 50 metri)

CA1 - 75 %;

CA2 - 70% - pentru clădiri cu 6 niveluri și peste

- 60%,pentru clădirile sub 6 niveluri;

CA1 – nu se limitează, recomandabil -4,5

CA2 + CA3

 - 3,0 pentru clădiri cu 6 niveluri și peste;

- 2,,5 pentru clădirile sub 6 niveluri -

- cu posibilitatea acoperirii restului curții în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri)

- condiționat pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri

CA2 - Subzona centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente peste 50 metri, cu regim de construire continuu sau discontinuu;

CB - ZONE SITUATE ÎN AFARA PERIMETRULUI CENTRAL CARE GRUPEAZĂ FUNCȚIUNI COMPLEXE DE IMPORTANȚĂ SUPRAMUNICIPALĂ ȘI MUNICIPALĂ .

CB1 - servicii publice dispersate existente în afara zonelor protejate;

CB2 - servicii publice dispersate existente în zone protejate;

CB3 - poli urbani principali;

CB4 - campusuri universitare, unități de cercetare, parcuri științifice;

CB5 - centre de conferințe și expoziții internaționale;

CB 6 – centrul internațional de studii ecumenice Văcărești.

CB1+CB2 -H=D        

CB3 - nu se limitează înălțimea clădirilor

CB4+CB5 - conform PUZ

CB6 - conform PUZ însoțit de un studiu de volumetrie

CB1 + CB 2 - 50%

CB3 –70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 80 % cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri)

CB 4 + CB 5 + CB 6 -= 50%

CB1+CB4+CB5+CB6 - 2,4 pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri

- 2,2 pentru clădiri cu 3-4- niveluri

CB 2 - conform caracterului zonei protejate

pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului

- condiționat pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri

M - ZONA MIXTĂ

M1 - subzona mixtă situată în zona protejată.

M1 - în zona protejată se va respecta alinierea cornișelor existente;

M1+M2+M3-H+D

M1 - conform caracterului zonei protejate

M2- 70%,

M3 - 60%

M1 - conform caracterului zonei protejate

M2 - 3,0

M3 - 2.5

M2+M3 – 4,5- în cazul existenței accentelor peste 50 m.

M2+M3 - cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

- condiționat pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri

M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte peste 45 metri.

M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri.

L - ZONA DE LOCUIT

L1 - SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI

L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție:

L1b - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în interiorul perimetrelor de protecție:

L1c - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi;

L1d - locuințe individuale mici cu parcele cu POT<20% situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei.

L1e - Locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / sau fără rețele edilitare.

L1a + L1b + L1c + L1d+ L1e – P+2 (+M)

L1a + L1b - se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate în cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat.

L1a + L1b + L1c - 45%

L1d - 20%

L1e – 60%

 

L1a + L1b+ L1c -

0,9 – P+1

1,3 - P+2

L1d

0,4 – P+1

0,6 - P+2

L1e (condiționat)

0,6 – P

1,2 – P+1

în cazul acoperișurilor cu pantă la 45 grade se admite mansardarea

În cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC.

L2 - SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI REALIZATE PE BAZA UNOR LOTIZĂRI ANTERIOARE

L2a - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu P - P+2 niveluri situate în afara zonei protejate;

L2b - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu P- P+2 niveluri situate în zone protejate.

L2a + L2b înălțimea maximă a clădirii va respecta proiectul inițial al lotizării;

L2a- se interzice supraetajarea clădirilor standard semi-cuplate

L2a + L2b - se va respecta POT inițial al lotizării, dar nu mai mult de 45%.

 

L2a + L2b

0,9 - P+1

1,3 - P+2

 

- se admite mansardarea clădirilor existente.În cazul mansar-delor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC.

L3 - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3-4) SITUATE ÎN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

L3a - subzona locuințelor colective medii cu P+3 – P+4 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate;

L3b - subzona locuințelor colective medii cu P+3 – P+4 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în zona protejată

L3a - P+4 cu condiții

L3b - în toate cazurile, justificarea înălțimii clădirilor, se va face în raport cu monumentele situate în limita distanței de 100 metri ;

L3a + L3b

30% - P+3-4

45% - inserții de lotizări menținute

L3a + L3b

1,0 - P+3-4

1,3 - inserții de lotizări menținute

 

L4 - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+5 - P+10 NIVELURI, SITUATE ÎN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE:

L4a – subzona locuințelor colective înalte cu P+5-10 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate în afara zonei protejate.

L4a - conform PUZ, cu condiții

 

L4a - 20%

45% - inserții de lotizări menținute

L4a - 1,4

1,3 - inserții de lotizări menținute

 

A - ZONA DE ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE

A1 - parcuri de activități

A1 - 12,0 m.

A2 – 20,0 m.

A3 + A4 - 9,0 m.

 

 

A1- 40%

A2a+A2b+A4 - 80%;

A3 - 60%;

 

 

CUT volumetric

A1- 4,5

A2a+A2b – 15.0

A3+A4 – 9.0

 

conform PUZ

A2 - zona activităților productive și de servicii:

A2a - subzona unităților predominant industriale;

A2b - subzona unităților industriale și de servicii;

A3 - subzona unităților mici și mijlocii productive și de servicii.

A4 - sere.

V - ZONA SPAȚIILOR VERZI

V 1 – spații verzi publice cu acces nelimitat

 

 

 

 

V1a - Parcuri, grădini și scuaruri publice orașenești și fâșii plantate publice;

V1b - Scuaruri și amenajări sportive publice din zonele rezidențiale;

V1c - Spații plantate protejate;

V1 - V8 – cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P + 2 niveluri.

V1+V2+V4 –construcții, circulații, platforme = maxim 15 % cu excepția spațiilor plantate protejate (V 1c) care se mențin conform proiectului inițial

V3 - construcții, circulații, platforme = maxim 30 %

V1+V2+V4 - 0.2 cu excepția spațiilor plantate protejate

care se mențin conform proiectului inițial.

V3 = 0.35 sau conform normelor specifice în vigoare și PUZ avizat conform legii

 

V2 - Spații verzi publice cu acces limitat de folosință specializată:

V2a - Grădini Botanice și Zoologice;

V2b - Muzeul Satului;   

V3 - Spații verzi pentru agrement:

V3a - Baze de agrement, parcuri de distracții, poli de agrement

V3b - Complexe și baze sportive;

V4 - Spații verzi pentru protecția cursurilor de apă

V5 - Culoare de protecție față de infrastructura tehnică;

 

V5+V8 – fără obiect

V6+V7 – conform norme și PUZ.

V5 - V8 - conform normelor specifice în vigoare și PUZ aprobat conform legii

 

V6 - Păduri de agrement;

V7 - Păduri și plantații forestiere;

V8 - Păduri și fâșii plantate de protecție sanitară.

T - ZONA TRANSPORTURILOR

T1 - subzona transporturilor rutiere:

T1 +T2 + T3 - H=D și nu va depăși înălțimea maximă admisă în unitățile de referință adiacente, cu excepția instalațiilor tehnice.

T2+T3- conform studiilor de specialitate.

T2, T3 - conform studiilor de specialitate

T1 + T2 + T3 –

50-80% incinte tehnice dispersate, cu sau fără birouri

 

 

T2, T3 - conform studiilor de specialitate

T1 + T2 + T3 –

1,0 – 2,4 incinte tehnice dispersate, cu sau fără clădiri de birouri

CUT volumetric – 12 în incinte industriale

 

T1a - unități de transporturi izolate;

T1b - unități de transfer.

T2 - zona transporturilor feroviare;

T3 - zona transporturilor aeriene.

G - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

G1 - subzona construcțiilor și amenajărilor izolate pentru gospodărie comunală;

G1 - înălțimea clădirilor nu va depăși 12.0 metri cu excepția instalațiilor și a coșurilor

G1 - 50%

 

G1 - 1,8

 

 

G2 - subzona cimitirelor:

G2a - subzona cimitirelor;

G2b - subzona cimitirelor protejate.

G2 - nu este cazul

G2 - suprafața totală pentru un loc de veci va fi de 7.5 - 10 mp.

G2 - 0,15

 

S - ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

S1 -      subzona cu destinație specială cu caracter urban

 

S1 – 50%

S2 - 20 %

S1 - conform normelor specifice - recomandabil - 1,8

S2 – 0,4

 

S2 -      subzona cu destinație specială cu POT<20%, în care ponderea spațiilor plantate este dominantă, din considerente de ameliorare a climatului Capitalei prin crearea unor culoare verzi (între Șoseaua Alexandriei, Bulevardul Ghencea și limita teritoriului administrativ al Municipiului până la care se va extinde intravilanul).

R - ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICE MAJORE

R - construcții și instalații aferente echipării tehnice majore.

R – H=D și nu va depăși înălțimea maximă admisă în unitățile de referință adiacente, cu excepția instalațiilor tehnice.

R– 50-80%

1,0 – 2,4 -incinte tehnice dispersate, cu sau fără clădiri de birouri

Incinte tehnice în zone industriale

CUT volumetric = 9,0

 

EX. ZONE SITUATE ÎN AFARA TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

EX1 -   Zone rezervate pentru traseul autostrăzilor și al noilor accese feroviare.

EX2 -   Zone rezervate pentru unități de transfer și pentru extinderea unor funcțiuni de producție, de distribuție și comerciale.

EX3 -   Zone rezervate pentru extinderea unor instituții și servicii publice.

EX4 -   Zone rezervate pentru funcțiuni mixte.

EX5 -   Zone rezervate pentru extinderea locuințelor.

EX6 -   Zone rezervate pentru parcuri de activități.

EX7 -   Zone rezervate pentru extinderea unor spații plantate cu rol de ameliorare a climatului urban și de protecție.

EX8 -   Alte zone de protecție – ecologică, arheologică, peisagistică, sanitară etc.

EX9 -   Zone rezervate pentru activități agricole.

EX10 - Zone care necesită refacerea peisajului degradat.

EX11 - Zone aferente lucrărilor de infrastructură tehnică majoră.

Indicii urbanistici pe categorii de zone construite, vor fi similari cu cei din intravilanul Municipiului București